Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. 1 Ústavy), ale aj v samotnom zákone, ktorý upravuje podmienky vzniku a právneho postavenia občianskeho združenia (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov). Podľa tohto zákona sú občianske združenia právnickými osobami. Do činnosti a postavenia združenia môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

Občianske združenie sa registruje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktoré vedie aj presnú evidenciu a register všetkých platných združení na území Slovenskej republiky.

Návrh na registráciu občianskeho združenia podáva prípravný výbor. Tento výbor pozostáva z minimálne troch občanov, z ktorých aspoň jeden člen musí byť starší ako 18 rokov. V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, bydliská a podpisy členov prípravného výboru. Taktiež v tomto návrhu musí byť uvedené, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu na registráciu je potrebné priložiť aj dve kópie stanov združenia a zaplatiť správny poplatok, ktorého aktuálna výška je 66 EUR. Úhrada správneho poplatku je možná buď vo forme kolkových známok – v tomto prípade sa odporúča ich zaslanie v poistnej zásielke, ďalej poštovým poukazom typu U alebo  prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady. Číslo účtu ako aj všetky potrebné informácie o zaplatení správneho poplatku sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk sekcia občianske združenia), kde okrem iného sú aj vzory potrebných dokumentov a tlačív.

Podľa zákona o združovaní občanov sú obligatórnou (povinnou) súčasťou stanov uvedenie:

  1. názvu združenia
  2. sídla združenia
  3. cieľov jeho činnosti
  4. orgánov združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
  5. ustanovení o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene
  6. zásady hospodárenia združenia.

Ďalšími náležitosťami stanov sú taktiež aj podmienky členstva v združení, ako aj práva a povinnosti členov združenia vyplývajúce z ich postavenia v združení, zánik členstva, prípadne proces a postup pri navrhovaní a odvolávaní členov združenia. Častou a potrebnou súčasťou stanov by mal byť aj zánik združenia a prípadné majetkové vyrovnanie po jeho výmaze z registra občianskych združení.

Stanovy by mali byť vypracované tak, aby na poslednej textovej strane pod podpismi členov združenia, bolo od spodného okraja miesto (približne asi 4-6 cm) na vyznačenie registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa začína dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý neobsahuje žiadne vady. Ak návrh nespĺňa náležitosti podľa zákona alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.  O dni začatia konania o registrácii ministerstvo musí bezodkladne upovedomiť splnomocnenca prípravného výboru.

Založenie občianskeho združenia len za 300€

Pokiaľ ministerstvo nezistí žiaden dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí presný dátum registrácie, ktorým je deň odoslania. Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim po dni, keď príslušnému ministerstvu bol doručený návrh na jej evidenciu. Vznik združenia, spolu s jeho názvom a sídlom oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky.