Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Podľa zákona o združovaní občanov je občianske združenie právnickou osobou. V úvodných ustanoveniach zákona je upravené, že tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov v politických stranách a politických hnutiach, na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečovanie riadneho výkonu určitých povolaní, v cirkvách a náboženských spoločnostiach a na výkon práva poľovníctva. Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie.

Každé združenie má svoje ciele, ktoré sú aj spolu s ďalšími vecami upravené v stanovách združenia. Občianske združenie sa registruje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktoré vedie aj register všetkých platných občianskych združení.