Daňový systém v Nemecku pozostáva z priamych daní a nepriamych daní.

Priame dane

Dôchodkové dane:

 1. a) daň z príjmu fyzických osôb (Einkommensteuer)
 2. b) daň z príjmu právnických osôb (Korpeschaftsteuer)
 3. c) solidárny príspevok (Solidaritätszuschlag)
 4. d) cirkevná daň (Kirchensteuer)

Majetkové dane:

 1. a) daň z nehnuteľností (Grundsteuer)
 2. b) dedičská daň (Erbschaftsteuer)
 3. c) darovacia daň (Schenkungsteuer)
 4. d) daň z prevodu nehnuteľností (Grundwerbsteuer)
 5. e) cestná daň (Kraftfahrzeugsteuer)

Nepriame dane

 1. a) spotrebné dane (Verbrauchsteuern)
 2. b) daň z pridanej hodnoty (Umsatzsteuer)
 3. c) clo

Objednávkový formulár

 • 0,00 €

Daň z príjmov fyzických osôb – Einkommensteuer

Daň z príjmov fyzických osôb sa vzťahuje na príjmy rezidentov ako aj nerezidentov a neobmedzenú daňovú povinnosť má osoba, ktorá má v Nemecku trvalý pobyt, alebo sa tam obvykle zdržiava.

V Nemecku existujú tri rôzne daňové pásma:

 • 1) pásmo s nezdaniteľným príjmom
 • 2) dve lineárno-progresívne pásma
 • 3) dve proporcionálne pásma

Nezdaniteľný príjem tvorí v súčasnosti v Nemecku 8 004€.

Príjem v hodnote:

 • od 8 005 – 13 469€ podlieha daňovej sadzbe v rozmedzí od 14-24%.
 • od 13 470 – 52 881€ podlieha daňovej sadzbe v rozmedzí od 24-42%.
 • od 52 881 – 250 73€ podlieha daňovej sadzbe 42%
 • 250 001€ a viac podlieha daňovej sadzbe 45%.

Výpočet daňovej povinnosti je v Nemecku zložitejší, pretože pre každé daňové pásmo je zákonom stanovený vlastný vzorec na výpočet dane.

V Nemecku existujú štyri spôsoby zdaňovania dane z príjmov fyzických osôb:

 • zdanenie jednotlivcov,
 • spoločné zdanenie manželov,
 • oddelené zdanenie manželov a
 • špeciálne zdanenie pre rok v ktorom došlo k uzavretiu manželstva.

V Nemecku sa k dani z príjmov fyzických a právnických osôb pripočítava solidárny príplatok a zamestnanci i zamestnávatelia sú povinní odvádzať príspevky na sociálne poistenie.

Daň z príjmov právnických osôb – Korperschaftsteuer

Sadzba dane z príjmov právnických osôb je 15%, vrátane solidárneho príplatku 15,83%. Podobne ako pri dani z príjmu fyzických osôb sa aj tu rozlišuje medzi daňový rezidentom a daňovým nerezidentom. Spoločnosť, ktorá má na území Nemecka sídlo, alebo skutočné miesto vedenia disponuje neobmedzenou daňovou povinnosťou. Základom dane je celkový zisk spoločnosti, pričom je možné uskutočniť skupinové zdanenie spoločností ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Zdaniteľným obdobím je kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do 31.5., táto lehota môže byť na základe žiadosti predĺžená. Záloha na daň z príjmov právnických osôb sa platí každý štvrťrok.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.