Daňové zaťaženie v Chorvátsku je dvojaké: na celoštátnej úrovni a na úrovni lokálnej, pričom väčšina daní — a zároveň tie najvýznamnejšie — je vyberaná na národnej úrovni. Z týchto daní sú najdôležitejšie:

  • daň z príjmu fyzických osôb,
  • daň z pridanej hodnoty,
  • korporátna daň.

Daň z príjmu fyzických osôb

Rozsah predmetu zdanenia príjmu fyzických osôb je závislý od statusu daňového poplatníka. Chorvátskym rezidentom sú zdaňované príjmy vytvorené tak v Chorvátsku, ako aj v zahraničí, zatiaľ čo pri nerezidentoch je predmetom dane len príjem vytvorený v Chorvátsku. Príjem fyzických osôb je v Chorvátsku zdaňovaný na troch úrovniach v závislosti od výšky daňového základu, a to nasledovne:

  1. ak je príjem do výšky 26 400 HRK, výška daňovej sadzby je na úrovni 12%,
  2. príjem vo výške 26 400 až 105 600 HRK je zdaňovaný 25%-nou sadzbou,
  3. príjem, ktorý presahuje 105 600 HRK, podlieha zdaneniu vo výške 40%.

Daň z pridanej hodnoty

Chorvátsky systém DPH je trojsadzbový. Štandardná výška DPH je na úrovni 25%, pričom dve znížené sadzby sa týkajú vybraných druhov tovarov a služieb. 13%-ná výška sadzby DPH sa uplatňuje na niektoré potraviny, noviny či periodickú tlač. Znížená 5%-ná sadzba DPH sa uplatňuje na niektoré potraviny, ako sú chlieb, mlieko, ale i na farmaceutické výrobky či iné zdravotnícke pomôcky a knihy.

Korporátna daň

Daň z príjmu právnických osôb je v Chorvátsku nastavená na všeobecnú úroveň 18%, avšak na daňových poplatníkov, ktorých príjem v zdaňovacom období nebol vyšší než 3 milióny HRK, sa vzťahuje znížená sadzba na úrovni 12%.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.