Typy firiem v USA

V USA existuje viacero typov firiem (LLC alebo Corp (C-Corp, S Corp), LP) ktoré majú rozdielne právne (podľa toho, či vydávajú obchodné podiely alebo akcie a či majú obmedzené ručenie) a daňové vlastnosti.

Právny status

– LLC. Podiely a obmedzené ručenie – LLC, LP a LLP

Daňový status

– Single-member LLC – nepodáva žiadne daňové výkazy, príjmy a výdavky začlení do svojho daňového priznania spoločník

Multi-member LLC – dane nie sú platené na úrovni spoločnosti, ale daňová povinnosť „prechádza“ na spoločníkov (tzv. Pass through taxation principle), podáva daňové výkazy

Právny status

– Corp. Akcie a obmedzené ručenie – Corp. ktorá môže mať názov i Inc. alebo Ltd. – Výhodou je možnosť vydanie rôznych druhov akcií (prioritné akcie pre investorov alebo konvertibilné dlhopisy)

Daňový status

– S-Corp – dane nie sú platené na úrovni spoločnosti, ale daňová povinnosť „prechádza“ na spoločníkov (tzv. Pass through taxation principle). Spoločníci majú oproti LLC úľavy na Medi-Care / Social Security tax, čo sa však týka iba rezidentov v USA. Zahraničná osoba – nerezident US má zákaz stať sa spoločníkom spoločnosti

– C-Corp – dvojité zdanenie (aj na úrovni spoločnosti a ešte raz je príjem zdanený, keď sa vyplácajú dividendy spoločníkom), zdanie predaja akcií je výhodnejšia ako zdanenie podielov v LLC. Celá kategorizácia firiem sa komplikuje tým, že LLC a Corp si môžu pri založení alebo následne na začiatku každého roka zvoliť svoj daňový status. Tým vzniká veľké množstvo kombinácií typov firiem.

Poskytuje obmedzené ručenie pre všetkých spoločníkov a zároveň je daňovo transparentná, teda na úrovni spoločnosti nepodlieha zdaneniu.
Jeden typ spoločníkov – limited partners – majú rovnaké postavenie ako multi-member LLC a druhý typ, akcionárovi – majú rovnaké postavenie ako GP / Partnership

Právny status

– podiely bez obmedzeného ručenia spoločníkov – Partnership

Daňový status

– dane nie sú platené na úrovni spoločnosti, ale daňová povinnosť „prechádza“ na spoločníkov (tzv. Pass through taxation principle), podáva daňové výkazy

Dane v USA

Federálne dane (daň z príjmu). Progresívna sadzba od 10% -35%. Pásma sú iné pre LLC a C-Corp. Štátne dane z príjmu (obdoba komunálnych daní z príjmu). Sadzba od 0% (Florida) – 10% (New York). Niektoré štáty nemajú štátnu daň. Sales tax (daň z obratu, obdoba DPH). Sadzba od 0% – 10%. Niektoré štáty nemajú sales tax. Sales tax sa zvyčajne vzťahuje len na služby. Franchise poplatky (úradné poplatky, každoročný poplatok obchodnému registru).

Najlepšie štáty pre založenie firmy v USA

Najobľúbenejšie štáty pre založenie a prevádzku LLC poskytujú štáty New York a Florida. Medzi tieto výhody patrí nízke úradné poplatky a rýchlosť založenia a vybavenie dokumentov. Obľúbený je tiež Delaware. Pri podnikaní alebo kúpe nehnuteľnosti priamo v USA, je lepšie založiť si firmu priamo v štáte, kde vyvíjate aktivity.

Anonymita spoločníkov a konateľov LLC

V niektorých štátoch USA (napr. Delaware, New York, Colorado) majú spoločníci a konatelia spoločnosti LLC relatívne vysokú anonymitu, tj. nie sú registrovaní v americkom obchodnom registri. Je potrebné zdôrazniť, že sa to týka len spoločnosti typu LLC a nie vo všetkých štátoch (napr. Florida zverejňuje údaje o konateľov LLC). Ak máte záujem založiť si LLC a postúpiť na ňu podiely vo Vašej firme alebo vlastníctvo nehnuteľnosti, tak nás kontaktujte ohľadom Vašich otázok prostredníctvom kontaktného formulára.

Každoročné povinnosti, poplatky a dane

Okrem zakladanie spoločností poskytujeme aj ďalšie služby, ktoré budete potrebovať. Napríklad, federálne daňové priznanie (alebo pri LLC formulár o rozdelení zisku a strát medzi spoločníkov) musí byť podané do 15. marca za C-Corp a do 15. Apríla za LLC a fyzické osoby.

