E2 visa

Home/E2 visa
E2 visa2020-06-19T16:55:09+02:00

E2 Víza sú dlhodobé pracovné víza s možnosťou prolongácie. Zvyčajne sa udeľuje investorom pochádzajúcim z krajín, ktoré podpísali bilaterálnu dohodu s USA. Doba platnosti je spravidla vymedzená zmluvnými podmienkami stanovenými zmluvou uzavretou medzi krajinou občianstva investora a USA.

Investor by mal v Spojených štátoch založiť spoločnosť, ktorá má byť jeho sponzorom v konaní o udelenie víz a ktorá bude prevádzkovať investorom kúpené alebo založené podnikanie. Ako spoločnosť v USA, tak investor (alebo zamestnanec) musí k udeleniu víz E-2 spĺňať definované podmienky.

viza do usa
Druh vízCena
H-1B
L1
E2
3.450 EUR
EB59.450 EUR
B1300 EUR
Konzultácia100 EUR
Uchádzač (alebo uchádzači) o pridelenie víz, ktorí sú občanmi štátu, s ktorými majú Spojené štáty uzavretú zmluvu, musí (musia) disponovať minimálne 50% akcií americkej spoločnosti. Zároveň uchádzač (uchádzači) nesmú mať trvalý pobyt v USA a zároveň v USA nemôžu zotrvávať na základe akýchkoľvek iných víz okrem typu E-2.

Investícia musí byť „podstatná“ a pochádzať z osobných finančných zdrojov (príp. z pôžičky zaistenej investorovým majetkom). Napriek absencii noriem, ktoré by určovali koľko je nutné investovať, musí mať investícia hodnotu dostačujúcu k tomu, aby viedla k zriadeniu lukratívnej spoločnosti s možnosťou ďalšieho vývoja a rozvoja.

Založená spoločnosť musí viac než okrajovo prispievať k rozvoju lokálnej ekonomiky, čo znamená, že investor musí investovať viac než koľko postačuje, aby len pokryl náklady („zarobil si na živobytie“). Spoločnosť (okrem toho, že platí investora) tiež musí zamestnávať amerických pracovníkov a vykazovať profit.

Uchádzač (uchádzači) musí preukázať, že je (sú) pre prácu na pozícii, ktorú im spoločnosť ponúka, odpovedajúco kvalifikovaní. Vstup investora do Spojených štátov je zároveň podmienený tým, že jeho účelom je výlučne riadenie, manažovanie a kontrole podniku.

Všetkým investorom, ktorí majú záujem získať víza typu E-2 doporučujeme, aby nás – skôr než investujú do americkej spoločnosti – kontaktovali za účelom nadobudnutia investorských víz. Nielenže Vám radi pomôžeme s kúpou vhodnej spoločnosti, radi Vám tiež poradíme s jej efektivitou v kontexte procesu úspešného získania investorských víz E-2.

Nevyhnutne treba brať do úvahy fakt, že americká spoločnosť musí v podnikateľskej činnosti pokračovať, aby investor aj naďalej spĺňal podmienky pre víza, keď dôjde k potrebe ich prolongácie. Z tohto dôvodu nestačí, aby spoločnosť spĺňala podmienky pre kvalifikáciu investora pre vízum len na začiatku. Firma musí disponovať možnosťami rastu a vývoja, čím bude investora pre účely víz kvalifikovať v dlhodobom horizonte.

Ďalšou skutočnosťou, ktorú je dôležité neopomínať je vedieť, že chyby spravené na začiatku procesu zvyknú pôsobiť dlhodobé a najmä závažné problémy. Nepostrádateľným prvým krokom za vytvorením efektívnej stratégie dosiahnutia imigračných cieľov je komplexná právna rada, týkajúca sa a analyzujúca Vaše strednodobé a/alebo dlhodobé ciele.

Činnosť investičnej spoločnosti môže byť pozmenená, zmenená alebo rozšírená do ďalších oblastí podnikania.

Počet cyklov, koľkokrát môže byť vízum E-2 predĺžené, nie je v súčasnosti obmedzený, pokiaľ podnikanie naďalej napĺňa jedinú podmienku, podmienku kvalifikácie.

O investorské vízum kategórie E-2 uchádzač zvyčajne žiada na americkej ambasáde v príslušnej krajine, v ktorej žiadateľ žije. Víza sú zvyčajne vystavené na obdobie definované dohodou medzi danou krajinou a Spojenými štátmi. V prípade, že žiadateľ zotrváva v USA na základe legálneho povolenia k pobytu, je tiež oprávnený požiadať o zmenu svojho povolení na typ E-2. Musí si pritom byť vedomý skutočnosti, že existujúce povolenie k pobytu môže stratiť pokiaľ zo Spojených štátov vycestuje a tiež, že pri návrate bude potrebovať platné vízum.

Čo je to E-2 Visa?

E2 Visa je špeciálna kategória neprisťahovaleckého víza, ktorá umožňuje zahraničným investorom začať nový obchod v USA, riadiť firmu a žiť v USA, pokiaľ je firma je aktívna. Ak dostanete E2 vízum, vaša rodina bude automaticky dostávať e-2 „závislé Víza do USA“ a váš manžel/ manželka bude môcť pracovať v USA po získaní pracovnej autorizačnej karty.

Ako získať E2 Visa investorské víza?

Musíte investovať! Nielen, že budete musieť investovať, ale tiež musíte byť aktívne zapojení vo vašom podnikaní. Najprv musíte vytvoriť LLC spoločnosť, kde musíte vlastniť aspoň 50% vlastníctva. Po druhé, musíte byť štátnym príslušníkom zmluvnej krajiny, ktorá podpísala zmluvu s USA.

