Založenie firmy v Austrálii

Typy firiem v Austrálii

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti. Akcionári spoločnosti (vlastník) môžu obmedziť svoju osobnú zodpovednosť a vo všeobecnosti nie sú zodpovední za dlhy spoločnosti.
Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti. Komanditista ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu. Komplementár ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.
Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti, kde všetci partneri sa zúčastňujú na riadení spoločnosti

Dane v Austrálii

Sadzba dane z príjmu je 30%.
Sadzba DPH je 10%
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Formulár a poplatky