Založenie firmy v Hong Kongu

Prečo firma v Hong Kongu

  • – vysoká prestíž v medzinárodnom obchode a je obľúbenou na podnikanie v  Ázii
  • – povesť serióznosti, kredibility a dôveryhodnosť u slovenských bánk a úradov
  • – založenie za 24 až 5 dní
  • – založenie bankového účtu v Hong Kongu / SR
  • – registrácia DPH v SR / ČR (fakturujete v EU bez DPH)
  • – obstaranie Apostille z Hong Kongu – základné imanie od 1 $HK / €
  • – spoločníci ani konatelia nezodpovedajú za dlhy spoločnosti a ich postavenie sa spravuje anglickým právom
  • – konatelia aj spoločníci môžu byť cudzí štátni príslušníci a nepotrebujú na to žiadne povolenie na pobyt

Zdanenie firmy v Hong Kongu

Príjmy z podnikania. Zdanenie hongkonských spoločností sa líšia podľa toho, či ide o príjem zo zdrojov a činností v Hong Kongu alebo zo zdrojov alebo činností  mimo Hong Kongu. Za príjem zo zdrojov v Hong Kongu sa považuje príjem firmy, ktorej konatelia sa zdržujú v Hong Kongu. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít mimo Hong Kongu nepodlieha zdaneniu, tj. vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít z Hong Kongu podlieha 16.5% sadzbe dane.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – zrážkovej dane. Niektoré štáty nemajú s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, preto treba vždy preveriť, či sa na transakciu medzi Hong Kongom a zahraničným subjektom vzťahuje zrážková daň. Ak má štát s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je vhodné aj tak preveriť zrážkovú daň, pretože napríklad licenčné poplatky môžu podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podliehať 10% zrážkovej dani.

Daň pri predaji firmy a dividendách. Príjmy spoločníkov, kapitálové výnosy pri predaji podielov a akcií a dividendy, zo spoločnosti založenej v Hong Kongu nepodliehajú v Hong Kongu zdaneniu, tj vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane.

Anonymita spoločníkov a konateľov

Spoločníci a konatelia hongkonských spoločnosti Ltd. sú zaregistrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa.

Základný kapitál

Pre firmy v Hong Kongu stačí aby vytvorili základný kapitál vo výške 1 $. Ak si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným imaním 100 $.

Obmedzené ručenie

Spoločníci Ltd. ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot spoločnosti Ltd., tj. dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.

Názov

Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited alebo skratku Ltd.

Corporate Secretary – Tajomník

Firma v Hong Kongu musí mať minimálne jedného konateľa (directora) a jedného tajomníka (company secretary). Tajomník (fyzická alebo právnická osoba) musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v Hong Kongu. Konateľ nemusí mať trvalý pobyt v Hong Kongu. Firma v Hong Kongu môže mať jedného alebo viacerých akcionárov, ktorí nemusia byť rezidenti v Hong Kongu.

Adresa

Každá spoločnosť Ltd. musí mať sídlo a adresu pre doručovanie v Hong Kongu. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie ako aj preposielanie pošty si môžete objednať pri založení spoločnosti Ltd. alebo následne po založení cez kontaktný formulár.

Pozvanie cudzinca na Slovensko

január 24th, 2020|0 Comments

Pozvanie cudzinca na Slovensko Vo všeobecnosti ohľadom zasielania žiadosti o turistické víza  Zastupiteľský úrad  je smerodajný v prípade poskytnutia schengenského víza, na ktorý sa záujemcovia väčšinou prichádzajú osobne. , . Dôležitým dokumentom je v tomto prípade Nariadenia (ES) č. 810/2009. [...]

Výhody Maďarskej firmy KFT

január 23rd, 2020|0 Comments

V prípadoch kedy sa nemôžete rozhodnúť akú maďarskú právnu formu podnikania zvoliť a rozhodujeme sa medzi , Kft (s.r.o.) alebo akciovú spoločnosť. Daňoví poradcovia Vám jednoznačné poradia k.f.t. nakoľko jej založenie k.f.t v maďarsku a  prevádzkovanie je [...]

