Trvalý pobyt občana EÚ na území Slovenskej republiky na účel podnikania

V Európskej únii má každý občan členského štátu právo vstupu na územie Slovenskej republiky bez potreby akéhokoľvek potvrdenia na pobyt. Toto povolenia slovenské úrady vyžadujú až v prípadoch ak sa cudzinec plánuje na území SR zdržiavať dlhšie ako po dobu troch mesiacov alebo ak má záujem stať sa zástupcom spoločnosti , ktorá žiada Živnostenský úrad o výkon remeselnej alebo viazanej živnosti.

Tento článok sa zaoberá spôsobom vybavenia pobytu pre občana EÚ, ktorý je na Slovensku konateľom s.r.o za účelom podnikania.

Aké dokumenty požaduje cudzinecká polícia

Príslušné oddelenie cudzineckej polície musí žiadateľ navštíviť osobne , vybavenie na základe plnej moci polícia neakceptuje Plnú moc však môže občan EU využiť pri preberaní karty na pobyt. Plná moc však musí obsahovať aj overený podpis splnomocniteľa.

Žiadateľ najprv vyplní žiadosť o registráciu práva občana Únie a túto žiadosť zanesie na príslušné oddelenie cudzineckej polície spolu s ďalšími nevyhnutnosťami a to:

  • 2 fotografie veľkosti 3×3,5 cm
  • Pas alebo ID kartu
  • Poplatok v hodnote 4,5 EUR v prípade, ak žiada vydať kartičku na pobyt () (upozorňujeme ,že oddelenie cudzineckej polície v Bratislave vybavujúce pobyty cudzincov kolkomatom nedisponuje )

Účel pobytu

Žiadateľ je povinný preukázať účel svojho pobytu. Ak plánuje na území SR podnikať(zodpovedný zástupca alebo konateľ s.r.o.) , má viacero možností ako účel pobytu preukázať , a to :

  • doložením výpisu z obchodného registra spoločnosti (nie starší ako 90 dní, originál / overená kópia)
  • rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti o ustanovení za konateľa spoločnosti (len v prípade, ak táto osoba už nefiguruje vo výpise z obchodného registra).

Ak sa jedná o spoločnosť, ktorá už existuje , zo skúsenosti nie je nutné dokladať zakladateľskú listinu spoločnosti alebo spoločenskú zmluvu.

Praktická rada

Ak vám cudzinecká polícia odmietne udeliť povolenie na pobyt na účely podnikania, máte možnosť žiadať o povolenie aj na iný účel. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je predložiť cudzineckej polícii

  • finančnú hotovosť vo výške aspoň 200 EUR (hotovosť sa príslušníkovi polície len ukáže, neodovzdáva sa),
  • európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad preukazujúci zdravotné poistenie občana EÚ na území Slovenskej republiky.

Zabezpečenie ubytovania

Žiadateľ musí na polícii preukázať aj svoje ubytovanie. To sa preukazuje:

  • listom vlastníctva použiteľným na právne úkony (nestačí z internetu, nie starší ako 90 dní)
  • nájomnou zmluvou buď originálom alebo overenou fotokópiou (s overenými podpismi prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti a občana EÚ ako nájomcu)