[widgets_on_pages id=“Obcianske-zdruzenie“]

Rozhodli ste sa podporiť Vaše aktivity aj prostredníctvom získania 2%, avšak ako fyzická osoba nemôžete byť zapísaná do Zoznamu prijímateľov 2%?

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Podľa zákona 2 percenta z dani z príjmov môžu o registráciu požiadať:

  • občianske združenia
  • nadácie
  • neinvestičné fondy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • účelové združenia cirkvi a náboženských spoločnosti
  • organizácie s medzinárodným prvkom
  • Slovenský Červený kríž
  • subjekty venujúce sa výskumu a vývoju
  • Protidrogový fond.

Podmienkou na to, aby občianske združenie mohlo požiadať o registráciu do Zoznamu prijímateľov 2%, je skutočnosť, že občianske združenie musí byť založené rok pred tým, ako o registráciu požiada (to znamená, že ak chce niekto požiadať v tomto roku – 2015 o registráciu do Zoznamu prijímateľov na rok 2016, musí byť splnená podmienka založenia v roku 2014 a skôr).

Náš odborný tím Vám ponúka občianske združenia, ktoré boli založené v roku 2014 a skôr, a tak nemusíte čakať ďalší rok na to, aby ste mohli svoju činnosť podporiť aj z 2% z príjmov a tým znásobiť Vaše úsilie na podporu verejno-prospešných aktivít. Cena takéhoto už založeného občianskeho združenia, ktoré je spôsobilé na registráciu do Zoznamu prijímateľov 2% z daní z príjmov, Vám ponúkame za konečnú cenu 600 Eur. V tejto cene sú zahrnuté všetky poplatky za vypracovanie nových Stanov občianskeho združenia, interných dokumentov ako aj všetky správne poplatky, ktoré sú spojené s prepisom v Evidencii občianskych združení, ktoré je vedené pod Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  Bez problémov Vám zmeníme sídlo, názov, činnosti a ciele združenia, hospodárenie ako aj celú štruktúru občianskeho združenia podľa Vašich preferencií. Všetky úkony spojené so zmenou budú vykonané v priebehu dvoch až troch týždňov. Na zmenu je potrebný len Váš podpis a zaslanie identifikačných údajov.

Skúsený tím právnikov Vám odporučí a poradí, aké činnosti občianske združenie môže vykonávať, ako môže požiadať o registráciu do Zoznamu prijímateľov, ako viesť účtovníctvo a zodpovie Vám všetky Vaše otázky týkajúce sa neziskového sektora.

Ak teda zvažujete finančne podporiť, rozšíriť a rozvinúť svoje aktivity nie len využitím členských príspevkov, ale aj prostredníctvom využitia 2% z daní z príjmov, kúpa už existujúceho občianskeho združenia je tým správnym riešením práve pre Vás!

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Občianske združenie – ako začať?

11 júla, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

11 júla, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

11 júla, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]