Typy firiem v Čechách

Najpopulárnejší formou spoločnosti v Čechách je s.r.o. Spoločnosť s.r.o. je obdoba nemeckej GmbH alebo poľskej SPZO. Na jej založenie sa vyžaduje notárska zápisnica. Na zmeny konateľa a jediného spoločníka sa zvyčajne notársky zápis nevyžaduje. Pri zmene sídla, názvu alebo počtu spoločníkov sa zvyčajne vyžaduje notárska zápisnica. Okrem toho je v Čechách aj akciová spoločnosť, a.s., ale jej založenie a prevádzka je oveľa drahšia ako spoločnosti s.r.o..
Akciová spoločnosť je obdobou nemeckej AG alebo anglickej Ltd.
Okrem toho v Čechách existuje aj komanditná spoločnosť, obdoba anglickej LP alebo nemeckej KG.
V Čechách existuje aj v.o.s., obdoba anglickej Partnership alebo nemeckej OHG.

Dane v Čechách

Daň z príjmu. Sadzba dane z príjmu právnických osôb v Čechách je vo výške 19%.
DPH. Sadzba DPH v Čechách je vo výške 21% zo základu. Registrácia pre DPH v Čechách trvá okolo jedného mesiaca.
Daňová licencia alebo každoročné poplatky obchodnému registra sa v Čechách neplatí.

Založenie firmy v Čechách – dokumenty a predpoklady

Založenie firmy v Čechách trvá 14-21 dní od podpísania dokumentov. Firmu v Čechách môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Konatelia aj spoločníci môžu byť cudzí štátni príslušníci a nepotrebujú na to žiadne povolenie na pobyt v prípade ak sú občanmi členského štátu EÚ alebo OECD.

Konatelia sú pri menovaní povinní osvedčiť svoj podpis u notára na súhlase s menovaním do funkcie.

Spoločníci musia pri prevode podielov osvedčiť svoj podpis na zmluve o prevode podielov.

Konatelia musia pri vymenovaní predložiť výpis z registra trestov ich domovskej krajiny. Ak domovská krajina nevydáva výpis z registra trestov, tak sa nahradí čestným prehlásením o bezúhonnosti. Pred založením musí mať firma v Čechách otvorený bankový účet a jej základný kapitál musí byť splatený na tento bankový účet. Minimálny vklad každého spoločníka v s.r.o. musí byť 1 CZK a minimálna výška základného imania je 1 CZK.

Obmedzené ručenie

České firmy s.r.o. a a.s. poskytujú obmedzené ručenie spoločníkov do výšky nesplateného základného imania zapísaného v obchodnom registri. Pri úplnom splatení základného imania spoločníci ani konatelia nezodpovedajú za dlhy spoločnosti. Je však potrebné upozorniť, že spoločnosť ako taká zodpovedá svojim veriteľom za záväzky celým svojím majetkom.

Bankový účet

České s.r.o. si môžu otvoriť účet okrem Čiech, na Slovensku tak vo väčšine krajín sveta, vrátane offshore.

Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch: Cena za účtovníctvo je 100 EUR ročne Cena za prípravu a podanie daňových priznaní cena je 100 EUR. Cena za prípravu a podanie DPH priznaní je 50 EUR.

Na lehoty zaplatenie každoročných poplatkov a podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.