Aké následky sú spojené s nedoložením správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania?

Právna úprava agentúr dočasného zamestnávania  vychádza zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“).

Slovenský právny poriadok stanovuje viaceré povinnosti, ktoré sa týkajú agentúrdočasného zamestnávania ako fyzických alebo právnických osôb, ktoré zamestnávajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere na účel ich dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom. Na nasledujúcich riadkoch sa budeme zaoberať ich povinnosťou poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o činnosti agentúry dočasného zamestnávania a následnými konzekvenciami zanedbania tejto povinnosti.

Správa o činnosti agentúry dočasného zamestnávania 

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti je povinnsťou agentúry dočasného zamestnávania: „poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“ 

Vzor formulára je voľne dostupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny .

Nedoloženie správy o činnosti a jeho následky

Nedoloženie tejto správy v lehote určenej zákonom alebo uvedenie nepravdivých údajov v  správe má za následok zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

V prípade, že takáto situácia nastane, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle predmetnej agentúre dočasného zamestnávania výzvu na vyjadrenie sa v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok). Jedinou eventualitou zvrátenia zrušenia povolenia je preukázanie doručenia predmetnej správy o činnosti v zákonom stanovenej lehote.

V prípade, že správa o činnosti nebola včas doručená, ústredie povolenie zruší bez ohľadu na obsah vyjadrenia., takýto postupzákon o službách zamestnanosti výslovne predpisuje.

Je možné povolenie znova získať? 

Po zrušení  povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania smie fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo povolenie zrušené znova požiadať o udelenie povolenia a toto jej môže byť udelené avšak iba za predpokladu, že uplynula lehota najmenej troch rokov od zrušenia predošlého povolenia.

Východiskom z takejto situácie môže byť založenie novej obchodnej spoločnosti a podanie žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Spoločníkmi, konateľmi, ako aj osobami konajúcimi v mene agentúry dočasného zamestnávania pritom môžu byť identické osoby.