Firma v USA

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie firmy v USA od 490€ + výber existujúcich firiem
Firma v USA
Dane v USA sa delia na federálne a štátne. Povinnosť v USA EIN pre spoločnosť (entity identification number), alebo SSN / ITIN pre FO; kladený dôraz na platenie dane a “čistý” daňový štatút, nedoplatok na dani znamená zhoršenie kreditnej histórie subjektu a s tým spojené negatívne vplyvy (nepredĺženie / neudelenie visa atď). V Európe sú len dane v rámci jednotlivých členských štátov Únie.
Mzda sa môže vyplácať týždenne, alebo mesačne, prípadne, ako sa to dohodne v zmluve.
Benefity pre zamestnancov sú v USA poskytované len na základe zmluvy.
Pracovná doba je upravená v zmluve, bežne je to však 8 hodín denne
Dovolenka ako ju pozná Zákonník práce SR v USA neexistuje. Dôraz sa kladie na zmluvné dojednania v pracovnej zmluve.
Medicare tax – platí spoločník LLC sám za seba, za zamestnancov odvádza zamestnávateľ, za spoločníkov Corp odvádza spoločnosť.
Dane a daňové priznanie sa odvádza raz ročne.
DPH v USA neexistuje. Povinnosť platiť Sales tax zo služieb a niekedy i z tovaru (odvádza sa z objemu financií získaného predajom tovaru konečnému zákazníkovi), ďalej sa platí Income tax (daň z príjmu – federálne a štátne).
Zamestnancom spoločnosti môže byť aj cudzinec, no musí mať adekvátny vizový status:E visa – tzv. Investorské visa – min. 50% podiel spoločníka v LLC a nutnosť byť v procese investície alebo nutnosť, aby spoločnosť investovala už vložený kapitál do LLC (minimálna výška investície závisí od predmetu podnikania, avšak podľa našich skúseností za najnižšiu investovanú sumu považujeme 60 000, -USD)

L1 visa – tzv. Investorské visa – pre manažérov, ktorí sú vyslaní do USA za účelom zriadenia kancelárie slovenskej pobočky v USA – LLC, Corp – zamestnanecký vzťah medzi SR spol – a vyslaným manažérom alebo medzi SR manažérom a LLC po vyslaní SR spoločností.

Manažér musí za posledné tri po sebe bezprostredne predchádzajúce roky pracovať na pozícii manažéra jeden rok bez prerušenia; musí mať schopnosti pracovať na manažérskej funkcii – riadiť zamestnancov, kvalifikáciu, výsledky v riadení spoločnosti (rozdiel oproti definícii manažéra LLC v korporačnýóm práve USA)

Áno, konateľom pri LLC a C Corp môže byť cudzinec, u S Corp nie.
Výplata dividend spoločníkom – nerezidentom USA – bude podliehať zdaneniu v zmysle bilaterálnej dohody medzi USA a Slovenskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia.
V USA rozlišujeme federálnu daň a štátnu daň. Sadzba dane sa rozdeľuje medzi kategórie v závislosti od výšky príjmu. Ďalej je spoločnosť v USA povinná platiť daňovú licenciu a ročný poplatok na obchodný register.
1 300 € za založenie spoločnosti do 24 hodín, vrátane registered agent a registered office na 12 mesiacov a výpisu z obchodného registra s apostilom na prevod obchodných podielov, alebo otvorenie bankového účtu + navyše obstaranie EIN.
Je to jedno pri C Corp, pri LLC ale ak pripadajú do úvahy aj vízové otázky a otázky možnosti zotrvať v USA, podnikať a byť zamestnaný, pre cudzincov, tak niektoré typy víz, najmä E2 a EB5, vyžadujú aby spoločníkom americkej spoločnosti bola priamo fyzická osoba.
Audit nie je povinný, stačí účtovný a daňový poradca.
Sídlo by malo byť tam, kde sa skutočne vykonáva činnosť, pretože tam bude potrebné platiť dane a daňovú licenciu

Dane pre firmy v USA za 2017

25 júla, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

22 septembra, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

22 septembra, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Firma v USA

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie firmy v USA od 490€ + výber existujúcich firiem
Firma v USA

Mini

600
 • Poplatky (v cene)
 • Výpis z obchodného registra
 • Registrácia na daň z príjmu v USA (EIN)
 • Akcie a stanovy alebo spoločenská zmluva
 • Coporate Kit / Reprezentatívny zakladač
 • Sídlo (12 mesiacov)
 • Apostille
 • Preklad apostille
 • Reliéfna pečiatka
 • Otvorenie účtu SR / ČR

Biz

900
 • Poplatky (v cene)
 • Výpis z obchodného registra
 • Registrácia na daň z príjmu v USA (EIN)
 • Akcie a stanovy alebo spoločenská zmluva
 • Coporate Kit / Reprezentatívny zakladač
 • Sídlo (12 mesiacov)
 • Apostille
 • Preklad apostille
 • Reliéfna pečiatka
 • Otvorenie účtu SR / ČR

Pro

1100
 • Poplatky (v cene)
 • Výpis z obchodného registra
 • Registrácia na daň z príjmu v USA (EIN)
 • Akcie a stanovy alebo spoločenská zmluva
 • Coporate Kit / Reprezentatívny zakladač
 • Sídlo (12 mesiacov)
 • Apostille
 • Preklad apostille
 • Reliéfna pečiatka
 • Otvorenie účtu SR / ČR
Firma v USA

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie firmy v USA od 490€ + výber existujúcich firiem
Firma v USA