Okrem zakladania spoločností v zahraničí, poskytujeme aj služby prevodu firiem, zmeny konateľov a prípadne aj iné zmeny, napr. zmeny sídla, názvu, zvýšenie a zníženie základného imania a pod. Zmeny vo firmách vykonávame v nasledovných jurisdikciách:

  • USA
  • Anglicko
  • Česko
  • Slovensko
  • Poľsko
  • Nemecko
  • Hong Kong

Po každej zmene Vám môžeme zabezbečiť nový výpis z obchodného registra a v prípade potreby ho opatriť apostilom. K najčastejším zmenám vo firmách patrí: – Zmena obchodného mena – Zmena sídla – Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania (živnosťou) – Zmena štatutárneho orgánu (konateľa, členov predstavenstva) – Zmena osoby spoločníkov – Zmena osobných údajov spoločníkov a štatutárov – Zvýšenie alebo zníženie základného imania – Prevod obchodného podielu – Vstup spoločnosti do likvidácie – Fúzie a rozdelenia spoločností V cene je zahrnutá odborná konzultácia, vyhotovenie všetkých potrebných dokumentov, ako aj podanie návrhu na zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra. Cena nezahŕňa notársky poplatok za overenie pravosti podpisu alebo notárske zápisnice.