Aké sú pozitíva podnikania osôb so zdravotným postihnutím

Slovenská legislatívna nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím, ale predsa zdravotné postihnutie môžeme definovať ako akúkoľvek dlhodobú, dočasnú alebo trvalú poruchu či už telesne alebo duševne bráni fyzickým osobám prispôsobavať sa bežným nárokom života.

Koho radíme medzi osobu so zdravotným postihnutím?

Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím vymedzuje osobu so zdravotným postihnutím narozdiel od slovenkej legislatívy ako osobu s dlhodobými telesnými, mentálnzmi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami.

Zákon o službách zamestnanosti sa zmieňuje v jednom zo svojich ustanovení aj o pojem  občan so zdravotným postihnutím. Hovorí o občanovi, ktorý je uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.

Taktiež zákon o sociálnom poistení definuje v jednom zo svojich ustanovení invalidnú osobu,  ktorá má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (napr. pre nejaké ochorenie) pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Zákon rozlišuje invalidné osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistihnutia považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím považuje osoba, ktorá má zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50  Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvádza ak osoba, ktorej porucha telesených, zmyslových alebo duševných schopnosti fyzickej osoby, ak zdravotné postihnutie bude trvať dlhšie ako rok.

Ako som sa zmienil vo vyššie uvedenom odseku za invalidnú osobu sa automaticky nepovažuje tá, ktorá je na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny považovanú za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ďalším rozdielom medzi týmito osobami je, že osoba ktorá je uznaná za zdravotne ťažko postihnutú dostáva od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukaz ZŤP. Naopak invalidnej osobe sa vydáva potvrdenie o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorú vydáva Sociálna poisťovňa.

Aké formy podnikania môžu využívať osoby so zdravotným postihnutím

Osoba, ktorá má zdravotné postihnutie, môže vykonávať podnikateľskú činnosť rovnako ako zdravá osoba, čiže môže si otvoriť živnosť alebo podnikať jednou z foriem obchodných spoločností. Živnosť upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní, ktorý ustanovuje že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom dosiahnutia zisku. V prípade založenia živnosti musia byť splnené všeobecné podmienky medzi ktoré radíme vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť eventuálne aj splnenie osobitných podmienok medzi ktoré radíme dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore.

Najčastejšou formou podnikania v prípade obchodných spoločností je založenie s.r.o. Radíme ju medzi kapitálové obchodné spoločnosti a je využívaná pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie.

Výhody podnikania osôb so zdravotným postihnutím

Slovenské zákony sa snažia osobám, ktoré sú zdravotne postihnuté a chceli by začať podnikať poskytovať niekoľko výhod, ako určitú náhradu ich hendikepu.

Používanie eKasy

Na základe § 3 ods. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je každý podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme eKasa prostredníctvom pokladnice eKasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí.

Od 1. 7. 2019 je ustanovená povinnosť pre všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici používanie pokladnici eKasa klient.

Touto povinnosťou nie sú viazaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak napríklad osoba ktorá je ťažko zdravotne postihnutá predáva tovary alebo poskytuje služby nie je povinná túto pokladnicu vôbec používať.

Toto oprávnenie sa stráca v tom prípade ak za osobu, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá preberá tržbu iná osoba, ktorá toto postihnutie nemá na základe zákona.

Síce zo zákona, živnostník s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí zaznamenávať tržbu v systéme eKasa, je povinný vzdávať zákazníkom dokumenty o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,
  • adresu prevádzkarne,
  • dátum predaja,
  • názov a množstvo výrobku alebo druh služby,
  • cenu jednotlivého výrobku alebo služby a celkovú cena, ktorú zákazník zaplatil.