Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť odtlačku pečiatky, podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, s cieľom jej následného využitia v zahraničí. Verejnú listinu opatrenú apostilou možno použiť bez ďalšieho overenia v ktoromkoľvek zmluvnom štáte Haagskeho dohovoru a pred ktorýmkoľvek jeho orgánom.

Za verejné listiny sa považujú listiny vydané justičným orgánom alebo justičným pracovníkom, notárske písomnosti, správne listiny a úradné osvedčenia.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.