Jednou z našich najvyhľadávanejších služieb je preklad textov – Garanciou spokojnosti našich zákazníkov sú nielen priaznivé ceny a rýchle a flexibilné dodacie termíny, ale tiež jednoduchý objednávací systém. Našich odborných dodávateľov prísne vyberáme s jediným cieľom – poskytnúť našim klientom špičkovú  a overenú kvalitu.

Zároveň tak dokážeme bez problémov zabezpečiť všetky odborné preklady z nasledujúcich oblastí:

Pri prekladoch zmlúv, dohôd, zákonov, noviel zákonov,  právnych vysvetlení či rôznych noriem a inej dokumentácie z právnej oblasti kooperujeme so skutočnými právnikmi disponujúcimi bohatou praxou v obore.
Kvalitný preklad textov z oblastí ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, účtovníctvo či hospodárstvo a obchod vám dokáže výrazne napomôcť pri hľadaní obchodných kontaktov práve vďaka zrozumiteľnosti vašich finančných podkladov v rodnom jazyku vášho potenciálneho business partnera. Venujeme sa prekladu marketingových plánov, finančných výkazov, účtovných závierok a širokého spektra ďalších dokumentov z oblasti podnikového hospodárstva.

Úradný preklad (tzv. “súdny”, resp. overený preklad) je vykonávaný výlučne prostredníctvom štátom splnomocneného úradného prekladateľa, ktorý je zároveň zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, ako stanovuje zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Nakoľko je podľa uvedeného zákona úradný preklad definovaný ako znalecký úkon, v súlade so zákonom je tak každý náš odborný prekladateľ kvalifikovaný odborník, zákonom oprávnený na výkon prekladateľskej činnosti.

Pozor! V prípade úradného prekladu musí byť tento pevne zviazaný s originálom dokumentu, prípadne s notárom overenou kópiou. 

Zákon stanovuje pre úradný preklad tiež povinnosť tzv. prekladateľskej doložky, v ktorej sa úradný prekladateľ identifikuje a priamo v ktorej sa vyznačí odbor, v ktorom je oprávnený vykonávať výkon prekladateľskej činnosti, poradové číslo a dátum vytvorenia prekladu. Pod týmto číslom je úradný preklad následne zaznamenaný v prekladateľskom denníku. Úradný prekladateľ doplní preklad o spomínanú povinnú prekladateľskú doložku a opečiatkuje ho odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.

Úradné preklady najčastejšie požadujú rôzne štátne úrady v Slovenskej republike i v zahraničí a to z rôznorodých príčin, no najmä v súvise s nasledovnými úradnými dokumentmi:

 • dokumenty potrebné na účely dovozu motorových vozidiel
 • rodný list
 • rôzne vysvedčenia
 • sobášny list
 • výpis z Obchodného registra, príp. živnostenský list
 • výpis z trestného registra
Špecifickú kategóriu prekladov, ktoré môžu byť využívané pri oficiálnom styku so štátnymi orgánmi a inštitúciami či veľvyslanectvami, a ktoré môžu napríklad požadovať aj zahraniční zamestnávatelia, tvoria úradne overené preklady. Ak vystupujete ako fyzická osoba, takýto preklad budete potrebovať aj v iných prípadoch, napríklad pri dovoze automobilu zo zahraničia, v prípade, že sa uchádzate o štúdium na zahraničnej škole, ak sa v zahraničí plánujete zosobášiť resp. ste sa už zosobášili, alebo ak chcete zmeniť svoj trvalý pobyt. V prípade právnických osôb sú úradné preklady nevyhnutné napríklad v prípade účasti vo verejnej súťaži či pri uzatváraní významných zmlúv a dohôd, kde je nevyhnutná garancia stopercentnej zhody znenia originálneho a preloženého dokumentu. Takéto preklady sú oprávnení vystavovať len štátom splnomocnení úradní prekladatelia, ktorým bola na základe náročných štátnych skúšok udelená príslušná okrúhla pečiatka a sú zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Uvedeným skutočnostiam zodpovedá aj vyššia cena úradného prekladu.

Najčastejšie našim klientom zabezpečujeme preklady:

·         certifikátov
·         daňových priznaní
·         diplomov rôznych druhov a kategórií
·         dokladov týkajúcich sa odbornej spôsobilosti
·         faktúr a kúpnych zmlúv
·         odhlášky
·         rodného listu
·         sobášneho listu
·         technického preukazu (odhlásenia)
·         účtovnej závierky
·         úmrtného listu
·         vyhlásení o zhode
·         výpisov z obchodného registra
·         výpisov z trestného registra
·         výpisu známok
·         vysvedčení rôznych kategórií
·         zmluvy (všetky typy)

Naozaj potrebujem úradný preklad?

(úradne overený preklad = preklad s pečiatkou = súdny preklad = úradný preklad = overený preklad) Skôr než si úradný preklad objednáte overte si, že inštitúcia, ktorej ho plánujete odovzdať, od vás úradne overený preklad s pečiatkou skutočne vyžaduje.

