Daňová sústava v Maďarsku pozostáva z viacerých druhov daní, najmä z:

  • dane z príjmu,
  • dane z pridanej hodnoty,
  • korporátnej dane,
  • miestne podnikateľské dane.

Daň z príjmu

Daň z príjmu je v Maďarsku nastavená paušálne na úroveň 15%. Okrem dane sú však z príjmu strhávané i odvody, a to napr. zdravotné odvody či odvody do dôchodkového fondu. Celkové daňové zaťaženie, t.j. dane spoločne s odvodmi, sa pohybuje na úrovni 33,5%.

Korporátne dane

Daňová sadzba bola v roku 2017 zjednotená na spoločnú výšku 9% — najnižšia v EÚ. V prípade, že daňový poplatník je maďarským rezidentom, platí daň z príjmu, ktorý dosiahol celosvetovo. Ak daňový poplatník nie je rezidentom v Maďarsku, ako základ dane slúžia príjmy spojené s aktivitami v Maďarsku. Dividendy nie sú predmetom zdaňovania, ak nie sú prijaté od kontrolovanej zahraničnej spoločnosti.

Daň z pridanej hodnoty

Generálna sadzba DPH je v Maďarsku na úrovni 27% — najvyššia v EÚ –, ale okrem nej sa uplatňujú i dve znížené sadzby DPH: prvá na úrovni 5% sa uplatňuje na mlieko, hydinové mäso, čerstvé vajcia, knihy atď., druhá na úrovni 18% sa týka mliečnych výrobkov, kukurice, komerčných ubytovacích služieb atď.

Miestna podnikateľská daň

Daňový základ pre podnikateľov s činnosťami trvalého charakteru, ktoré sú vykonávané v jurisdikcii miestnej samosprávy, tvorí čistý výnos z predaja znížený o náklady na predaný tovar, hodnotu sprostredkovaných služieb atď. Podnikateľom, ktorých činnosti majú dočasný charakter (vykonávané najmenej 30 dní, ale nie viac ako 180 dní), vzniká daňová povinnosť vo výške 5 000 forintov denne. Implementáciu a prípadné ďalšie daňové príplatky závisia od rozhodnutí lokálnych vlád.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.