[widgets_on_pages id=“Obcianske-zdruzenie“]

V súlade s právnou úpravou môže občianske združenie zaniknúť dvoma spôsobmi:

  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Ak občianske združenie nevykonáva už žiadnu činnosť, je potrebné ho rozpustiť alebo zlúčiť.

[widgets_on_pages id=“Zdruzenia-CTA“]

Zlúčenie združenia s iným občianskym združením si vyžaduje precíznu projektovú dokumentáciu, s ktorou Vám veľmi radi pomôžeme. Zabezpečíme celý proces aj na Ministerstve vnútra SR.

V prípade, ak ste sa však rozhodli ukončiť celú činnosť združenia a teda združenie rozpustiť, nasleduje zdĺhavý proces. V prvom rade musí občianske združenie rozhodnúť o vstupe do likvidácie a určiť likvidátora (za predpokladu, že občianske združenie disponuje ešte nejakým majetkom, ktorý bude postačovať aspoň na úhradu odmeny likvidátora). Je dobré, ak Stanovy združenia určujú, kto bude v prípade likvidácie združenia vykonávať činnosť likvidátora. V prípade, ak takáto skutočnosť v Stanovách uvedená nie je, kompetentný orgán musí likvidátora vymenovať. Ak tak príslušný orgán nespraví, likvidátora určuje Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo musí byť oboznámené s rozhodnutím konateľov o ukončení činnosti združenia spolu s menom a adresou likvidátora.

Likvidátor v súlade so zákonom vykoná celý proces likvidáciu. Ku dňu vstupu združenia do likvidácie zostaví likvidačnú účtovnú súvahu a zašle ju všetkým orgánom občianskeho združenia. Likvidátor počas likvidácie musí vyrovnať všetky záväzky združenia, zrušiť bankový účet, prípadne predať existujúci majetok. Po ukončení likvidácie zostaví likvidátor účtovnú súvahu a predloží ju kompetentným orgánom na schválenie. Spolu so súvahou by mal predložiť aj konečnú správu a návrh na rozdelenie majetkového zostatku (likvidačný zostatok). Následne zašle likvidátor na Ministerstvo žiadosť o výmaz združenia zo zoznamu občianskych združení.

Po tom, ako Ministerstvo  oznámi informácie o výmaze združenia je potrebné zaslať všetky výkazy a potvrdenia na daňový úrad.  Treba poznamenať, že výkazy na daňový úrad je potrebné zaslať osobitne ku dňu vstupu do likvidácia a osobitne za obdobie likvidácie (a teda ku dňu ukončenia likvidácie).

Rozpustenie občianskeho združenia a jeho následný výmaz zo Zoznamu je náročný proces, avšak náš tím Vám aj s touto záležitosťou veľmi rád pomôže. Neváhajte nás kontaktovať mailom, správou alebo telefonicky.

Občianske združenie – ako začať?

11 júla, 2014|0 Comments

Občanom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Toto právo je zakotvené nielen v Ústave Slovenskej republiky (v článku 29 ods. [...]

Definícia občianskeho združenia

11 júla, 2014|0 Comments

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa článku 29 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo slobodne sa združovať. Každý obyvateľ Slovenska [...]

Čo je občianske združenie a ako vzniká?

11 júla, 2014|0 Comments

Občianske združenia podľa zákona o združovaní občanov ( Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sú právnické osoby. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združenia môžu teda konať vo [...]