Typ víz kategórie L1 slúži najmä kľúčovým zamestnancom medzinárodných firiem, vysielaným do USA za účelom práce pre ich aktuálneho zamestnávateľa, resp. tých, ktorí do USA prichádzajú rozbehnúť novú filiálku, odštepné pracovisko a pod. Nie je podmienkou, aby takáto spoločnosť mala v USA sídlo.

viza do usa

Druh vízCena
H-1B
L1
E2
3.450 EUR
EB59.450 EUR
B1300 EUR
Konzultácia100 EUR

Všeobecné podmienky pre pracovné víza kategórie L

V roku 1970 vytvoril Kongres tento typ víz, aby umožnil nadnárodným firmám, organizáciám a spoločnostiam pôsobiacim v internacionálnom meradle vysielať vlastných pracovníkov alebo personál venovať sa práci na pridelenom (krátkodobom) projekte v Spojených štátoch. Rozdelenie víz typu L1 je do 2 kategórií – L1A a L1B. Typ L1A slúži pre kľúčových, riadiacich a vedúcich pracovníkov, typ L1B je určený zamestnancom s význačnými vedomosťami a skúsenosťami z oblasti fungovania firmy.

  1. Uchádzač o pridelenie víz typu L musí disponovať min. jednoročnou nepretržitou praxou (do úvahy sa berie obdobie posledných 3 rokov), táto tiež musí byť vykonávaná pre vysielajúcu spoločnosť.
  2. Uchádzač preukázateľne pracuje ako riaditeľ/kľúčový pracovník, respektíve ako špecializovaný zamestnanec disponujúci špecifickými odbornými znalosťami.
  3. Po uplynutí ich platnosti je držiteľ víz povinný opustiť USA, respektíve zariadiť si ich prolongáciu.
  4. V zámorí sídliaca spoločnosť musí byť pripojená k americkej firme sponzorujúcej uchádzača vízum kategórie L, resp. musí mať priame spojenie na takúto firmu.
  1. L kategória víz predstavuje pre zahraničné spoločnosti vynikajúci spôsob najímania skúsených spolupracovníkov pre výkon práce v Spojených štátoch, ktorým zároveň ponúka možnosť prechodu z iných odvetví v celosvetovom meradle.
K nadobudnutiu víz kategórie L1 musí žiadateľ vo firme figurovať ako zamestnanec po dobu nie kratšiu ako 1 rok bez prerušenia za predchádzajúce obdobie 3 rokov (na manažérskej , resp. vedúcej pozícii, príp. na pozícii špecialistu. Pracovník pritom musí mať v pláne zotrvať v pracovnom pomere viazanom na danú pozíciu. V odôvodnených prípadoch musí uchádzač o udelenie víza L1 tiež preukázať splnenie určitých povahových a zdravotných podmienok.

Kategória L1 oprávňuje držiteľa dočasne pracovať a žiť v USA. Dobra platnosti víza je štandardne 3 roky v prípade, že vysielajúca firma už v Spojených štátoch existuje. Ak sa jedná o novú spoločnosť, vízum je obyčajne platné po dobu jedného roka. Počas doby trvania víza L1 si tiež môže uchádzač podať žiadosť o vydanie tzv. Zelenej karty, ktorá ho v prípade, že jeho žiadosti bude vyhovené a Zelená karta mu bude pridelená, oprávňuje zostať v USA trvale. Kategória L2 (odvodené vízum) slúži pre slobodné deti pod 21 rokov a zákonných partnerov vyslaného zamestnanca, účelom je pripojenie sa k svojmu rodičovi/partnerovi v USA. Tieto osoby získavajú tiež oprávnenie študovať (v tomto prípade sa nepožadujú študentské víza), pričom sa po schválení pracovného povolenia môžu zamestnať.

Investorské vízum typu E-2 umožňujú žiadateľovi vstúpiť a pracovať v USA na základe ním riadených investícií. O obnovenie je potrebné požiadať každé 2 roky, pričom investícia žiadateľa musí byť “podstatná”, inak však žiadny limit pre obnovovanie víz v neexistuje.

Vízum typu L-1 2 umožňuje žiadateľovi vstúpiť do USA štátov s účelom, aby v L-1 statuse pracoval. Pri type L-1 je dôležité, že sa jedná o vízum neprisťahovalecké, platné len na ohraničené časové obdobie. Toto obdobie môže znamenať nepretržitý úsek od troch mesiacov do jedného roka a je možno ho predĺžiť, najviac však na dobu siedmych rokov a to v závislosti od krajiny, z ktorej do USA žiadateľ vstupuje.

Poznáme 2 druhy víz L1:

L1 – pravidelné víza sú k dispozícii pre jednotlivcov,

L1 – blanketné víza sú k dispozícii pre zamestnávateľov spĺňajúcich definované kritériá.

E2 Investorské víza sa nedelia.

Žiadateľ pre kategóriu E-2 Investor musí pochádzať z krajiny, ktorá má s USA uzavretú kvalifikovanú zmluvu.

Žiadateľ musí preukázať, že je buď účastníkom procesu /činnosti predstavujúcej značnú investíciu, príp. že sám „podstatnú“ investíciu vykonal.

Od vlastnej obchodnej skupiny závisí výška investície žiadateľa – je nutné disponovať aspoň 50%-ným, resp. kontrolným podielom v žiadateľovej podnikajúcej spoločnosti.

Žiadateľ musí v zahraničí minimálne 1 rok pracovať pre tú istú spoločnosť.

Žiadateľova spoločnosť musí byť v USA aktívne fungujúcim podnikom po celú dobu jeho zotrvania v USA.

Pri pracovnej pozícia žiadateľa, na ktorej bol zamestnaný v zahraničí, sa musí jednať o pozíciu vyžadujúcu “odborné znalosti”, resp. ako manažér alebo riaditeľ.