Základné typy daní v USA:

Federálne dane (daň z príjmu)

Štátne dane z príjmu (obdoba komunálnych daní z príjmu)

Sales tax (daň z obratu, obdoba DPH)

Franchise poplatky (úradné poplatky, každoročný poplatok obchodnému registru) V USA sú tri druhy dane.

Federálna daň z príjmu v USA (od 0-35% progresívna daň a je to ako daň na úrovni EU). Štátne dane z príjmu (od 0-10% a je to ako daň na úrovni Spojeného kráľovstva, Nemecka, Česka, Slovenska, atd.). Sales Tax – obdoba DPH ale nedajú sa robiť odpočty lebo sa účtuje iba u spotrebiteľa – účtuje sa zvyčajne iba na tovary – sadzba je 0-10%.

Pre účely daní rozoznávame v USA subjekty nasledovne: – fyzické osoby – právnické osoby, ktoré sa ďalej členia na C-Corp., S-Corp., LLC, partnership a disregarded entity. Príjmy fyzických osôb, rezidentov v USA i právnických osôb založených v USA, podliehajú federálnej dani v sadzbách od 10 – 35% v závislosti od výšky príjmu. Okrem toho treba riešiť aj otázky zabránenia dvojitého zdanenia, ak spoločnosť pôsobí vo viacerých krajinách a.

C-Corp.

Ltd., Inc., Corp., ktoré spoločne označujeme C-Corp. musia vždy podávať daňové priznanie v USA (ale aj z tohto pravidla existujú výnimky). Pri C-Corp platíte dane na úrovni spoločnosti a potom keď ich chcete vyplatiť von pre spoločníkov, tak platíte ešte aj daň z dividend. Daň platí C-Corp. v daňových pásmach progresívne. Zo zisku od 0-50000 USD platí 15% Zo zisku od 50000-75000 platí 25% 75,000 – 100,000 – 34% 100,000 – 335,000 – 39% 335,000 – 10,000,000 – 34% 10,000,000 – 15,000,000 – 35% 15,000,000 – 18,333,333 – 38% 18,333,333 — 35% Ak má C-Corp zisk 60.000 USD, tak platí efektívne iba 15% z prvých 50.000 USD a potom už iba 25% zo zvyšných 10.000 USD, a to iba zo zisku po nákladoch.

S-Corp.

S-Corp môžu mat iba občan v USA alebo osoba s trvalým pobytom v USA. Pre zahraničné osoby zostáva len LLC alebo C-Corp.

LLC

LLC (Limited Liability Company) neplatí daň na úrovni spoločnosti vôbec, iba na úrovni spoločníkov, teda iba raz. Na úrovni spoločníkov sa podáva daň z príjmov fyzickej osoby, kde sa zahrnie aj stratu alebo zisk, ktorý dosiahla LLC spoločnosť ako príjem z podnikania. Ak má LLC  konateľov alebo zamestnancov, ktorí sa trvalejšie zdržiavajú v USA alebo ak spoločnosť má v USA kancelárie alebo sklady, tak spoločníci takej spoločnosti musia podať daňové priznanie v USA. Vo chvíli, kedy LLC spoločnosť začne na území USA podnikať prostredníctvom zamestnancov alebo kancelárií, jej majiteľom vznikne “stála prevádzkareň”, alebo “skutočné miesto vedenia” v USA a tým jej vznikne aj povinnosť zdaniť v USA príjmy získané vďaka zamestnancom, kanceláriám a iným aktivitám v USA. Ak spoločnosť nemá konateľov, zamestnancov, sklady ani kancelárie v USA, teda podniká mimo USA, tak spoločníci musia podať daňové priznanie za príjmy spoločnosti iba ak sú spoločníci občania USA alebo ak sa dlhodobejšie zdržiavajú v USA. Ak spoločníci podávajú daňové priznanie v USA, tak si zvyčajne môžu uplatniť nezdaniteľné minimum okolo cca 12 000 USD. Na rozdiel od C-Corp sú pre fyzické osoby spoločníkov daňové pásma oveľa menšie. Okrem toho ak podávajú manželia daňové priznanie spolu, tak výška daňových pásiem sa približne zdvojnásobí. Treba upozorniť, že pásma sú pre fyzické osoby menšie ako pri C-Corp (čo je nevýhodnejšie oproti C-Corp) ale sadzby sú v nich nižšie (čo je zase výhodnejšie). 10% až do výšky $8,925 15% od $8,925 až do výšky $36,250 25% $36,250 – $87,850 28% $87,850 – $183,250 33% $183,250 – $398,350 35% $398,350 – $400,000 39.6% $400,000+ Daňové pásma pre manželov, ktorí podávajú daňové priznanie spolu, čo môže byt výhodné napríklad ak manželka nemá žiaden prijem lebo sa napríklad toho času stará o deti. 10% up to $17,850 15% $17,850 to $72,500 25% $72,500 to $146,400 28% $146,400 to $223,050 33% $223,050 to $398,350 35% $398,350 to $450,000 39.6% $450,000+ Ak by sa spoločníci zdržiavali v USA, pri spoločnosti LLC musia okrem toho platiť aj odvody, ktoré sú v USA okolo 15% z čistého príjmu až po všetkých nákladoch (nie z hrubého príjmu) – tzv self-employment tax – social security a medicare.

Fyzické osoby a zamestnanci

Najčastejšou situáciou, keď fyzické osoby a zamestnanci prichádzajú do styku s daňami v USA je uplatnenie vratiek daní z USA alebo vypracovanie a podanie daňového priznania. Obe tieto služby si u nás môžete objednať cez kontaktný formulár.

Štátne dane sa v rôznych štátoch líšia. Napríklad v Kalifornii je to 8,84%. Avšak platí sa len z príjmov získaných vďaka zamestnancom, kanceláriám a iným aktivitám v Kalifornii. Obvykle sa táto daň platí v štáte, v ktorom má spoločnosť zamestnancov a kancelárie a nie v tom, v ktorom bola založená. Ak je napríklad spoločnosť založená v štáte Delaware, svojich zákazníkov má na Floride, ale kancelárie a zamestnancov v štáte Kalifornia, tak musí platiť štátne dane v Kalifornii. V prípade, že má spoločnosť kancelárie aj v štáte New York, musí svoje príjmy rozdeliť na dve časti – na príjmy dosiahnuté vďaka zamestnancom a kanceláriám v Kalifornii a príjmy dosiahnuté vďaka kanceláriám v štáte New York. Potom tieto príjmy zdaní sadzbami jednotlivých štátov a každému z nich odvedie príslušnú časť dane. V niektorých štátoch, ako sú napríklad Aljaška, Texas, či Florida, sa táto daň neplatí vôbec.
Salex tax, čiže DPH alebo spotrebná daň je v každom štáte iná. Obvykle sa pohybuje v rozpätí 5 až 10%, v niektorých štátoch však nie je vôbec. Jej výška sa určuje podľa miesta pobytu alebo sídla zákazníka a nie podľa sídla spoločnosti. Čiže, ak je zákazník z Floridy, treba od neho vybrať sales tax štátu Florida, a to aj napriek tomu, že spoločnosť bola založená v Delaware a kancelárie má v Kalifornii.
Franchise poplatok je forma ročného správneho poplatku. Jeho výšku si určuje každý štát individuálne. Napríklad v štáte Delaware je jeho výška $ 300, v štáte Kalifornia až $ 800. Ak máte založenú spoločnosť v Delaware, nemusíte zakladať ďalšiu v Kalifornii, ani tam platiť franchise poplatok. Ale ak si v Kalifornii otvorte kanceláriu a vaši zamestnanci sa tam budú trvalo zdržiavať, budete musieť Delawarské LLC nahlásiť v Kalifornii ako cudziu spoločnosť a platiť tento poplatok aj tam.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]