Aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu, zverte Vaše účtovníctvo profesionálom poskytujúcim služby v tejto oblasti. Preto s radosťou pre Vás zabezpečíme komunikáciu s Finančnou správou, spracovanie miezd a kompletné vedenie účtovníctva.

Poskytujeme pre našich klientov služby v rámci kompletného vedenia účtovníctva – v sústave jednoduchého účtovníctva a v rámci podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva sú pre klientov najdôležitejšími dokumentmi pokladničná kniha, peňažný denník, v prípade platcu DPH aj príslušná kniha DPH, knihy pohľadávok a záväzkov. Okrem týchto služieb poskytujeme našim klientom aj evidenciu knihy jázd a evidenciu majetku.

Právnické osoby, ktoré sú zaregistrované v Obchodnom registri a podnikatelia – fyzické osoby, účtujú v sústave podvojného účtovníctva.

V rámci podvojného účtovníctva je dôležité vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, evidenciu a sledovanie pohľadávok, záväzkov a majetku a vedenie knihy analytickej evidencie.

V rámci daní poskytujeme našim klientov podávanie daňového priznania k DPH v mesačných alebo štvrťročných intervaloch a zabezpečujeme elektronickú komunikáciu s Finančnou správou podaním súhrnného výkazu.

Na konci každého účtovného obdobia poskytujeme klientom spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb ako aj spracovanie riadnej účtovnej uzávierky, ktorá zahŕňa vyhodnotenie ziskov a strát.

Personalistika sa spracovanie miezd predstavuje celý proces od vstupu zamestnanca do zamestnania (vypracovanie pracovnej zmluvy) a jeho prihlásenie do príslušnej zdravotnej poisťovne a do Sociálnej poisťovne, výpočet jeho mzdy a odvodov za príslušný mesiac až po riadne ukončenie pracovného pomeru príslušným spôsobom a odhlásenie zamestnanca z poisťovní. V rámci pravidelných mesačných odvodov zabezpečujeme podávanie mesačných výkazov do príslušných poisťovní, hlásenie na príslušný daňový úrad a ročné zúčtovanie dane z príjmov.

Pre klientov poskytujeme k nahliadnutiu cenník našich služieb, ktorý si môžu klienti prispôsobiť podľa svojich jednotlivých požiadavkách.