Aká je požiadavka minimálnej investície?

Podľa zákona neexistuje žiadna požiadavka minimálnej investície. Avšak, odporúčame našim klientom investovať najmenej 50.000 USD. Samozrejme, že záleží na povahe vášho podnikania, či 50K bude dostatočné alebo nie. Majte na pamäti, že čím viac budete investovať, tým menej je potrebné investovať na začiatku. To znamená, že môžete investovať 70% z celkovej výšky plánovaných investícií.

Aký dlhý je proces žiadosti o E2 Visa?

Proces zvyčajne trvá 2-3 mesiace, než dostanete schválenie E2 Visa. Výhodou E2 visa je, že žiadosť môžete podať v domovskej krajine na americkom veľvyslanectve. To znamená, že nepotrebujete žiadny súhlas USCIS, ako sa to robí u iných typov víz. Ak ste v USA, môžete požiadať priamo na USCIS zmenou svojho právneho postavenia. Odporúčame požiadať o vízum v domovskej krajine, kde dostanete vízovú pečiatku a môžete voľne cestovať nasledujúce 2 roky. Ak zmeníte stav v USA, budete musieť v určitom okamihu cestovať do domovskej krajiny, aby ste získali vízovú pečiatku. Takže ak chcete ušetriť čas a peniaze, získajte súhlas na konzuláte USA a môžete cestovať.

Aké sú ďalšie požiadavky E2 víza?

 1. 50 000 USD investícia.
 2. Obchodná spoločnosť.
 3. Vrátenie daní z minulých rokov, musí byť predložené.
 4. Právne zdroje vašej investície musia byť zdokumentované.
 5. Musíte byť zapojený do aktívneho a skutočného podnikanie.
 6. Musíte aktívne riadiť podnik.
 7. Podnikanie nesmie byť zanedbateľné.

Koľko tento proces stojí?

Právne poplatky za program E2 sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti vašej firmy a rozsahu prác. Poplatky začínajú okolo 2 500 USD za investora.

Čo náklady zahŕňajú?

 1. Začlenenie vašej obchodnej spoločnosti.
 2. Detailný a komplexný obchodný plán.
 3. Komplexné podanie vo vašom mene – právne zastupovanie pred USCIS a Konzulátom USA.
 4. Právne a obchodné poradenské služby.
 5. Daňové poradenské služby.

A čo moja rodina?

Vaša rodina môže automaticky požiadať o E2 vízum spolu s vami. Dostanú „závislé“ E2 Visa na základe vášho schválenia E2 víza.

Prvotná investícia 50 000 USD sa rozumie investícia do spoločnosti počas akého obdobia po príchode do USA?

Investor musí do spoločnosti v USA vložiť podstatnú investíciu.

Prvotná investícia do spoločnosti v USA musí byť uskutočnená pred podaním žiadosti o pridelenie E2 víz (alebo na účet úschov právnych zástupcov ak firma ešte nemá účet v USA). Avšak investícia nemusí byť minutá pred podaním žiadosti o víza. Stačí ak investícia bude použitá v priebehu dvoch rokov nasledujúcich po získaní víz, napr. na dopravné prostriedky, telefonické zariadenia a služby, kancelárske vybavenie alebo iné pre chod firmy dôležité vybavenie.

Investícia do spoločnosti pre účely žiadosti o udelenie E2 víz do USA musí byť podstatná a musí byť uskutočnená buď v období pred podaním žiadosti o E2 víza alebo budete potrebovať v rámci žiadosti o E2 víza do USA preukazovať imigračnému úradu schopnosť/ pripravenosť investovať do novozaloženej spoločnosti alebo do už existujúcej spoločnosti. 51% investícií by malo byť vo forme „cash equity“.

Investor vlastní min. 50% podiel na spoločnosti.

Investor sa musí na riadení spoločnosti aktívne zúčastniť = riadiť ju a rozvíjať („direct and develop“).

Na základe akých kritérií sa posudzuje firma po prvých 2 rokoch pôsobenia v USA tak aby sme dostali povolenie na ďalšie 2 roky?

Spoločnosť, do ktorej bude investované, musí byť „bona fide“, tzn. že bude mať skutočné miesto podnikania (kancelárie, sklady atď), bude aktívna (vyrábajúca tovary alebo poskytujúca služby) a bude produkovať viac financií ako by bol minimálny príjem pre Vašu rodinu.

K obnoveniu víz po dvoch rokoch vždy veľmi pomáha ak má firma zamestnancov, ktorí sú občanmi USA.

K preukázaniu, že spoločnosť je bona fidae slúži:

– daňové identifikačné číslo (EIN)
– daňové priznania, ak boli podané
– počet zamestnancov
– súčasná a predpokladaná mzda zamestnancov v spoločnosti
– organizačná štruktúra spoločnosti
– výpisy z bankových účtov spoločnosti, faktúry, telefónne čísla na vedúcich pracovníkov/ riaditeľov spoločnosti
– účtovná dokumentácia

Sú nejaké záväzné podmienky na zamestnanie domácich? Môžem v prvom období byť iba ja sám zamestnancom?

Spoločnosť v USA by mala vytvoriť pracovné miesta pre občanov USA a, ak má schopnosť, i pre občanov niektorej z krajín Dohody s USA o E2 vízach.

Zamestnanci z niektorej z krajín Dohody s USA o E2 vízach musia mať špeciálne schopnosti alebo musia byť podstatný pre vedenie spoločnosti = kľúčový management.

Aké sú podmienky na znalosť angličtiny, prípadne je potrebný test?

Test pre E víza nie je podstatný. Predpokladá sa aktívna znalosť angličtiny na úrovni bežnej komunikácie.