Je už na Vás či sa rozhodnete si založiť živnosť prostredníctvom internetu alebo sa rozhodnete pre osobný kontakt a tak absolvovať celý proces na konkrétnom okresnom úrade. Netreba však zabúdať na dodržiavania celého postupu, ktorý je potrebný na bezproblémový proces. Pri zakladaní živnosti som zaradil týchto 5 vecí, ktoré je potrebné dodržiavať:

Odborná spôsobilosť

Ak sa rozhodnete pre podnikanie jednou z najdôležitejších vecí je odborná spôsobilosť.  V prípade ak budete vykonávať remeselnú alebo viazanú živnosť, tu zákon vyžaduje vyššie dosiahnuté vzdelanie a prax.

Akým dokumentom sa preukazuje odborná spôsobilosť?

Ak potrebujete preukázať odbornú spôsobilosť najčastejšie sa preukazuje doložením dokladu o ukončení príslušného stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania alebo osvedčením o ukončení iného typu vzdelávania, prípadne doložením dokladu preukazujúceho predpísanú dobu praktického vykonávania činnosti.

Ak sa ocitnete v situácii, že vy ako živnostník neviete preukázať odbornú spôsobilosť alebo ju nemáte, tak existuje zákonné riešenie v podobe ustanovenia zodpovedného zástupcu. Takýto stanovený zodpovedný zástupca je určitým garantom pre odborné a správne vykonávanie danej živnosti.

Sídlo a oprávnenie na jeho užívanie

Ďalšou z dôležitých náležitostí radíme sídlo spoločnosti, nazývané aj miesto podnikania  a oprávnenie na jeho užívanie. Miesto podnikania je potrebné mať zapísané v živnostenskom registri. Je dôležité aby živnostník mal na danej adrese svoje označenie a bude schopný si na nej preberať poštu.

Vami zvolená adresa je určená aj na osobné návštevy úradov a inštitúcií. Môžete sa rozhodnúť, že ako adresu svojho podnikania určíte adresu svojho bydliska, v takomto prípade nie je potrebné preukazovať dokladom oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

Ak sa rozhodnete sídlo Vášho podnikania určiť do prenajatej kancelárie, je potrebné mať súhlas s využitím týchto priestorov ako miesta podnikania.  Rovnaké podmienky platia ja keď sa rozhodnete pre virtuálne sídlo. Táto možnosť je najlacnejšia a z administratívneho hľadiska aj najjednoduchšia voľba. Potvrdenie vydáva poskytovateľ virtuálneho sídla.

Súhlasy a vyhlásenia zodpovedného zástupcu

Ak podnikateľ nespĺňa všetky zákonné podmienky na prevádzkovanie konkrétnej živnosti a rozhodne sa využiť zodpovedného zástupcu, tak v takomto prípade je potrebné doložiť aj špecifické dokumenty súvisiace s jeho činnosťou. Nehovoríme iba o už vyššie spomínanom doklade, ktorý preukazuje odbornú spôsobilosť.

Je dôležité dodať súhlas zodpovedného zástupcu s uvedením do funkcie, hoci sa môže zdať, že ide o zbytočnú byrokraciu. Živnostenský zákon ďalej uvádza na základe § 11 ods. 4 aj vyhlásenie zodpovedného zástupcu, že nie sú žiadne prekážky prevádzkovania živnosti.

Informovanie zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni

Netreba zabúdať na podanie informácii pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu. Zdravotnú poisťovňu je potrebné informovať, ak sa rozhodnete si založiť živnosť. Je to potrebné hlavne z dôvodu, že ak ste boli zamestnancom, tak ste spadali pod kategóriu samoplatiteľa alebo inak poistená osoba a teraz budete spadať do kategórie povinne poistenej osoby na základe vykonávania samostatne zárobkovej činnosti, čiže živnosti.

No netreba zabúdať podať informácie aj Sociálnej poisťovni. V prípade, ak ste začínajúci živnostník, nemáte povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne už od založenia spoločnosti. Odvody začínajúci živnostník začína platiť až po podaní prvého daňového priznania.

Úhrada správnych poplatkov

Ak ste sa už s úspechom dostali do bodu, že máte všetky vyplnené formuláre, netreba zabudnúť na úhradu správnych poplatkov. Máte rôzne možnosti zaplatiť správne poplatky a to či elektronickým kolkom v kolkovom automate, hotovosťou v pokladnici na úrade, poštovým poukazom či prevodom z účtu v banke.

Netreba zabúdať, že niektoré spôsoby platenia sú špecifické, ako napríklad v prípade online zakladania živnosti, iné zas v prípade osobnej návštevy okresného úradu a odboru živnostenského podnikania. Ak zakladáte živnosť elektronicky, v tomto prípade Vám príde predpis s presnou sumou do elektronickej schránky.

Taktiež dôležitým faktorom je aj rozhodnutie založenia spoločnosti elektronickou formou alebo osobne. Ak sa rozhodnete pre osobné ohlásenie, tak poplatky za ohlásenie sú vyššie ako cez elektronickú formu. Ak sa rozhodnete ohlásiť voľnú živnosť osobne, zaplatíte poplatok vo výške 5 €, ak využijete internet, pri voľnej živnosti neplatíte nič. Ak ohlasujete remeselnú alebo viazanú živnosť osobne výška poplatku je 15 €, ak sa rozhodnete pre elektronickú formu zaplatíte iba 7,50 €.