Registrácia ochrannej známky

 Postup krok za krokom

Registrácia ochrannej známky začína analýzou ohľadom možnej zameniteľnosti alebo zhodnosti s už skôr zapísanými ochrannými známkami – rešerš. Ak by takáto analýza nebola urobená, tak by hrozilo odmietnutie zápisu a prepadnutie poplatku za zápis. V príde ak analýza nepreukáže kolíziu alebo ak sa navrhovaná ochranná známka zmení tak, aby sa znížila jej podobnosť so skoršími známkami, tak ďalším krokom je vypracovanie prihlášky. Najťažšou časťou prihlášky je výber potenciálnych tovarov alebo služieb v rámci jednotlivých tried. Týchto konkrétnych tovarov a služieb je značný počet. Pri ich výbere je potrebné mať na zreteli, že v priebehu registrácie ochrannej známky môžu skorší majitelia ochranných známok podať námietky proti zápisu a pri odpovedi na tieto námietky je ťažšie obhajovať väčší počet tovarov a služieb ako menší počet. V prípade ak námietky nie sú podané alebo po úspešnom vysporiadaní sa s námietkami dôjde k zápisu ochrannej známky. V opačnom prípade dôjde k zamietnutiu jej zápisu.

Kontrola kolízie so skoršími ochrannými známkami. Odpoveď na vašu schopnosť zaregistrovať ochrannú známku. Odporúčania aké zmeny urobiť, aby Vaša ochranná známka mohla byť registrovaná.
Príprava žiadosti a podanie prihlášky. Prihláška ochrannej známky je podaná na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorý vykoná formálny prieskum. Musí sa skontrolovať všetky zákonné záležitosti, ktoré sa týkajú prihlášky k ochrannej známke. Musí sa preveriť, či je prihláška spôsobila na zápis. Ak nie je, tak problém môže byť v týchto kritériách: • Označenie je zhodné s inou skôr zapísanou ochrannou známkou • Druhové alebo opisné označenie • Klamlivé označenie
Taktiež sa pri tomto prihlásení uhrádza správny poplatok u príslušného úradu.
Po podaní prihlášky a zaplatení poplatku príslušný úrad (napr. slovenský ÚPV, európsky OHIM, alebo americký USPTO) zverejní prihlášku vo vestníku ochranných známok, aby všetci majitelia skorších ochranných známok mali možnosť podať námietky voči registrácii ochrannej známky z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti.
Majitelia skorších ochranných známok možu podať námietky voči registrácii ochrannej známky z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti. Preto je potrebný následný dohľad nad žiadosťou počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade, odpovede na prípadné námientky od majiteľov podobných alebo zhodných ochranných známok a koordinácia s overovateľmi na zaistenia presného a včasného overenia a spracovania vašej žiadosti
Ak voči ochrannej známke nie sú podané žiadne námietky, tak príslušný úrad (napr. slovenský ÚPV, európsky OHIM, alebo americký USPTO) zapíše ochrannú známku do registra ochranných známok a jej účinnosť začína spätne ku dnu podania prihlášky.
Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Často kladené otázky o ochranných známkach

12 februára, 2020|0 Comments

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

21 januára, 2020|0 Comments

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi [...]

Ako sa brániť, ak je porušená ochranná známka ?

21 januára, 2020|0 Comments

Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať: označenie totožné s ochrannou známkou pre [...]

Ochranné známky – Časté otázky

15 januára, 2020|0 Comments

Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky? Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však [...]

Proces registrácie ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Výhody ochrannej známky

20 decembra, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Definícia ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

25 januára, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

25 januára, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

25 januára, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

25 januára, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

25 januára, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

23 júla, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]