Vlastník ochrannej známky má výhradné právo na použitie ochrannej známky, ktorá je spojená so službami alebo tovarom. Vlastník má kompetencie používať ochrannú známku spolu so značkou ®. Tretie osoby nesmú bez súhlasu vlastníka používať takéto označenie, ktoré sa zhoduje s ochrannou známkou pre tovary a služby. Taktiež nemôžu používať také označenie, ktoré je možné ľahko zameniť na strane verejnosti a to z dôvodu podobnosti alebo úplnej zhodnosti s ochrannou známkou a podobnosti a zhodnosti služieb a tovarov.

Ak nastane neoprávnený zásah do práv z ochrannej známky, vtedy platí, že vlastník ochrannej známky sa môže domáhať, aby boli odstránené následky za porušenie alebo ohrozenie práva. Takisto sa môže vlastník domáhať aj primeraného zadosťučinenia, teda peňažného plnenia, náhrady škôd a vydania bezdôvodného obohatenia.

Vlastník ochrannej známky je oprávnený na dostávanie informácii v zmysle ak dôjde k zásahu do jeho práv, čo sa týka ochrannej známky, môže sa stať, že súd rozhodne, aby ten, kto ohrozuje alebo porušuje práva vlastníka ochrannej známky, mu poskytol informácie, ktoré sa týkajú pôvodu a distribučných sietí služieb alebo tovarov, prípadne služieb na trhu. Tým môžu byť napr. meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, sídlo a názov producenta sprostredkovateľa, výrobcu, skladovateľa, dodávateľa, predajcu, spracovateľa, a iných držiteľov tovarov alebo poskytovateľa služieb. Taktiež údaje o dodanom, spracovanom, vyrobenom alebo objednanom množstve a cene príslušných služieb a tovarov.

Návrhom vlastníka ochrannej známky súd nariadi aby nástroje, materiály a tovary, pomocou ktorých dochádza priamo k ohrozeniu, alebo porušovaniu práv vlastníka boli následne stiahnuté z obchodnej siete, odstránené z tejto siete a zabezpečované iným spôsobom, ktorý zamedzuje budúce ohrozovanie práv vhodným spôsobom na náklady ohrozovateľa, príp. porušovateľa práva.

Vedenie ochrannej známky

Vlastník ochrannej známky je schopný prevodu známky na inú osobu pre všetky tovary a služby, pre ktoré je daná ochranná známka zapísaná. Takéto prevody je nutné zapísať do registra. Zmluva o prevode ochrannej stránky musí byť v písomnej forme.

Vlastník ochrannej známky je schopný udeliť ďalej inej osobe oprávnenie na používanie tejto ochrannej známky, teda licenciu, ktorá sa uzatvára podpísaním licenčnej zmluvy. Ochranná známka je predmetom záložného práva, ktoré sa následne spolu s licenciou zapisujú do registra.