Najdôležitejšie dane, ktoré sa v Rakúsku uplatňujú, sú dane z príjmu fyzických osôb, korporátne dane (dane z príjmu fyzických osôb), DPH a odvody na sociálne zabezpečenie. Ďalšie dane môžu byť uložené na lokálnej úrovni alebo sa môžu týkať nehnuteľností či tabaku.

Daň z príjmu fyzických osôb

To, aké množstvo príjmu bude v Rakúsku zdanené, závisí od osobného statusu daňového poplatníka. Rakúskych rezidentov sa týka tzv. nelimitované zdanenie, t.j. zdaňovanie príjmov vytvorených v Rakúsku i mimo neho, avšak niektoré dane môžu byť uvalené bez ohľadu na reziduálny status. Výška daňového zaťaženia je nastavená progresívne, čo znamená, že sadzba dane závisí od výšky príjmov, a to podľa nasledujúceho vzorca:

  • príjem do 11 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 0%,
  • príjem od 11 000 eur do 18 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 25%,
  • príjem od 18 000 eur do 31 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 35%,
  • príjem od 31 000 eur do 60 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 42%,
  • príjem od 60 000 eur do 90 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 48%,
  • príjem od 90 000 eur do 1 000 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 50%,
  • príjem nad 1 000 000 eur ročne je zdaňovaný na úrovni 55%.

Korporátna daň

V prípade, že je spoločnosť rakúskym rezidentom, ako základ na výpočet dane slúži ich príjem vytvorený v Rakúsku i mimo jeho hraníc. V prípade korporátnych daní treba rozlišovať medzi zdanením na úrovni spoločnosti, kde je daňová sadzba na úrovni 25%, a zdanením na úrovni akcionárov, kde daňová sadzba dosahuje 25% pre korporácie a 27,5% pre ostatných držiteľov akcií.

Daň z pridanej hodnoty

DPH pre rakúskych zákazníkov dosahuje úroveň 20%, avšak na niektoré komodity sa uplatňuje znížená sadzba, a to 13% na vnútroštátne lety, vstupenky na športové či kultúrne podujatia, alebo na víno. Sadzba 10% sa uplatňuje na farmaceutické produkty, tlačené knihy a iné komodity. 0% sadzbou DPH je zaťažená vnútroštátna a medzinárodná doprava s výnimkou cestnej a železničnej.       

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.