Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo do radov nových zmlúv tohto charakteru a spolu s Českou republikou vstúpila nová dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a nadobudla platnosť v r. 1999. V roku 2017 bola vykonaná daňová reforma, ktorej obsahom bol balíček 15 daňových zákonov. Cieľom bolo zjednodušenie daňového systému a pokles daňového zaťaženia FO a PO. Cieľom je taktiež zvýšenie konkurencieschopnosti chorvátskej ekonomiky a badá sa zjavný odklon od zdaňovania príjmov k zdaňovaniu spotreby. Daňová reforma teda znižuje počet daňových pásiem  (12%, 25%, 40%) na dve (24%, 36%), kedy bola výrazným spôsobom zvýšená hranica na  prechod do vyššieho daňového pásma.

Schválilo sa zavedenie nezdaniteľného minima pre deti aj zamestnancov. Znížila sa daň zo zisku firiem z 20% na 12% čo sa týka remeselníkov a malých firiem s ročným obratom do 3 mil. HRK, čo predstavuje cca 404 665 eur, a u všetkých ostatných je to 18%. Najväčší konflikt vyvolalo zaradenie hromadného stravovania z doterajšej 13% sadzby DPH na 25% sadzbu. Následkom čoho bolo zdraženie nápojov a jedál podávaných v reštauráciách, cukrárňach, kaviarňach a stravovacích zariadeniach.

Naopak nižšia 13% sadzba je uplatňovaná za platby za elektrickú energiu. Daňová reforma by mala v Chorvátsku vo svojom dôsledku priniesť zamestnancom vyššie mzdy a podnikateľom nižšie daňovú záťaž.

Kategórie daní

Všetky dostupné informácie k novej daňovej sústave a daniach poskytuje webová stránka: www.porezna-uprava.hr v záložke „poreznych sustav“. V členení daní dochádza k nepravidelným zmenám a preto sa odporúča si preštudovať uvedenú webovú stránku.

Základná kategorizácia daní

  • Daň zo zisku – do tejto kategorizácie spadajú obchodné spoločnosti, alebo PO , ktoré trvalo a samostatne vykonávajú hospodársku činnosť za účelom vytvárania zisku, či už výrobou, poskytovaním služieb alebo predajom.
  • DPH ( daň z pridanej hodnoty, v Chorvátsku DPV) – od roku 2013 je zavedená DPH vo výške 25% pre všetky kategórie tovarov a služieb, s výnimkou 5% DPH čo sa týka mlieka, liekov, chleba, kníh a odborných časopisov, zdravotných pomôcok a i. 13% DPH sa uplatňuje na časopisy, oleje a jedlé tuky, turistické služby, detské potraviny a i.  25% DPH je zavedená na nápoje a jedlá podávané v reštauráciách.
  • Osobité dane a spotrebné dane – sem patria nasledovné položky typu: káva, tabakové výrobky, pivo, alkohol, osobné automobily, luxusné výrobky. Ďalej sú to: župné dane, darovacia a dedičská daň, daň za cestovné motorové vozidlá, daň z automatov a výherných hier, daň na plavebné objekty
  • Spoločné dane – sem patrí daň z prevodu nehnuteľností, daň z príjmu
  • Mestské a opčinské dane, poplatky – daň prírezov, čo znamená dodatočná daň z príjmov zavedená mestami s viac ako 40 000 obyvateľmi, daň zo spotreby, daň na firmu, alebo názov, daň z rekreačnej nehnuteľnosti, daň z využitia verejných priestorov.

Uplatňovať sa môžu taktiež dane, ktoré sú zavedené niektorými orgánmi miestnej samosprávy