Postup pri zakladaní spoločnosti v Českej republike je podobný ako na Slovensku. Prvým krokom, ktorý musíte spraviť je premyslieť si obchodné meno a preveriť si na obchodnom registri, či už nie je zapísaná iná spoločnosť s takým istým obchodným názvom. Taktiež musíte zobrať do úvahy aj predmet činnosti vašej spoločnosti, sídlo, výšku základného imania a menovanie konateľov a spoločníkov spoločnosti.

 Postup v bodoch:

  • Vyhotovenie listín a spísanie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice
  • Zloženie základného imania spoločnosti v banke
  • Získanie živnostenského oprávnenia na podnikanie prostredníctvom živnostenského registra
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vrátane príloh potrebných k zápisu
  • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade