Ochranná známka

Nestrácajte čas a peniaze na registráciu ochrannej známky. Ochranná známka v rukách odborníkov Vám obmedzí riziká s odmietnutím registrácie ochrannej známky.

Proces registrácie ochrannej známky v troch krokoch

 Najdôležitejšie otázky!

Poplatky za registráciu ochrannej známky sa zvyšujú každou ďalšou triedou tovarov alebo služieb, pre ktorú si ochrannú známku dáte registrovať. A týchto tried je 45. Majitelia ochranných známok si zvyčajne zvolia 2-3 triedy. Triedenie tovarov a služieb je na celom svete rovnaké, pretože sú k tomu štáty viazané medzinárodnými dohovormi.
Jednou z otázok ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo logo chránená. Stačí iba jedna krajina, alebo je už lepšie uplatniť si ochranu v celej EU? Stačí ochrana v USA a EU alebo je treba ochranu rozšíriť aj do Číny. Majitelia označení si zvyčajne nevyberú Čínu a iné krajiny, kde je následná vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva k ochrannej známke nízka, pretože z dôvodu slabej vymožiteľnosti je význam ochranný v týchto krajinách finančne nerentabilný.
Ťažkou otázkou pri registrácii ochrannej známky je aj rozhodnúť sa, či chrániť značku vo forme slova alebo logo vo forme obrázku alebo obidve vzájomnej kombinácii alebo každé z nich dvoma samostatnými ochrannými známkami. Ochrana loga alebo slova obrazovou slovnou ochrannou známkou je ľahšie získať v prihlasovacom konaní ale ochrana slova je slabšia, pretože je chránené iba v spojení so obrazovou časťou ochrannej známky. Druhá nevýhoda obrazových a kombinovaných ochranných známok je, že logo sa po čase môže čiastočne alebo podstatne zmeniť, pričom čím je zmena väčšia tým menej chráni pôvodná ochranná známka nové logo a slovo v jeho spojení. Výhodou čisto slovných ochranných známok je sila ich ochrany, teda dané slovo úplne monopolizujú v prospech jeho majiteľa, bez možnosti prihlásenie daného slova iným subjektom a diferencovať ho iným spojeným logom.
Ďalším problémom pri registrácií ochranných známok je skontrolovať či Vašu značku alebo logo už nemá registrovaný niekto pred Vami. Rešerš konfliktu s existujúcej značky a loga si vyžaduje skontrolovať, či v jednotlivých štátoch alebo na úrovni EU už nie skôr registrovaná ochranná známka s rovnakým alebo podobným slovným znením alebo vyobrazením. V prípade podania prihlášky, ktorá obsahuje značku alebo logo rovnakú alebo podobnú so skoršou značkou alebo logom bude prihláška ochrannej známky zamietnutá a registračné poplatky nebudú vrátené.
Pri spustení reklamy cez AdWords, billboardy, PR články v médiách alebo inú mediálnu reklamu firmy získajú kmeň nových zákazníkov. Novým zákazníkom treba uľahčiť zapamätať si firmu a jej ponuku, cez jednoduchú značku alebo logo, aby keď v budúcnosti budú zase potrebovať jej produkty alebo služby sa opakovane vracali k firme. Keď už je značka alebo logo zapamätané v mysliach zákazníkov, tak je dobré aby si ho firma aj chránila, aby si konkurenčné firmy nemohli pomáhať pri získavaní klientov pomocou už známej značky alebo loga.
Veľmi častou situáciou kedy sa majitelia označenia rozhodnú registrovať ochrannú známku je pri sporoch v rámci firmy. Ide o situácie, keď jeden zo spoločníkov z firmy vystupuje a zostávajúci spoločníci sa chcú uistiť, že vystupujúci spoločník nebude konkurovať pôvodnej firme s tou istou značkou.
Majitelia zabehnutej firmy často chcú podeliť o svoje skúsenosti s mladšími alebo začínajúcimi podnikateľmi a pomôcť im tým, že im požičajú ich značku alebo logo, ktoré už má vybudovanú známosť medzi zákazníkmi, buď vďaka opakovanej reklame alebo opakujúcimi sa dobrými skúsenosťami s ich produktmi alebo službami. Tento koncept sa volá franchising. Pri požičaní značky alebo loga, je však potrebné aby pôvodný majiteľ značky alebo loga ich mal registrované ako ochrannú známku. Dôvod je, že pri požičaní značky alebo loga, by mohli prísť buď k nezhodám o kvalite produktov alebo služieb poskytovaných pod jednotnou značkou alebo logom alebo by mohlo dôjsť k nezhodám o rozsahu prípustnej konkurencie voči pôvodnému majiteľovi značky alebo loga. V takej situácii potrebujeme mať majiteľ značky alebo loga výlučné vlastníctvo k značke alebo logu.
Pokiaľ je ochranná známka vlastnená zahraničnými subjektmi, tak domáce subjekty musia platiť za používanie ochrannej známky licenčné poplatky. Takéto platby licenčných poplatkov sú daňovým výdavkom. Je však dôležité aby tieto daňové výdavky, ktoré ponižujú daňový základ a tým aj výšku dane nepodliehali zrážkovej dani a tým vlastne výšku dane neznižovali. Zrážkovým daniam sa dá vyhnúť pri výplate licenčných poplatkov v rámci EU, keďže za účelom fungovania jednotného európskeho trhu to prikazujú smernice EU. Pri uplatňovaní licenčných poplatkov ako daňových výdavkov a riešení zrážkových daní vyhľadajte našu odbornú pomoc.

FAQ – často kladené otázky

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Prečo s nami?

Spolupráca s nami je výhodná!

Ochrannú známku vám dokážeme zaregistrovať rýchlo a odborne. Nemusíte sa obávať žiadnych obštrukcií a zdržaní, nakoľko našou prioritou ste práve Vy – spokojný klient, ktorý ocení naše služby teraz aj do budúcna!

Služby?

Medzi najčastejšie využívané služby patrí:

 • registrácia ochrannej známky
 • odpoveď na predbežné zamietnutie registrácie (provisional refusal)
 • obnova ochrannej známky
 • konzultácie
 • registrácie patentov
 • registrácie provisional patent (predbežný patent)
 • nastavenie licenčných poplatkov ako daňových výdavkov
 • príprava licenčných zmlúv
 • príprava franchisingových zmlúv
 • registrácia licenčných zmlúv
 • registrácia franchisingových zmlúv
 • registrácie dizajnov

Vaše produkty, služby a firmu môžete chrániť aj inými právami okrem registrácie ochranných známok. Ide najmä o patenty, autorské práva a domény. Pre ochranu Vašich ideí Vám odporúčame najmä patentové právo. Pre ochranu umeleckých diel, videí a softvéru Vám odporúčame najmä autorské právo. Doménové mená stále významnejšie dopĺňajú reklamnú komunikáciu Vašich produktov a služieb.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Často kladené otázky o ochranných známkach

12 februára, 2020|0 Comments

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

21 januára, 2020|0 Comments

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi [...]

Ako sa brániť, ak je porušená ochranná známka ?

21 januára, 2020|0 Comments

Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať: označenie totožné s ochrannou známkou pre [...]

Ochranné známky – Časté otázky

15 januára, 2020|0 Comments

Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky? Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však [...]

Proces registrácie ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Výhody ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Definícia ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

25 januára, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

23 júla, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]