Ako je to s dlhami na daniach a nadobudnutím s.r.o.

január 21st, 2020|0 Comments

Ak ste sa dostali do dlhu na daňovom úrade alebo na Sociálnej poisťovni, tak zozákonanemôžete  naobúdať podiely v s.r.o. alebo založiť s.r.o. Možno sa pýtate, ako v súlade so zákonom je možné obchodný podiel v s.r.o. nadobudnúť alebo [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

január 21st, 2020|0 Comments

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi [...]

Ako sa brániť, ak je porušená ochranná známka ?

január 21st, 2020|0 Comments

Zabezpečenie ochrany takéhoto druhu priemyselných práv sa zabezpečuje formou zápisu do registra ochranných známok vedeného Úradom priemyselného vlastníctva. Bez súhlasu vlastníka ochrannej známky nikto nesmie v obchodnom styku používať: označenie totožné s ochrannou známkou pre [...]

Ako je to s podnikaním zdravotne postihnutých osôb

január 20th, 2020|0 Comments

Aké sú pozitíva podnikania osôb so zdravotným postihnutím Slovenská legislatívna nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím, ale predsa zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek dlhodobú, dočasnú alebo trvalú poruchu či už telesne alebo duševne [...]

Kto je prokurista ?

január 20th, 2020|0 Comments

Prokúru radíme medzi najširšiu formu účasti podnikateľa prostredníctvom plnej moci.   Podnikateľ prostredníctvom prokúry udeľuje plnomocenstvo prokuristovi, ktoré vykonáva pri prevádzke podniku.  Prokúra sa udeľuje aj za skutočností, na ktoré je potrebné osobitné plnomocenstvo. Prokúru [...]

Ochranné známky – Časté otázky

január 15th, 2020|0 Comments

Aká je doba trvania konania o zápise ochrannej známky? Doba konania je od podania prihlášky ochrannej známky do jej zápisu do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR približne 11 až 15 mesiacov. To platí však [...]

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby

január 9th, 2020|0 Comments

Prevádzkovanie taxislužby aj vrátane dispečingu je v zmysle ustanovenia § 27 zákona o cestnej doprave možné len na základe koncesie. Na udelenie koncesie musia byť v zmysle zákona žiadateľom splnené nasledujúce podmienky: má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo firmy [...]

Ako vybaviť čestné vyhlásenie o ubytovaní cudzinca

január 8th, 2020|0 Comments

Príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“) je povinný k žiadosti o prechodný pobyt doložiť okrem iných dokumentov uvedených v § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania nie starší ako [...]

Novinky v obchodnom registri : Očista a elektronické podanie

január 7th, 2020|0 Comments

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka („Obchodný zákonník“) prináša zmeny, ktoré podrobnejšie predstavíme: očista a elektronizácia obchodného registra. Od roku 2020 budú akceptované podania len v elektronickej podobe, či už pôjde o návrh na zápis, zmenu alebo [...]

Druhy ochranných známok – Etrend

december 9th, 2019|0 Comments

Národná ochranná známka Podľa názvu môžeme zistiť že sa jedná o ochrannú známku ktorá platí v konkrétnom štáte. Napr. v Slovenskej republike je možné národnú ochrannú známku registrovať prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Celý článok nájdete [...]

Rozdiel medzi ® a ™ – Etrend

december 9th, 2019|0 Comments

Symboly ® aj ™ sú spájané s ochrannou známkou a duševným vlastníctvom. Na Slovenskom trhu je najčastejšie používaný symbol ®. Pokračovanie článku https://blog.etrend.sk/etuls-firemny-blog/rozdiel-medzi--alebo--.html

Stať sa platcom alebo neplatcom DPH?

október 7th, 2019|0 Comments

Pri zakladaní spoločnosti  s.r.o. sa naskytá otázka, či sa stať platcom alebo neplatcom DPH. Ak ste už vlastníkom spoločnosti s.r.o. a nemáte dostatočné informácie ohľadom platcu DPH a chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne aké výhody [...]

