Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo vlastnom mene a na vlastný účet, čo predstavuje možnosť uzatvárať zmluvy, hospodáriť a disponovať so svojím majetkom, uzatvárať pracovné zmluvy a dohody ako zamestnávatelia, prijímať dary a mnohé iné právne úkony.

Združenie vzniká na základe registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Podľa zákona a taktiež vychádzajúc z ústavného práva slobodne sa združovať, má ministerstvo povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísané podmienky a náležitosti. Ministerstvo teda  nemôže svojvoľne bez odôvodnenia rozhodovať o skutočnosti, či združenie zaregistruje alebo nie.

Návrh na registráciu občianskeho združenia podávajú najmenej traja občania, z ktorých musí byť aspoň jeden starší ako 18 rokov. Títo traja občania sú členmi prípravného výboru združenia, ktorí predkladajú a podpisujú návrh a stanovy občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tieto dva dokumenty sú obligatórnou náležitosťou na registráciu združenia spolu so zaplatením správneho poplatku, ktorý v súčasnosti predstavuje sumu 66 EUR.

Stanovy združenia podľa zákona musia obsahovať:

a)      názov združenia (nesmie byť totožný s názvom už existujúcej akejkoľvek právnickej osoby). Združenie sa môže označovať aj názvom ako spolok, klub, hnutie, skupina, atď.

b)      sídlo združenia (presná adresa združenia, ktorá bude ako sídlo zapísané aj v registri občianskych združení vedené ministerstvom)

c)       cieľ činnosti združenia (zákon presne nedefinuje, čo má byť cieľom združenia, ale negatívnym výpočtom vymedzuje, čo cieľom združenia nemôže byť)

d)      orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia (zákon ponecháva na vôli členov, aké orgány a  akým názvom si združenie vytvorí, aká bude ich tvorba, zloženie a dalšie pôsobenie; zákon však predpokladá, že určité orgány združenie vytvorí a tieto orgány budú mať rozhodovacie kompetencie v rámci združenia)

e)      ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene (združenie môže mať svoje pobočky, ktoré môžu konať vo vlastnom mene. V takomto prípade je však potrebné, aby stanovy presne určovali vzťahy a kompetencie medzi pobočkami navzájom ako aj medzi nimi a centrom združenia.)

f)       zásady hospodárenia (zákon túto náležitosť bližšie nešpecifikuje. Vo väčšine prípadov sa v tomto bode stanov uvádzajú možné príjmy a výdavky združenia, spôsob nakladania s majetkom združenia atď. Je možné v stanovách upraviť aj výkon zárobkovej činnosti združenia. Je však dôležité, že takáto zárobková činnosť nesmie byť prioritnou činnosťou združenia a má slúžiť len na podporu a riadny chod združenia (môžu to byť napríklad príjmy z účastníckych poplatkov z akcií združenia, spoplatnením propagačných materiálov, atď.).

g)      rozsah práv a povinností členov združenia (taktiež je v úplnej pôsobnosti združenia ako si upraví aj túto oblasť)

Pre transparentnosť a riadne fungovanie združenia je tiež dobré, ak sa v stanovách určí, aký bude postup pri zániku združenia, ako aj ako sa následne na to upravia majetkové pomery v združení po jeho zániku (mnohé zahraničné nadácie napríklad vyžadujú, aby stanovy obsahovali presné výslovné ustanovenie o tom, že po zániku združenia prejde celý jeho majetok na základe rozhodnutia príslušného orgánu združenia na plnenie verejnoprospešných cieľov v inej organizácii).

Splnením vyššie uvedených náležitostí sú naplnené požiadavky na registráciu združenia. Ďalej je len na dispozícii členov združenia, aké ďalšie vzťahy a postupy si upravia v stanovách. Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti nemôže vyžadovať prispôsobenie ďalších vecí, ktoré nie sú upravené zákonom ako aj limitovať členov združenia v ich ďalších  úpravách a modifikáciách.

Spolu so stanovami musí byť priložený aj návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý musí obsahovať mená, priezviská, rodné čísla, bydliská a podpisy členov prípravného výboru. Zároveň treba v návrhu uviesť, kto z podpísaných členov prípravného výboru je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene (splnomocnenec musí byť starší ako 18 rokov). Tento návrh spolu s dvoma vyhotoveniami stanov občianskeho združenia a zaplatením správneho poplatku sa následne podávajú na registráciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.