Čo nám prinesú zmeny v obchodnom registri po 1. októbri 2020?

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali niektorým zmenám, ktoré prinieslo prijatie zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“)

Spomínaná novela priniesla okrem zmien Obchodného zákonníka aj zmeny ďalších právnych predpisov. V tomto článku si priblížime zmeny, ktoré novela zakotvila v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o obchodnom registri“).

Zmeny týkajúce sa údajov zapisovaných do obchodného registra 

Na základe spomínanej novely bude rozšírený rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Okrem doterajších zapisovaných údajov pribudnú aj:

  • dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby pri verejnej obchodnej spoločnosti a pri komanditnej spoločnosti,
  • dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ako aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy pri spoločnosti s ručením obmedzeným,
  • dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby pri akciovej spoločnosti a pri jednoduchej spoločnosti na akcie.

Návrh na zápis do obchodného registra 

Novela prináša jednu z najväčších zmien práve pri návrhu na zápis do obchodného registra. Teda po novom už nebude možné podávanie návrhov na zápis údajov v listinnej forme. To sa dotkne tak prvozápisov ako aj zápisov zmien zapísaných údajov alebo aj návrhov na výmaz údajov z obchodného registra.

S účinnosťou od 1. októbra 2020 bude možné tieto návrhy na registrový súd možné podávať iba elektronickou formou na elektronickom formulári. Na návrhy podané v inej než zákonom vyžadovanej elektronickej forme nebude registrový súd prihliadať.

Výnimkou z pravidla kedy bude možné dokument doložiť aj v listinnej podobe budú iba prípady, kedy dokument v listinnej podobe nebude s prihliadnutím na svoju povahu alebo veľkosť možné podať spolu s návrhom v elektronickej forme.

V tomto prípade vznikne povinnosť spolu s elektronickým návrhom doložiť aj písomné vyhlásenie s odôvodnením prečo nemohla byť listina podaná v elektronickej forme. Následne bude potrebné, aby ste na registrový súd doručili predmetnú listinu v listinnej forme v lehote 15 dní odo dňa podania elektronického návrhu.

Zosúladenie údajov v obchodnom registri 

Pre fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky údaje požadované podľa právnej úpravy účinnej do 30.09.2020 o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb vyplýva z tejto novely povinnosť zosúladiť zápis týchto právnických osôb spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov,  najneskôr do 30. septembra 2021.

Ak nedôjde k takémuto zosúladeniu najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov, tak po účinnosti novely registrový súd nebude na návrh prihliadať a navrhovateľa vyzve na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy. V prípade, že k odstráneniu nedostatkov nedôjde bude konanie registrovým súdom zastavené. .