Založenie firmy v Hong Kongu

Mám záujem

Prečo firma v Hong Kongu

  • – vysoká prestíž v medzinárodnom obchode a je obľúbenou na podnikanie v  Ázii
  • – povesť serióznosti, kredibility a dôveryhodnosť u slovenských bánk a úradov
  • – založenie za 24 až 5 dní
  • – založenie bankového účtu v Hong Kongu / SR
  • – registrácia DPH v SR / ČR (fakturujete v EU bez DPH)
  • – obstaranie Apostille z Hong Kongu – základné imanie od 1 $HK / €
  • – spoločníci ani konatelia nezodpovedajú za dlhy spoločnosti a ich postavenie sa spravuje anglickým právom
  • – konatelia aj spoločníci môžu byť cudzí štátni príslušníci a nepotrebujú na to žiadne povolenie na pobyt

Zdanenie firmy v Hong Kongu

Príjmy z podnikania. Zdanenie hongkonských spoločností sa líšia podľa toho, či ide o príjem zo zdrojov a činností v Hong Kongu alebo zo zdrojov alebo činností  mimo Hong Kongu. Za príjem zo zdrojov v Hong Kongu sa považuje príjem firmy, ktorej konatelia sa zdržujú v Hong Kongu. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít mimo Hong Kongu nepodlieha zdaneniu, tj. vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane. Príjem spoločností zo zdrojov a aktivít z Hong Kongu podlieha 16.5% sadzbe dane.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – zrážkovej dane. Niektoré štáty nemajú s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, preto treba vždy preveriť, či sa na transakciu medzi Hong Kongom a zahraničným subjektom vzťahuje zrážková daň. Ak má štát s Hong Kongom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, je vhodné aj tak preveriť zrážkovú daň, pretože napríklad licenčné poplatky môžu podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podliehať 10% zrážkovej dani.

Daň pri predaji firmy a dividendách. Príjmy spoločníkov, kapitálové výnosy pri predaji podielov a akcií a dividendy, zo spoločnosti založenej v Hong Kongu nepodliehajú v Hong Kongu zdaneniu, tj vzťahuje sa na neho 0% sadzba dane.

Anonymita spoločníkov a konateľov

Spoločníci a konatelia hongkonských spoločnosti Ltd. sú zaregistrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich identita je verejne známa.

Základný kapitál

Pre firmy v Hong Kongu stačí aby vytvorili základný kapitál vo výške 1 $. Ak si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným imaním 100 $.

Obmedzené ručenie

Spoločníci Ltd. ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot spoločnosti Ltd., tj. dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.

Názov

Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited alebo skratku Ltd.

Corporate Secretary – Tajomník

Firma v Hong Kongu musí mať minimálne jedného konateľa (directora) a jedného tajomníka (company secretary). Tajomník (fyzická alebo právnická osoba) musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v Hong Kongu. Konateľ nemusí mať trvalý pobyt v Hong Kongu. Firma v Hong Kongu môže mať jedného alebo viacerých akcionárov, ktorí nemusia byť rezidenti v Hong Kongu.

Adresa

Každá spoločnosť Ltd. musí mať sídlo a adresu pre doručovanie v Hong Kongu. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie ako aj preposielanie pošty si môžete objednať pri založení spoločnosti Ltd. alebo následne po založení cez kontaktný formulár.