Firma v Poľsku

Home/Firma v Poľsku
Firma v Poľsku2020-01-28T16:21:20+01:00

Založenie firmy v Poľsku

Typy firiem v Poľsku

V Poľsku je najobľúbenejší typ spoločnosti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o. Tento typ firmy je obdobou spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. je podobný nemeckej GmbH. Spzoo môže byť založená jedným alebo viacerými právnickými osobami. Minimálne základné imanie Spzoo je 5.000 PLN a minimálna výška jedného podielu je 50 PLN.
Tento typ firmy  je obdobou akciovej spoločnosti: Spółka akcyjna – SA (anglická Ltd. alebo nemecká AG).
Tento typ firmy  je obdobou komanditnej spoločnosti: Spółka komandytowa – Sp. K. (nemecká KG alebo anglická LP) a Spółka Komandytowo- akcyjna – SKA.
Tento typ firmy  je obdobou je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti Spółka Jawna – Sp.J. (anglické GP / General Partnership alebo nemeckej OHG).

Dane v Poľsku

V Poľsku je sadzba dane z príjmov právnických osôb 19%. Daň platia firmy, ktoré sú založené v Poľsku alebo majú v Poľsku miesto skutočného vedenia.

DPH Poľsko má niekoľko sadzieb pre DPH: základná sadzba je 23% pre väčšinu tovarov a služieb, znížená sadzba DPH 8% a 5% sa vzťahuje lieky a zdravotnícke výrobky a na poľnohospodárske produkty, zvýhodnená sadzba DPH 0% sa uplatňuje dovoz a vývoz tovaru v rámci EU. Zdaňovacie obdobie pre DPH je v Poľsku mesačné, alebo štvrťročné, pričom toto obdobie si určuje platca DPH. Prihlášku na registráciu DPH je povinný daňovník predložiť pred začiatkom prvej činnosti, alebo pred skončením platnosti oslobodenia od DPH v Poľsku. Firmy môžu podať aj dobrovoľnú prihlášku k registrácii na DPH.

Sadzba dane z dividend je %.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Obmedzené ručenie spoločníkov

Firma je výhodná najmä ak chcete minimalizovať riziká spojené s podnikaním, pretože spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov zapísaných v obchodnom registri. Pri úplnom splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti neručia vôbec, čo je hlavnou výhodou oproti podnikateľovi fyzickej osobe – živnostník. Je však potrebné upozorniť, že spoločnosť ako taká zodpovedá svojim veriteľom za záväzky celým svojím majetkom.

Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch:

Na lehoty zaplatenie každoročných poplatkov a podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.

Formulár a poplatky