Prokúru radíme medzi najširšiu formu účasti podnikateľa prostredníctvom plnej moci.  

Podnikateľ prostredníctvom prokúry udeľuje plnomocenstvo prokuristovi, ktoré vykonáva pri prevádzke podniku.  Prokúra sa udeľuje aj za skutočností, na ktoré je potrebné osobitné plnomocenstvo.

Prokúru neradíme medzi generálne plnomocenstvo, prokurista môže vykonávať iba tie právne úkony, ktoré sa týkajú prevádzky podniku.  Prokúra môže byť uzavretá buď v spoločenskej zmluve alebo medzi podnikateľom a prokuristom, ktorí uzatvoria dvojstrannú dohodu. Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť či udelí plnú moc na základe prokúry jednej alebo viacerým osobám. Ak sa rozhodne pre druhý prípad, podnikateľ určuje spôsob konania prokuristov spoločne alebo samostatne.

Prokurista zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ spoločnosti. Splnomocňuje ho sám konateľ alebo valné zhromaždenie. Prokurista má ale obmedzené právomoci, nemôže predávať nehnuteľnosti, ako ich aj zaťažovať, kupovať alebo aj predávať spoločnosť, ak tieto nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spoločnosti ktorú zastupuje. Tieto právne úkony môže vykonávať ak mu je udelený súhlas.

Spoločnosť udeľuje prokúru najmä ak chce uľahčiť vykonávanie bežných činností súvisiach s prevádzkovaním podniku. Netreba zabúdať, že prokurista má v rámci svojej funkcie široké právomoci a preto by sa prokúra mala udeľovať správnej osobe, aby konala v záujme spoločnosti.

Prokurista môže byť vymenovaný už pri založení spoločnosti, ktorou môže byť iba fyzická osoba. Pri zápise do obchodného registra nie je potrebné doplniť výpis z registra trestov. Udelenie prokúry je účinné dňom zápisu do obchodného registra na rozdiel od vymenovania štatutárneho orgánu, ktoré je účinné odo dňa jeho vymenovania.

Na aké dokumenty nesmiem zabudnúť pri zápise do obchodného registra

  • Zápisnica z valného zhromaždenia –ak má spoločnosť viacero spoločníkov
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločník je jediným vlastníkom
  • Rozhodnutie konateľa –ak to nepatrí do pôsobnosti valného zhromaždenia
  • Návrh na zápis do Obchodného registra

Poznáme viacero možností na ukončenie funkcie prokuristu do ktorých radíme výpoveď, vzájomná dohoda, stratou spôsobilosti, smrťou. Častým dôvodom je aj odvolanie prokuristu zo strany podnikateľa. Ak sa prokurista odvoláva posledným z vymenovaných dôvodov musí byť ukončenie jeho funkcie totožné ako je ustanovenie do funkcie.