Založenie ADZ – agentúry dočasného zamestnávania

Home/Založenie ADZ – agentúry dočasného zamestnávania
Založenie ADZ – agentúry dočasného zamestnávania2020-01-09T17:31:19+02:00

Prehľad pri založení ADZ – agentúry dočasného zamestnávania

Agentúry dočasného zamestnávania patria medzi neštátnych poskytovateľov sprostredkovateľských služieb v oblasti zamestnania.
Agentúra dočasného zamestnávania je definovaná v § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v.

Primárnym rozdielom v porovnaní s personálnou agentúrou zameranej na sprostredkovanie zamestnania je, že agentúra dočasného zamestnávania zamestnáva občana v pracovnom pomere. O vydanie povolenia na činnosť tejto agentúry treba požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti je potrebné doložiť množstvo dokumentov. Lehota na rozhodnutie o povolení činnosti agentúry je 60 dní. Založenie ADZ Vám teda vieme zabezpečiť do 2 mesiacov. Ak potrebujete ADZ-tku ihneď odporúčame predaj už hotovej ADZ.

Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu.

Čo treba zabezpečiť na ceste k vlastnej agentúre dočasného zamestnávania?

Poskytujeme komplexný právne poradenstvo a servis pri založení ADZ
• súhlasy od príslušných inštitúcií,
• vypracovanie dokumentov potrebných k žiadosti o vydanie povolenia na činnosť agentúry (projekt vykonávania činnosti agentúry, kalkulácia predpokladaných príjmov a výdavkov atď.)
• prípravu žiadosti o vydanie povolenia na činnosť agentúry,
• prípravu dohody o dočasnom pridelení zamestnanca,
• vypracovanie pracovných zmlúv s dočasne pridelenými zamestnancami.

Prečítajte si viac o založení ADZ

založenie adz

Cena sa stanovuje individuálne na základe požiadaviek klienta. Treba však počítať s dodatočnými nákladmi (správne poplatky, overovanie podpisov a pod.)

Správny poplatok za vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je vo výške 500 eur pre fyzickú osobu a 1000 eur pre právnickú osobu.

Ďalšie správne poplatky vo výške približne 17 až 25 eur za vydanie príloh k žiadosti.

Overenie podpisov na plnomocenstvách je možné urobiť na matričnom úrade približne za cenu 1,50 eur za jeden podpis, prípadne u notára za 2,87 eur.

Áno. Snažíme sa pripraviť kompletnú žiadosť vrátane vybavenia príloh podania, akými sú napríklad rôzne potvrdenia od štátnych a iných verejných inštitúcii. Vybavenie niektorých listín (napr. výpis z registra trestov) však vyžaduje istú súčinnosť zo strany klienta.

Doba vybavenia všetkých príloh žiadosti závisí od regiónu a druhu použitej komunikácie s verejnými inštitúciami. Podľa skúsenosti z praxe je možné skompletizovať prílohy v priebehu dvoch týždňov. Súbežne pracujeme na projekte vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania  a zároveň aj na kalkulácii príjmov a výdavkov. Kompletnú žiadosť zvyčajne podávame po troch týždňoch od začiatku  našej spolupráce.

Trvanie konania o vydaní povolenia závisí od personálnych kapacít Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Z praxe však vieme, že táto doba je kolísavá a balansuje v rozmedzí 4 až 8 týždňov.

Áno. V rámci bežných služieb zmena v s.r.o. kde rozširujeme predmet podnikania.
Áno. pri tejto službe preferujeme osobné stretnutie alebo minimálne vymedzenie dostatočného časového priestoru na telefonickú komunikáciu.
Projekt a kalkulácia by mali vychádzať z vašich možností. Záleží nám na kvalite spracovávaného projektu a na tom, aby bolo povolenie vydané čo najrýchlejšie bez zbytočných prieťahov.
Podstatou agentúry dočasného zamestnávania je priame zamestnávanie zamestnancov a ich následné prideľovanie iným zamestnávateľom za odplatu. Na túto činnosť je potrebné mať osobitné povolenie od Ústredného úradu práce na písomnú žiadosť. Je nutnosťou preukázať bezúhonnosť a vzdelanie a okrem toho predložiť aj ďalšie potrebné doklady, projekt činnosti vrátane kalkulácie nákladov a výdavkova rovnako tak aj preukázanie materiálového vybavenia. S výkonom tejto činnosti je spojených množstvo povinností (od predkladania správ Ústrednému úradu až po informovanie uchádzačov o zamestnanie a spracovanie ich osobných údajov).

Máte záujem o založenie ADZ ? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

  • Vami zadané údaje do kontaktného formulára budú použité prevádzkovateľom tohto webového portálu alebo tretími stranami zabezpečujúcimi právne a účtovné vybavenie Vašich dopytov alebo na účely kontaktovania technickým oddelením. Odoslaním formuláru s tým vyjadrujete súhlas a zároveň vyjadrujete súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a ochranou súkromia.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.