Odpredaj spoločnosti formou sprostredkovaného odpredaja Vašej existujúcej s.r.o.

Predaj spoločnosti je vhodnou alternatívou pre podnikateľov zvažujúcich o ukončení svojho podnikania. Ide o finančne nenáročný spôsob, ktorým spoločník či konateľ pri ukončení podnikania formou prevodu obchodného podielu generuje zisk.  Znamená to, že podnikateľ v spoločnosti nevlastní obchodný podiel a ani nevykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Taktiež sa mení sídlo spoločnosti z pôvodnej adresy na novú. Našou úlohou v tomto procese je vyhľadanie vhodného záujemcu na odkup Vašej spoločnosti a zabezpečenie formalít spojených s procesom prevodu obchodného podielu spoločnosti.

Sprostredkovanie odpredaja s.r.o., resp. iných spoločností je možné pre firmy, ktoré sú bez akýchkoľvek záväzkov a sú účtovne či právne bezvadné. Spoločnosti sú odpredávané zásadne prevereným klientom,  ktorí majú záujem na korektnom pokračovaní podnikateľskej činnosti.

Benefity spojené s odpredajom spoločnosti:

  • menšia časová náročnosť v porovnaní so zrušením spoločnosti
  • náklady s prevodom obchodného podielu rovnajúce sa nule v porovnaní s variantom zrušenia spoločnosti
  • možnosť generovania zisku z predaja obchodného podielu spoločnosti
  • absencia vyhľadávania vhodného kupujúceho
  • zabezpečíme všetky úkony spojené so zmenou v Obchodnom registri SR
  • prevádzajúce a kupujúce subjekty sú preverené, čím sa zabezpečí predchádzanie možným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť po prepise spoločnosti

Prečo odpredaj s.r.o. a ako na to?

V praxi sa mnohokrát stáva, že sa spoločníci rozhodnú ukončiť alebo obmedziť svoje podnikanie a spoločnosť chcú predať.

Výhodnejším variantom v porovnaní s likvidáciou a zánikom spoločnosti môže byť jej odpredaj. Právny poriadok SR preto upravuje dva rôzne spôsoby, ktorými možno s.r.o. predať potenciálnym záujemcom. Ide o uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu a o uzatvorenie zmluvy o predaji podniku. Obe sú upravené v Obchodnom zákonníku a my si na riadkoch nižšie oba spôsoby porovnáme.

V prípade zmluvy o prevode obchodného podielu (share deal) je spoločníkom prevádzaný jeho obchodný podiel na inú osobu a tá sa stáva spoločníkom namiesto neho. Pôvodný spoločník teda prestáva byť spoločníkom v spoločnosti a stráca akékoľvek práva na spoločnosť pôsobiť. Z pohľadu tretích osôb (veritelia, dlžníci, atď.) však nedošlo ku žiadnej zmene a naďalej zostávajú vo vzťahu priamo so spoločnosťou.

Tento spôsob odpredaja je jednoduchší a pre obe strany spravidla výhodnejší. Dá sa využiť predovšetkým pri predaji menších a stredne veľkých spoločností.  Tento postup realizujeme v prípade, ak vaša s.r.o. spĺňa vyššie uvedené kritériá „čistoty“ a zároveň sa nám podarí identifikovať vhodného nástupcu.

V prípade zmluvy o predaji podniku (asset deal) zostáva podiel spoločníka v spoločnosti nedotknutý. Predajom podniku dochádza k prevodu vlastníckeho práva k podniku (teda k pohľadávkam, záväzkom, iným majetkovým hodnotám, obchodnému menu, jednoducho všetkým právam a povinnostiam, ktoré spoločnosť má), no neprechádza vlastnícke právo ku spoločnosti samotnej (resp. podielu v nej).

Výsledkom uzatvorenia takejto zmluvy je, že predávajúcemu zostáva „prázdna“ spoločnosť, ktorá nemá žiadne povinnosti ani záväzky. Pre tretie osoby však nastáva zmena, pretože do vzťahu s nimi následkom predaja podniku namiesto pôvodnej spoločnosti vstupuje iná osoba. Pôvodný vlastník podniku ručí veriteľom spoločnosti za splnenie záväzkov.

Tento spôsob je využívaný predovšetkým v zložitejších prípadoch, najmä keď jednu spoločnosť tvorí viacero podnikov, resp. organizačných zložiek a predávajúci má v pláne odpredať len časť z nich. Takisto je možné tento spôsob využiť pri ukončení podnikania živnostníkom, ak je potrebné zachovať kontinuitu činnosti podniku živnostníka.