Potrebujete realizovať verejno-prospešné záujmy?  Venujete sa vo svojom okolí sociálnym aktivitám? Tak je pre realizáciu Vašich zámerov vhodné občianske združenie.

Definícia občianskeho združenia

Občianske združenia sú v Slovenskej republike upravené zákonom o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov). Podľa tohto právneho predpisu  sú občianske združenia definované ako právnické osoby a vznikajú na základe uplatňovania a garancie práva slobodne sa združovať. V súvislosti s tým môžu občania zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia ako aj odborové organizácie. Realizácia tohto práva je garantovaná taktiež aj Ústavou Slovenskej republiky, podľa ktorej sa osoby môžu voľne združovať a stretávať sa a vykonávať svoje aktivity spoločne bez toho, aby potrebovali súhlas štátneho orgánu.

Členmi združenia môžu byť nie len fyzické ale taktiež aj právnické osoby.

Zákon nám presne nešpecifikuje, akú činnosť môžu občianske združenia vykonávať. V § 4 vyššie uvedeného zákona nám zákonodarca negatívnym spôsobom vymedzuje aké občianske združenia nie sú dovolené. Občianske združenie môže byť založené za rôznymi účelmi, ktoré môžu smerovať k rozvoju vlastnej sebarealizácie, záľub, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, charity, rozvoja regióna a za účelom ďalších aktivít.

2% dane z príjmov

Ak zvažujete rozšíriť svoje aktivity, využiť možnosť získania 2 % z daní alebo získať príspevky z iných zdrojov, založenie občianskeho združenia je ta správna voľba práve pre Vás!

Občianske združenie – ako začať?

11 júla, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

11 júla, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

11 júla, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]