Ukrajinská daňová sústava pozostáva z viacerých druhov daní:

  • daň z príjmu fyzickej osoby,
  • daň z príjmu právnickej osoby,
  • daň z pridanej hodnoty,
  • spotrebná daň,
  • daň z dedičstva a darovania,
  • daň z nehnuteľnosti,
  • a iné dane.

Daň z príjmu fyzickej osoby

Daň z príjmu fyzickej osoby je proporcionálna, t.j. jej výška je závislá od typu príjmu a môže byť na úrovni 0%, 5%, 9% alebo 18%, napr. daň z príjmu fyzickej osoby v prípade mzdy zamestnanca má výšku 18%. V iných prípadoch je sadzba dane z príjmu fyzickej osoby závislá od statusu daňového poplatníka, napr. príjem, ktorý vznikol predajom nehnuteľnosti, je u ukrajinského rezidenta vo výške 5%, zatiaľ čo u osoby, ktorá rezidentom nie je, až vo výške 18%. Bez ohľadu na ostatné zdanenie sa každého príjmu fyzickej osoby týka i tzv. military tax vo výške 1,5%.

Daň z príjmu právnickej osoby

Výška dane z príjmu právnickej osoby závisí od rezidenčného statusu. Na to, aby mala spoločnosť rezidenčný status, musí byť registrovaná na Ukrajine a riadiť sa ukrajinským právom. V takom prípade ako základ pre výpočet dane slúži jej celosvetový príjem. Spoločnosť bez rezidenčného statusu na Ukrajine platí daň iba z príjmu, ktorý má svoj pôvod na Ukrajine, ale nie každý príjem je objektom zdanenia. Výška daňovej sadzby týchto dvoch skupín sa líši, pre spoločnosti s rezidenčným statusom je 18%.

Daň z pridanej hodnoty

DPH je na Ukrajine vyberaná z výroby a importu tovarov a služieb a z exportov. Výška sadzby DPH je trojitá. Sadzba vo výške 20% je najbežnejšia, znížená sadzba na úrovni 7% sa týka liekov a ostatných zdravotníckych produktov a nulová sadzba DPH sa uplatňuje na export a pomocné služby.  

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.