Zanedbanie povinnosti aktualizovať údaje v obchodnom registri môže spôsobiť problém – napríklad keď ako štatutárny orgán spoločnosti chcete vybrať peniaze z bankového účtu spoločnosti. V banke musíte predložiť občiansky preukaz, a ak sa údaje na občianskom preukaze nezhodujú s údajmi zapísanými v OR, banka vám odmietne vyplatiť peniaze.

Problémy môžu nastať na pošte, na úradoch či pri obchodnom styku.

Do OR sa zapisujú aj zmeny v adresách spoločníkov

V prípade spoločností s.r.o. sa nezapisuje len adresa bydliska konateľa, ale aj adresy všetkých spoločníkov. Nezabudnite preto všetkých spoločníkov informovať, aby vám hlásili zmenu bydliska alebo mena.
Zákon o obchodnom registri totiž uvádza, že za nesplnenie povinnosti aktualizovať údaje v OR sa uloží pokuta len osobe zodpovednej za podanie návrhu na zápis zmeny, t.j. konateľ.

V prípade prevodu obchodného podielu uvádza spoločník prevádzajúci obchodný podiel svoju aktuálnu adresu do zmluvy o prevode obchodného podielu a hlavne predkladá notárovi svoj občiansky preukaz (zmluva musí byť úradne osvedčená). Prípadná nezhoda údajov v zmluve a údajov v OR by viedla k odmietnutiu vykonania zápisu do OR.

Dôležité predpisy, upravujúce zmeny údajov v OR:

  • § 5 ods. 5 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 530/2003 Z.z., o obchodnom registri
    • vyhláška č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
    • § 289 a nasl. a § 299 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z., civilný mimosporový poriadok
    • § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník