Zahraničné firmy sa môžu registrovať k DPH na Slovensku na základe viacero typov registrácie. Primárne sa môžu registrovať ako na základne osobitnej DPH registrácie pre zahraničné osoby.

Registrácia na DPH môže byť vydaná nie len osobám z členských štátov EU, ako napríklad z Anglicka, ale aj firmám z USA, Hong Kongu a offshore.

Ak zahraničná firma (zdaniteľná osoba), ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na Slovensku obvykle nezdržiava a začne vykonávať na Slovensku činnosť, ktorá je predmetom dane, je povinná pred začatím vykonávania tejto činnosti, podať žiadosť o registráciu pre DPH Daňovému úradu Bratislava I. Predmetom DPH zahraničnej osoby je (i) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, (ii) poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, (iii) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, (iv) dovoz tovaru do tuzemska.

Zahraničná firma sa stáva platiteľom dňom vydania osvedčenia o DPH registrácii, v ktorom daňový úrad v  pridelí zahraničnej osobe identifikačné číslo pre DPH.

Ak majú zahraničné firmy na Slovensku organizačnú zložku, tak môžu využiť aj DPH registrácie určené pre domáce subjekty, a to buď dobrovoľne alebo im na základe výšky obratu od konečných zákazníkov môže vzniknúť povinnosť k registrácii na DPH. Povinnosť registrovať sa na DPH ma každá zahraničná fyzická alebo právnická osoba usadená v SR (t.j. s organizačnou zložkou v SR), ktorá je zdaniteľnou osobou (teda vykonáva ekonomickú činnosť podľa zákona o DPH) a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Pokiaľ ide o dobrovoľnú registráciu DPH zahraničných firiem s organizačnou zložkou v SR, nie je povinnosť dosiahnuť stanovenú výšku obratu. Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH zahraničnou firmou  s organizačnou zložkou v SR je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť a musí to taktiež vedieť preukázať hodnovernými dôkazmi.

Každá žiadosť je daňovým úradom individuálne posudzovaná s prihliadnutím na činnosť žiadateľa. Okrem správneho vyplnenia žiadosti je potrebné doložiť aj všetky potrebné dokumenty ako výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti (ak ide o zahraničnú osobu aj spolu s apostilom), splnomocnenie a ďalšie povinné listiny. Ak sú tieto listiny zo zahraničia, tak daňový úrad môže vyžadovať ich apostilizáciu. V niektorých prípadoch môže daňový úrad uložiť žiadateľovi povinnosť zložiť zábezpeku. Až po predložení všetkých skutočností môže byť zahraničnému žiadateľovi vydané osvedčenie o registrácii pre daň a pridelené mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v tomto osvedčení sa osoba stáva platiteľom dane.

Proces DPH registrácie trvá 5-6 týždňov.

Pokiaľ je žiadateľom zahraničná osoba je proces komplikovanejší ako pri domácom subjekte. Či už z pohľadu predkladania potrebných dokumentov ako aj z pohľadu samotnej komunikácie s daňovým úradom. Naša spoločnosť poskytuje všetkým klientom komplexné zabezpečenie celej registrácie ako aj celú administratívnu činnosť a priamu komunikáciu s daňovým úradom.

Po registrácii poskytujeme komplexné účtovné a daňové poradenstvo, ktoré začína od 50 EUR za jedno daňové priznanie. .

Objednávkový formulár

  • 0,00 €

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.