Firma v Anglicku

Založenie firmy v Anglicku

  • Formulár a poplatky

Typy firiem v Anglicku

Anglická firma Limited je z právneho a daňového hľadiska obdobný typ spoločnosti ako akciová spoločnosť. Ďalším typom spoločnosti je LP – Limied Partnership, ktorá je obdobou komanditnej spoločnosti. Obľúbeným typom spoločnosti je aj LLP, ktorá poskytuje obmedzené ručenie pre všetkých spoločníkov a zároveň je daňovo transparentná, teda na úrovni spoločnosti nepodlieha zdaneniu.

Anonymita spoločníkov v Anglicku

Spoločníci a konatelia anglickej spoločnosti Ltd. sú registrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa. Rovnako tomu je aj pri anglickej spoločnosti LP a LLP. Anonymitu majú spoločníci anglickej firmy, ak ju vlastní napr. Americká LLC v Delaware.

Mám záujem – od 9€ 

Zdaňovanie firiem vo Veľkej Británii:

  • – Daň z príjmu pri zisku do 300.000 GBP: 20%
  • – Daň z príjmu pri zisku nad 300.000 GBP: 21%
  • – Sadzba DPH: 20%

Daňové zaťaženie anglickej spoločnosti Ltd. je menej výhodné ako u anglickej LLP, pretože pri Ltd. dochádza k zdaneniu ziskov na úrovni spoločnosti a tiež na úrovni spoločníkov. Na prvej úrovni dochádza k zdaneniu ziskov, ktoré spoločnosť dosiahla. Na druhej úrovni okrem toho následne dochádza k zdaneniu, keď spoločnosť zisky vyplatí vo forme dividend.

Spoločnosť Ltd. nemá povinnosť vytvárať minimálne základné imanie alebo základný kapitál. Ak si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným imaním GBP100.
Spoločníci Ltd. ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot Ltd. (Ak nekonajú podvodne alebo extrémne nezodpovedne), tj dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.
Na prevod obchodných podielov alebo otvorenie bankového účtu v mimo Spojené kráľovstvo potrebujete osvedčenie o konatelia a osvedčenie existenciu spoločnosti s apostilou, ktorý pre Vás zaistíme.
Firma v Anglicku je založená za 24 hodín s výnimkou prípadov, keď obchodné meno obsahuje zakázané slovo alebo je zhodné s názvom existujúcej spoločnosti.
Firma v Anglicku musí platiť ročný úradný poplatok Companies House – anglickému obchodnému registra. Lehota na podanie daňového priznania v Anglicku je 12 mesiacov po skončení účtovného obdobia spoločnosti. Napríklad, ak koniec účtovného obdobia spoločnosti je 31. december, tak spoločnosť musí podať svoje daňové priznanie najneskôr do konca decembra nasledujúceho roka. Lehota na zaplatenie poplatku za registrové sídlo je zvyčajne každých dvanásť mesiacov od založenia spoločnosti.
Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited alebo skratku Ltd.
Každá anglická firma musí mať sídlo a adresu pre doručovanie v Anglicku. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie a preposielanie pošty si môžete objednať pri založení firmy alebo následne po založení cez kontaktný formulár. Služba sídla pre spoločnosť štandardne zahŕňa predplatné na 12 mesiacov na preposielanie úradnej korešpondencie poštou, tj korešpondencia z obchodného registra a daňového úradu. K tejto službe je možné doobjednať preposielanie obchodnej korešpondencie a skenovanie a smaltovanie naskenované korešpondencie.
  • Formulár a poplatky

Ako otvoriť účet pre anglickú firmu

júl 23rd, 2014|0 Comments

Pre otvorenie účtu v UK je potrebný  Certificate of Good Standing, kde sú uvedené základné údaje o spoločnosti - názov, sídlo, meno a priezvisko konateľa, jeho adresa, mená a priezviská spoločníkov, výška základného imnania spoločnosti. [...]

Ako si otvoriť účet v Anglicku?

júl 23rd, 2014|0 Comments

Založiť si účet vo Veľkej Británii nie je také jednoduché ako na Slovenku. Cudzinci sú v dôsledku anglického zákona o ochrane proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti znevýhodnení pri otváraní bankových účtov. Musia predložiť doklad o totožnosti – Proof [...]

Daňové pásma v Anglicku

november 30th, 2012|0 Comments

Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa zdaňovacím obdobím, tak sú zisky rozdeľované medzi zdaňovacie obdobie. Finančný zákon pre rok 2012 stanovila výšku pre základnú sadzbu dane [...]

Ako uplatníme daňové straty v Anglicku?

november 29th, 2012|0 Comments

Najprv musíme zistiť, z akej kategórie príjmu tieto straty pochádzajú. Ak spoločnosti má príjmy z viacerých kategórií, tak je potrebné aby si pre každú daňovú stratu viedli osobitný účet. Samozrejme všetky straty môžu [...]

Čo vám v Anglicku uznajú za daňové náklady?

november 28th, 2012|0 Comments

Vo Veľkej Británii sú daňovo oprávnenými nákladmi práve tie, ktoré sú vynaložené na podnikanie. Iné transakcie, kedy cena nie je dohodnutá podľa pravidiel obchodnom motívom, by tak mali byť daňovo neoprávnené náklady. Do [...]

Zdaňovacie obdobie pre Limited Company v Anglicku

november 27th, 2012|0 Comments

Zdaňovacím obdobím sa myslí finančný rok od 1.4 do 31.3. Pokiaľ sa jedná o účtovné obdobie, tak zákon iba ustanovuje, že účtovné obdobie končí vyhotovením účtovnej uzávierky. Dávajte si pozor, aby zdaňovacie obdobie [...]

Dane v Anglicku

november 26th, 2012|0 Comments

Zákonný rámec daní vo Veľkej Británii Vo Veľkej Británii hrá nezanedbateľnú úlohu zvykové právo. Medzi právne predpisy, v ktorých je obsadená úprava zdaňovania príjmu právnických osôb je v: niekoľko zákonov o daniach z príjmov právnických [...]

Zdaňovanie spoločností v Anglicku

november 24th, 2012|0 Comments

Rezidentný spoločností vo Veľkej Británií zdaňujú celosvetový príjem daň z príjmu právnických osôb, ktorá je vymeriavané ročne v období od 1.4 do 31.3. Existuje aj špeciálny daňový režim, ale ten sa vzťahuje na [...]

Ako sa daní spoločnosti (Ltd.) v Anglicku?

november 24th, 2012|0 Comments

Oficiálne sa Veľká Británia nazýva Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ktorá je konštitučnou monarchiou a skladá sa zo štyroch krajín: Anglicko, Škótska, Walesu, Severného Írska, na účely zdanenia právnických osôb sa považujú práve tieto štáty + [...]

Vedenie účtovníctva v Anglicku

november 16th, 2012|0 Comments

Spoločnosti v Anglicku musia viesť účtovníctvo a predkladať účtovné výkazy. Ak má spoločnosť obrat do 350.000 GBP, tak si môže účtovníctvo viesť sama. Účtovné výkazy musia byť predložené patričným úradom do 10 dní [...]

  • Formulár a poplatky