Naša firma nezverejňuje žiadne údaje o svojich klientoch, a to ani v  referenciách. Informácie, ktoré nám zveríte, použijeme iba v spojení so službami prezentovanými na tejto webstránke.

Všetci naši zamestnanci a externí spolupracovníci sú viazaní dohodou o mlčanlivosťou.