Virtuálne sídlo v Bratislave

júl 11th, 2019|0 Comments

V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je Bratislava ideálnym miestom pre virtuálne sídlo Vašej spoločnosti. Bratislava, je hlavným centrom podnikania na Slovensku a štatisticky tu vzniká jedna tretina všetkých nových podnikateľských subjektov ročne. Predovšetkým spoločnosti [...]

Čo je možné považovať za živnosť a čo nie

júl 2nd, 2019|0 Comments

V tomto článku si definujem čo je živnosť, priblížime si aké pojmové znaky musí mať živnosť aby sa ňou dala považovať a aká činnosť naopak živnosťou nie je a ide o neoprávnenú podnikateľskú činnosť. Živnosť podľa § 2 zákona [...]

Rastúci trend novo registrovaných firiem

jún 25th, 2019|0 Comments

Za uplynulých päť mesiacov tohto roka počet novovzniknutých spoločností vzrástol,  počet nových firiem minulým rokom medziročne poklesol  avšak celkové čísla za uplynulý rok klesajúci trend vyvracajú. Môžeme bilancovať, že za posledné štyri roky sa vytvorilo [...]

Zmeny v odvodoch pre živnostníkov v roku 2019

jún 18th, 2019|0 Comments

Odvody do sociálnej poisťovne pre živnostníkov sa každým rokom zvyšujú. Pokiaľ nemá nový živnostník výnimku, tak jeho preddavky do zdravotnej poisťovne sú 66,78 eur mesačne. Pozitívna správa je, že sa stali výhodnejšie oproti minulému roku [...]

Vedenie účtovníctva pre firmy

apríl 15th, 2019|0 Comments

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť svoje účtovníctvo, za akých okolností majú podávať daňové priznanie a mnoho iných. V tom článku si vysvetlíme základné pojmy v [...]

Chorvátsky daňový systém

marec 4th, 2019|0 Comments

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo do radov nových zmlúv tohto charakteru a spolu s Českou republikou vstúpila nová dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a nadobudla platnosť v r. 1999. V roku [...]

Poskytovanie profesionálneho účtovníctva v Bratislave

február 13th, 2019|0 Comments

Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, zverte Vaše účtovníctvo profesionálom poskytujúcim služby v tejto oblasti. Preto s radosťou pre Vás zabezpečíme komunikáciu s Finančnou správou, spracovanie miezd a kompletné vedenie účtovníctva. Poskytujeme pre našich klientov služby v rámci kompletného [...]

Voľné živnosti v roku 2018

november 15th, 2018|0 Comments

Rozhodli ste sa začať podnikať ? Uprednostnili ste pred založením s.r.o. založiť si živnosť ? Benefit v živnosti spočíva v jej rýchlosti založenia a jednoduchosti oproti založenia s.r.o. Nato aby ste mohli legálne, bezpečne podnikať a vystavovať faktúry, potrebujete [...]

eTuls Vám dá viac ako len služby:

november 7th, 2018|0 Comments

Ak si u nás založíte s.r.o voľné živnosti máte zadarmo – neplatíte žiadne správne poplatky. Spolupracujeme s partnerskou advokátskou kanceláriou – ktorá nám zabezpečuje právne služby a pripravuje dokumenty na podanie, založenie a pod. Máme zľavy 50% na obchodnom registri, [...]

Nové virtuálne sídla v lokalite Bratislava I a II

október 15th, 2018|0 Comments

V dnešnej dobe keď, podnikanie na internete sa stalo hitom, je výrazne množstvo podnikateľov, ktorí nepotrebujú reálne kancelárie. K práci využívajú počítač a najradšej podnikajú alebo pracujú vo svojej obľúbenej kaviarni. Možnosť zapísať si [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

október 15th, 2018|0 Comments

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej osoby. Tu vám prinášame návod k  vzniku a k zápisu do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako [...]

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Proces registrácie ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Objavili ste vynález? Patentujte!

december 20th, 2016|0 Comments

Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je [...]

Výhody ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Čo vás čaká a neminie na patentovom úrade

december 8th, 2016|0 Comments

Podarilo sa vám rozpracovať nový nápad či myšlienku, venovali ste svoj čas vynaliezaniu a je váš vynález využiteľnými v oblasti priemyslu? Ak na všetky tri otázky odpovedáte „áno“ a ste pôvodcom vynálezu, gratulujeme - práve ste [...]

Vynálezy zo Slovenska

november 10th, 2016|0 Comments

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek tomu, že väčšinu vynálezov objavili v zahraničí, aj Slovensko sa môže pochváliť niečím, čo pozitívne ovplyvnilo svet. Poznáte týchto známych slovenských [...]

K1 snúbenecké víza do USA

október 10th, 2016|0 Comments

Vízum typu K1 je dočasným rodinným vízom do USA, ktoré dovoľuje snúbencom či snúbeniciam amerických občanov prísť do USA a zosobášiť sa. Po vydaní tohto typu víza a následnej svadbe môže zákonný partner požiadať [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

jún 21st, 2016|0 Comments

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na patent záložné právo, resp. patent previesť na iného človeka. Výrobný postup chránený patentom využívať alebo ponúkať na využitie iným osobám, [...]

Proces podania prihlášky o patent na vynález

jún 21st, 2016|0 Comments

Pre začatie konania pre udelenie patentu pre vynález je na začiatku potrebné podať na Úrade písomnú prihlášku v 2 vyhotoveniach. Osoba oprávnená prihlášku podať je vždy osoba, ktorej prináleží takzvané  „právo na riešenie“. Touto osobou je [...]

Postup pri získavaní patentov a podmienky pre ich udelenie

jún 21st, 2016|0 Comments

Ochranu vynálezov vo forme patentov riadi v oblasti legislatívy týkajúcej sa priemyslových vzorov Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej iba „Úrad“), ktorý svojím rozhodnutím patent vydá. Až na základe rozhodnutia Úradu je príslušný vynález zákonom [...]

Definícia ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

január 25th, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Čo je Apostille a ako ho získať

november 3rd, 2014|0 Comments

Apostille je osvedčenie vydané príslušným orgánom v jednotlivom štáte, apostille sa overuje odtlačok pečiatky a podpis na verejnej listine za účelom jej použitia v štátov, ktoré podpísali dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Daňová licencia – oslobodenie od platenia

september 3rd, 2014|0 Comments

Oslobodenia od platenia daňovej licencie Okrem subjektov popísaných vyššie sa daňová licencia netýka ani nasledujúcich osôb: Spoločnosť v prvom roku svojej existencie, Spoločnosť prevádzkujúca chránenú dieľňu alebo chránené pracovisko, Spoločnosť v konkurze a v [...]

Ako neplatiť daňové licencie

september 3rd, 2014|2 komentáre

Ponúkame Vám 3 možnosti ako sa legálne "zbaviť" Vašej "spiacej" alebo neaktívnej spoločnosti? 1. Odkúpenie Vašej spoločnosti Výhody :  Rýchlosť (prepis v obchodnom registri do 2 týždnov) Ak je Vaša s.r.o. zaujímavá, napr. ak je platiteľ [...]

Ako otvoriť účet pre anglickú firmu

júl 23rd, 2014|0 Comments

Pre otvorenie účtu v UK je potrebný  Certificate of Good Standing, kde sú uvedené základné údaje o spoločnosti - názov, sídlo, meno a priezvisko konateľa, jeho adresa, mená a priezviská spoločníkov, výška základného imnania [...]