Skôr než si objednáte súdny preklad

V prípade, že si plánujete overený preklad po prvýkrát, veľmi radi vám zodpovieme prípadné otázky, ktoré by ste si pred objednaním potrebovali ujasniť, preto nás určite neváhajte kontaktovať na telefónnych číslach našej kancelárie. Ak sa rozhodnete o osobné objednanie prekladu uistite sa, že poznáte odpovede na niektoré dôležité otázky

Návody, manuály, normy a technické výkresy, školenia, príručky, technické texty, dokumentácia – dokážeme pokryť všetky obory a hospodárske odvetvia, hlavne  strojárenský, letecký, gumárenský, elektrotechnický, priemysel informačných technológií a, prirodzene, automobilový priemysel. Garantujeme najvyššiu odbornosť v prístupe k vašim materiálom.
Preklad lekárskych správ, písomných informácií o farmaceutických produktoch  či zdravotnej dokumentácie. Postaráme sa tiež o preklady textov z oblasti veterinárnej medicíny a medicínskych textov, ochotne poskytneme poradenstvo tiež ohľadom odbornej terminológie.

S akým dokumentom sa preklad bude viazať?

Úradný preklad je nevyhnutné vždy pomocou trikolóry zviazať s originálnym dokumentom, ktorý sa takto prekladal. Deje sa tak z jednoduchého dôvodu, a to aby úradný prekladateľ mohol v prekladateľskej doložke čestne vyhlásiť, že priložený preklad zodpovedá zneniu originálu a svojim podpisom a odtlačkom svojej úradnej pečiatky túto skutočnosť potvrdiť.

Zvyčajne existujú 3 možnosti, s čím možno preklad zviazať:

 1. s obyčajnou kópiou originálneho dokumentu
 2. s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu
 3. so samotným originálnym dokumentom

Detailný popis jednotlivých variantov:

Preklad

 • Vyberte počet strán, ktoré potrebuje úradne preložiť.
 • Vyberte počet strán, ktoré potrebuje obyčajné preložiť.
 • 0,00 €
 • Pripojením dokumentu na preklad urýchlite proces prekladu.
 • 0,00 €

1. Viazanie s obyčajnou kópiou originálneho dokumentu

S obyčajnou kópiou možno súdny preklad zviazať vtedy, pokiaľ nie je požadovaná notársky overená kópia, resp. samotný originálny prekladaný dokument. V takomto najjednoduchšom prípade bude úplne postačovať, keď príslušné dokumenty naskenované zašlete na našu e-mailovú adresu, my ich následne vytlačíme a zviažeme s úradným prekladom. Tento si potom môžete osobne prevziať v našej kancelárii, resp. vám ho radi zašleme prostredníctvom poštovej služby alebo kuriéra.

2. Viazanie s notársky overenou kópiou originálneho dokumentu

Notársky overenú kópiu originálneho dokumentu možno so súdnym prekladom zviazať v prípade, že sa jedná o cenný originálny dokument, ktorý je potrebné zachovať v pôvodnom stave, resp. je potrebný na ďalšie účely. Notársky osvedčenú kópiu vyhotovuje notár. Nezabudnite, že v prípade, že hodláte úradný preklad používať mimo Slovenskej republiky, požiadajte notára o overenie na účely použitia v zahraničí. Hlavný rozdiel spočíva v skutočnosti, že na účel použitia v zahraničí musí byť dokument podpísaný samotnou osobou notára, nemôže teda byť nahradený svojim zamestnancom, resp. koncipientom, ako býva zvykom pri bežných notárskych osvedčeniach.

V prípade, že potrebujete overiť cudzojazyčný originálny dokument, musíte sa tiež obrátiť na služby notára, ktorý cudzojazyčné dokumenty overuje v danom cudzom jazyku. Takto osvedčené kópie sú vhodné na viazanie s úradným prekladom. Napríklad ak máte notársky overený slovenský rodný list a potrebujete jeho úradný preklad do nemeckého jazyka, budeme od vás ako požadovať jeho notársky osvedčenú kópiu, nakoľko aj príslušný odtlačok notárskej pečiatky podlieha povinnosti prekladu do nemeckého jazyka.

3. Viazanie so samotným originálom dokumentu

Pri viazaní úradného prekladu s originálom dokumentu je nevyhnutné mať na pamäti, že tento originál sa predierkuje a navždy sa zväzuje s úradným prekladom. Je možné, že originálny dokument by vám po zviazaní a odovzdaní príslušným inštitúciám mohol chýbať, preto sa napríklad súdny  preklad diplomu s originálom nikdy nezväzuje. Spravidla sa úradným prekladom zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné dať opakovane vystaviť, opatriť príslušnou pečiatkou, podpísať a podobne (napr. výpis z trestného registra). 

POZOR: je nevyhnutné vopred sa informovať u inštitúcie, ktorej plánujete úradný preklad predkladať, s čím požaduje, aby bol súdny preklad zviazaný (čo je potrebné predložiť na zviazanie s prekladom). Táto skutočnosť nezávisí od nás (prekladateľa či agentúry), túto informáciu budeme potrebovať, aby ste nám odovzdali vy.