Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, kde na jednej strane je spoločnosť eTuls Intenational SK, s.r.o., IČO 50 097 032, so sídlom Bajkalská 9/B, 831 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 108448/B ako dodávateľ (ďalej len „dodávateľ“) a na strane druhej je klient, ktorý môže byť aj spotrebiteľom ako aj podnikateľom (ďalej len „klient“).

V najväčšej prípustnej miere ako to pripúšťajú kogentné ustanovenia všeobecne záväzné ustanovenia právnych predpisov, právne vzťahy s klientom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi dodávateľom a klientom sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Klient podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Klient si je vedomý, že mu objednaním služieb, ktoré sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe VOP, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené mediáciou.

Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré klient používa.

Zmluva o dodaní

Návrhom na uzavretie zmluvy o dodaní je doručenie objednávky potenciálnym klientom cez online rozhranie, email alebo poštou dodávateľovi. Zmluva o službách medzi dodávateľom a klientom vzniká až uhradením ceny za služby (ďalej aj ako „zmluva o dodaní“). Obsahom zmluvy o dodaní medzi dodávateľom a klientom je cena, služba a rozsah služby uvedený v popise objednávky a tieto VOP.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny. Predmetom dodaní na dodávateľa sú iba služby. Plnenie objednaných služieb začína momentom uhradenia ceny za služby, s čím klient súhlasí. Keďže plnenie služieb začína hneď po ich uhradení, dodávateľ neposkytuje žiadne vrátenie ceny, a od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie služieb, s ktorých dodaním sa začalo klient nemôže odstúpiť.

Reklamačné podmienky. Email, na ktorý klienti môžu doručit reklamácie je: info@etuls.com Reklamácie budú vyriešené v primeranom čase.

V najväčšej možnej miere prípustnej podľa predpisov, Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy o dodaní, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené mediáciou.

 

Bezpečnosť a ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy a marketingových akcií a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne klientom za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení. Klient dáva dodávateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia zmlúv a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu dodávateľa. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická,. Klient má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich ochranu.

Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby, za ktorú predmetný tovar/službu predávajúci ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  1. platba vopred bankovým prevodom,
  2. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  3. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),
  4. platba kreditnou kartou partnerskej spoločnosti poskytujúci splátkový predaj.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 22.01. 2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.