Ako si otvoriť účet v Anglicku?

júl 23rd, 2014|0 Comments

Založiť si účet vo Veľkej Británii nie je také jednoduché ako na Slovenku. Cudzinci sú v dôsledku anglického zákona o ochrane proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti znevýhodnení pri otváraní bankových účtov. Musia predložiť doklad o totožnosti – [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

júl 23rd, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]

Daňová licencia pre SRO

júl 17th, 2014|0 Comments

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti povinné platiť novú daň – Daňovú licenciu. Vypočítaná bude spätne za rok 2014. Predstavuje jedno z vládnych opatrení v boji [...]

Dokumentácia potrebná k založeniu spoločnosti v Českej republike

júl 17th, 2014|0 Comments

Za účelom zápisu spoločnosti do obchodného registra treba predložiť nasledovné dokumenty: Spoločenská zmluva/zakladateľská listina je najdôležitejším dokumentom pri zakladaní spoločnosti v ČR. Spoločenskú zmluvu treba pripojiť k žiadosti o založení s.r.o. na obchodný register, ako aj k žiadosti [...]

Rozbehnite váš vlastný biznis v Českej republike!

júl 17th, 2014|0 Comments

Prehnaná byrokracia je jedným z dôvodov prečo čoraz viac slovenských podnikateľov expanduje na český trh. Pozrime sa bližšie aké sú hlavné dôvody a profity podnikania v Českej republike oproti podnikaniu na Slovensku. Výhody založenia s.r.o. v Českej republike: Daň [...]

Založenie spoločnosti v Čechách

júl 15th, 2014|0 Comments

Rozšírte svoje podnikanie do Českej republiky. Zbavte sa daňovej licencie a založte si novú obchodnú spoločnosť v Českej republike. Okrem založenia firmy v Prahe, poskytnutia služieb účtovníctva a poradenstva získate vďaka nášmu širokému portfóliu služieb aj [...]

Apostille výpisu z registra trestov

júl 11th, 2014|0 Comments

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na Generálnej prokuratúre SR, pričom treba požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu následného použitia v zahraničí. Výpis z registra trestov sa apostiluje na konzulárnom odbore  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Výpis z registra trestov [...]

Postup pri apostilovaní verejných listín

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli dokumenty a verejné listiny vystavené, môže avšak byť aj dvojjazyčná (druhým jazykom je najčastejšie angličtina). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aj preklad súdnym prekladateľom verejnej listiny. Zoznam [...]

Orgány príslušné apostilovať verejné listiny

júl 11th, 2014|0 Comments

Podľa Oznámenia MZV SR č. 501/2007 Z. z. sú slovenskými orgánmi príslušnými vydávať apostilu: Krajské súdy SR overujú vo svojom územnom obvode: verejné listiny vydané okresnými súdmi verejné listiny vydané notármi alebo sudnými exekútormi listiny, ktorých správnosť osvedčili notári (vidimácia) [...]

Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

júl 11th, 2014|Komentáre vypnuté na Apostilácia a vyššie overenie verejných listín

Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatý dňa 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len „dohovor“) nadobudol v  Slovenskej republike platnosť dňa 18. februára 2002. Pristúpením k dohovoru sa zjednodušilo používanie verejných listín (napríklad výpis z obchodného [...]

Čo je to apostille?

júl 11th, 2014|0 Comments

Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť odtlačku pečiatky, podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, s cieľom jej následného využitia v zahraničí. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno [...]

Občianske združenie – ako začať?

júl 11th, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

júl 11th, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

júl 11th, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]

Daňové pásma v Anglicku

november 30th, 2012|0 Comments

Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa zdaňovacím obdobím, tak sú zisky rozdeľované medzi zdaňovacie obdobie. Finančný zákon pre rok 2012 stanovila výšku pre základnú sadzbu dane [...]

Ako uplatníme daňové straty v Anglicku?

november 29th, 2012|0 Comments

Najprv musíme zistiť, z akej kategórie príjmu tieto straty pochádzajú. Ak spoločnosti má príjmy z viacerých kategórií, tak je potrebné aby si pre každú daňovú stratu viedli osobitný účet. Samozrejme všetky straty môžu byť prevádzané [...]

