[widgets_on_pages id=“SK-sro-menu“]

Sme kvalifikovanými odborníkmi s dlhodobou praxou v oblasti daňovníctva a finančníctva a sme pripravení Vám pomôcť v akejkoľvek situácii. Pomôžeme Vám splniť všetky daňové povinnosti, ktoré Vám vyplývajú zo súčasnej platnej legislatívy. Vzhľadom k tomu, že legislatíva v oblastí daní a poplatkov sa často mení, môže byť pre bežného daňovníka obtiažne ustriehnuť všetky zmeny a povinnosti, ktoré im z týchto zmien vyplývajú.

Súčasná daňová sústava na Slovensku pozostáva z:

 • Priame dane
  Daň z príjmu fyzických osôb
  Daň z príjmu právnických osôb
 • Nepriame dane
  Daň z pridanej hodnoty
  Spotrebné dane
 • Miestne dane

Naše poradenstvo zahŕňa

Pri dani z príjmov fyzických osôb – pravidelné poradenstvo s možnosťou využiť naše služby pri podaní daňových priznaní, zastupovanie pri komunikácii s daňovými úradmi a riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa v tejto súvislosti môžu vyskytnúť. Súčasná sadzba dane z príjmu fyzickej osoby, ak nie je zákonom určené inak je:

 1. a) 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (35 022,312€).
 2. b) 25% z tej časti, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (35 022,312€).

Pri dani z príjmov právnických osôb – poskytujeme poradenstvo na najvyššej úrovni v oblasti priebežného poradenstva, pri podávaní daňových priznaní, opravných daňových priznaní, zabezpečujeme komunikáciu s daňovými a colnými úradmi a služby potrebné pre správny a riadny chod vašej firmy v oblasti finančníctva a daňovníctva. V súčasnosti je sadzba dane zo základu dane právnickej osoby 22%.

Pri spotrebných daniach, miestnych poplatkoch a daniach, clách základné poradenstvo, potrebné úkony na splnenie Vašich daňových povinností a komunikáciu s príslušnými úradmi a orgánmi.