Založenie firmy v Kanade

Typy firiem v Kanade

Tento typ firmy je obdobou akciovej spoločnosti. Tento typ spoločnosti je vlastnený jednotlivými akcionármi, ktorí nie sú zodpovední za záväzky spoločnosti.
Tento typ firmy je obdobou komanditnej spoločnosti, kde komanditista ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu. Komplementár ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.
Tento typ firmy je obdobou verejnej obchodnej spoločnosti. Každý z partnerov sa podieľa na riadení spoločnosti a osobne ručí a zodpovedá za dlhy spoločnosti.
Predstavuje najjednoduchší typ spoločnosti. Vlastní ju jedna osoba, ktorá zodpovedá za činnosť a záväzky spoločnosti. Vlastník osobne ručí za všetky záväzky, ktoré mu v priebehu činnosti spoločnosti vznikli.

Dane v Kanade

Sadzba dane z príjmu je od 11% do 38% v zavíslosti od odpočítateľných položiek, ktoré môže firma uplatniť.
Sadzba DPH je od 5% do 10% v závislosti od provincie.
Každoročné poplatky na obchodný register a sídlo.

Formulár a poplatky