Čo vám v Anglicku uznajú za daňové náklady?

november 28th, 2012|0 Comments

Vo Veľkej Británii sú daňovo oprávnenými nákladmi práve tie, ktoré sú vynaložené na podnikanie. Iné transakcie, kedy cena nie je dohodnutá podľa pravidiel obchodnom motívom, by tak mali byť daňovo neoprávnené náklady. Do daňovo uznateľných [...]

Zdaňovacie obdobie pre Limited Company v Anglicku

november 27th, 2012|0 Comments

Zdaňovacím obdobím sa myslí finančný rok od 1.4 do 31.3. Pokiaľ sa jedná o účtovné obdobie, tak zákon iba ustanovuje, že účtovné obdobie končí vyhotovením účtovnej uzávierky. Dávajte si pozor, aby zdaňovacie obdobie nepresiahol 12 [...]

Dane v Anglicku

november 26th, 2012|0 Comments

Zákonný rámec daní vo Veľkej Británii Vo Veľkej Británii hrá nezanedbateľnú úlohu zvykové právo. Medzi právne predpisy, v ktorých je obsadená úprava zdaňovania príjmu právnických osôb je v: niekoľko zákonov o daniach z príjmov právnických [...]

Zdaňovanie spoločností v Anglicku

november 24th, 2012|0 Comments

Rezidentný spoločností vo Veľkej Británií zdaňujú celosvetový príjem daň z príjmu právnických osôb, ktorá je vymeriavané ročne v období od 1.4 do 31.3. Existuje aj špeciálny daňový režim, ale ten sa vzťahuje na obchodníkov s [...]

Apostilovaný výpis spoločnosti

november 24th, 2012|0 Comments

Potrebujete získať apostilovaný výpis vašej spoločnosti pre otvorenie účtu? My vám ho zariadime. Tento výpis sa skladá z certificate of incorporation (dokument o založení spoločnosti), certificate of good standing (osvedčenie o existencii spoločnosti) a notarizovené potvrdenia [...]

Ako sa daní spoločnosti (Ltd.) v Anglicku?

november 24th, 2012|0 Comments

Oficiálne sa Veľká Británia nazýva Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, ktorá je konštitučnou monarchiou a skladá sa zo štyroch krajín: Anglicko, Škótska, Walesu, Severného Írska, na účely zdanenia právnických osôb sa považujú práve tieto štáty + [...]

Certifikát Apostila (Apostille)

november 24th, 2012|0 Comments

Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizácia. Vďaka overenie listiny apostilou bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty ktoré sú na [...]

Čo je organizačná zložka?

november 24th, 2012|0 Comments

Organizačná zložka sa rozumie pobočka v zahraničí, ktorá nemá vlastnú právnu formu. Všetky úkony vykonávajú na základe zahraničnej právnej osobnosti. Účtovníctvo vedie zahraničné organizačná zložka sama pre seba. Vedúci takejto organizácie je tzv vedúci organizačnej [...]

Správne poplatky za overenie apostilou

november 21st, 2012|0 Comments

Za overenie a opatrenia listiny apostilou zaplatíte poplatok určený prislušným úradom. Ak máte záujem o zoznam apostilních úradov v jednotlivých krajinách, tak ho možete získať pod nasledovnou linkou http://hcch.e-vision.nl. Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych [...]

Overovanie Apostille

november 21st, 2012|0 Comments

Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku alebo Slovenskú verejnú listinu použiť v zahraničí. Stačí, keď sa certifikát doloží overovací doložkou - apostille. Tým pádom už žiadne [...]

Orgány s právom overiť listinu apostille

november 21st, 2012|0 Comments

Príslušné orgány, ktoré majú právo opatriť overovanú listinu apostilou: 1)  listiny vydané justičnými orgánmi, vrátane listín vydávaných alebo overovaných notári      (Ministerstvo spravodlivosti SR) 2)  listiny sú vydané alebo overené orgánmi štátnej správy alebo [...]