Registrácia ochrannej známky

  • Formulár a poplatky

 Postup krok za krokom

Registrácia ochrannej známky začína analýzou ohľadom možnej zameniteľnosti alebo zhodnosti s už skôr zapísanými ochrannými známkami – rešerš. Ak by takáto analýza nebola urobená, tak by hrozilo odmietnutie zápisu a prepadnutie poplatku za zápis. V príde ak analýza nepreukáže kolíziu alebo ak sa navrhovaná ochranná známka zmení tak, aby sa znížila jej podobnosť so skoršími známkami, tak ďalším krokom je vypracovanie prihlášky. Najťažšou časťou prihlášky je výber potenciálnych tovarov alebo služieb v rámci jednotlivých tried. Týchto konkrétnych tovarov a služieb je značný počet. Pri ich výbere je potrebné mať na zreteli, že v priebehu registrácie ochrannej známky môžu skorší majitelia ochranných známok podať námietky proti zápisu a pri odpovedi na tieto námietky je ťažšie obhajovať väčší počet tovarov a služieb ako menší počet. V prípade ak námietky nie sú podané alebo po úspešnom vysporiadaní sa s námietkami dôjde k zápisu ochrannej známky. V opačnom prípade dôjde k zamietnutiu jej zápisu.

Kontrola kolízie so skoršími ochrannými známkami. Odpoveď na vašu schopnosť zaregistrovať ochrannú známku. Odporúčania aké zmeny urobiť, aby Vaša ochranná známka mohla byť registrovaná.
Príprava žiadosti a podanie prihlášky. Prihláška ochrannej známky je podaná na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorý vykoná formálny prieskum. Musí sa skontrolovať všetky zákonné záležitosti, ktoré sa týkajú prihlášky k ochrannej známke. Musí sa preveriť, či je prihláška spôsobila na zápis. Ak nie je, tak problém môže byť v týchto kritériách: • Označenie je zhodné s inou skôr zapísanou ochrannou známkou • Druhové alebo opisné označenie • Klamlivé označenie
Taktiež sa pri tomto prihlásení uhrádza správny poplatok u príslušného úradu.
Po podaní prihlášky a zaplatení poplatku príslušný úrad (napr. slovenský ÚPV, európsky OHIM, alebo americký USPTO) zverejní prihlášku vo vestníku ochranných známok, aby všetci majitelia skorších ochranných známok mali možnosť podať námietky voči registrácii ochrannej známky z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti.
Majitelia skorších ochranných známok možu podať námietky voči registrácii ochrannej známky z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti. Preto je potrebný následný dohľad nad žiadosťou počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade, odpovede na prípadné námientky od majiteľov podobných alebo zhodných ochranných známok a koordinácia s overovateľmi na zaistenia presného a včasného overenia a spracovania vašej žiadosti
Ak voči ochrannej známke nie sú podané žiadne námietky, tak príslušný úrad (napr. slovenský ÚPV, európsky OHIM, alebo americký USPTO) zapíše ochrannú známku do registra ochranných známok a jej účinnosť začína spätne ku dnu podania prihlášky.
  • Formulár a poplatky

Registrácia ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, udelenie [...]

Výhody ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

       Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Definícia ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. [...]

Znenie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: [...]

Trvanie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa zapíše do [...]

Triedy ochranných známok

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do [...]

Ochranná známka USA

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkouregistrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad [...]

Ochranná známka EU

január 25th, 2016|0 Comments

Poplatky a formulár Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka [...]

Ochranná známka Slovensko

január 25th, 2016|0 Comments

Poplatky a formulár Prečo ochranná známka Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo [...]

Medzinárodná ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej [...]

Štáty nicejskej dohody

január 25th, 2016|0 Comments

Poplatky a formulár Štáty nicejskej dohody Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo [...]

Ochranná známka

júl 23rd, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo alebo ochranná známka chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na [...]