Limited Liability Company USA

/Limited Liability Company USA
Limited Liability Company USA2012-03-09T14:49:16+02:00

[widgets_on_pages id=“USA-company“]

LLC Limited Liability Company

Firma v USA typu LLC Limited Liability Company spája výhody obmedzeného ručenia a nezdaňovania ziskov na úrovni spoločnosti. Spoločnosť LLC nepodlieha zdaneniu, a preto  je skvelou možnosťou pre celosvetové alebo lokálne podnikanie v EÚ, v Ázii alebo v USA alebo na držanie akcií, obchodných podielov v s.r.o. alebo vlastnenie nehnuteľností. LLC sa dá využívať aj v rámci korporátnej štruktúry alebo holdingu pri podnikaní a investíciách.  LLC má povesť serióznosti, kredibility a vysokú reputáciu v medzinárodnom obchode.

Hlavné znaky LLC (Limited Liability Company)

Limited Liability Company (LLC) ponúka ochranu pred osobnou zodpovednosťou za obchodné dlhy, rovnako ako akciové spoločnosti. Avšak, na rozdiel od akciovej spoločnosti, ktorá musí platiť dane,  pri LLC zisky a straty z podnikania prechádzajú na jej spoločníkov a majiteľov, ktorí ich podávajú na svojich osobných daňových priznaniach, rovnako ako keby boli spoločníkmi vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo by boli živnostníkmi. Navyše, zatiaľ čo založenie LLC je ťažšie ako založenie živnosti, používať LLC je výrazne jednoduchšie, ako akciovej spoločnosti.

Obmedzená osobná zodpovednosť

Spoločníci LLC (tiež nazývaní akcionári) ani členovia predstavenstva (tiež nazývaní konatelia alebo manažéri) nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot LLC (ak nekonajú podvodne alebo extrémne nezodpovedne), t.j. dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku. Tak ako akcionári akciovej spoločnosti, tak aj všetci spoločníci LLC sú chránení pred osobnou zodpovednosťou za obchodné  dlhy a škody. To znamená, že ak podnik sám o sebe nemôže zaplatiť úvery od veriteľovi alebo dodávateľské úvery, tak veriteľ nemôže legálne siahnuť na dom, auto, alebo iný osobný majetok spoločníka LLC.  Vzhľadom k tomu, sa na splácanie obchodných dlhov použije iba majetok LLC, spoločníci LLC môžu stratiť iba tie peniaze, ktoré do spoločnosti investovali. Tento znak sa často nazýva „obmedzené ručenie.“ (limited liability).

Výnimky z obmedzeného ručenia.

Spoločníci LLC sú chránení obmedzením osobnej zodpovednosti pri mnohých ich obchodných transakciách, avšak táto ochrana nie je absolútna. Tieto výnimky nie sú špecifické pre LLCs – rovnaké výnimky platia pre Ltd. Majiteľ LLC môže niesť osobnú zodpovednosť, ak:

  • osobne a priamo niekomu spôsobí ujmu na zdraví
  • osobne prevezme ručenie alebo záruku za bankový úver alebo obchodné dlhy, pri ktorých je LLC v omeškaní
  • neodvedie dane vyberané zrážkou zo mzdy zamestnancov
  • zámerne robí niečo podvodné, nezákonné, alebo neuvážené, čo spôsobuje ujmu spoločnosti alebo niekomu inému, alebo
  • nedodržiava oddelenie majetku a zmlúv LLC od svojho vlastného majetku a zmlúv, t.j. nekoná za LLC ako za samostatný právny subjekt.

Táto posledná výnimka je najdôležitejšie. Ak spoločníci nebudú považovať LLC za samostatné podnikanie, môže súd rozhodnúť, že LLC v skutočnosti neexistuje a prehlási, že jej spoločníci naozaj podnikajú ako jednotlivci, ktorí sú osobne zodpovední za svoje úkony. Aby k prelomenie obmedzeného ručenia nedošlo, uistite sa, že vy a ostatní spoločníci:

  • Konate transparentne a zákonným spôsobom. Neskrývajte ani neskresľujte významné skutočnosti, alebo stav vašich financií u dodávateľa, veriteľa alebo iných tretích osôb.
  • Dostatočne financujte svoju LLC. Investuje peniaze do podnikania tak, aby si LLC vedela poradiť s predvídateľnými nákladmi a záväzkami.
  • Oddeľte majetok LLC od súkromného podnikania. Získajte federálne identifikačné číslo zamestnávateľa, otvorte si bežný účet určený iba pre podnikanie LLC, a držte vaše osobné financie mimo účtovných kníh LLC.
  • Vytvorte si stanovy („operating agreement“). So stanovami prepožičiavate dôveryhodnosť samostatnej existencii vášho LLC.

[widgets_on_pages id=“USA-CTA“]

Doplnkové poistenie zodpovednosti: Business Insurance

Doplnkové poistenie zodpovednosti  môže chrániť váš osobný majetok v prípade, ak ho ručené obmedzenie nechráni. Napríklad, ak ste masžna terapeutka a omylom zraníte klientovi chrbát , takéto poistenie zodpovednosti by to malo pokryť. Poistenie dokáže tiež pokryť váš osobný majetok v prípade, ak vaše obmedzenie ručenia „limited liability“ je ignorované súdom. Okrem ochrany osobného majetku v takýchto situáciách môže poistenie chrániť aj majetok LLC pred súdnym konaním. Avšak vaše LLC nie je chránená, ak nebude platiť svoje záväzky a dlhy: Komerčné poistenie obvykle nechráni osobný alebo firemný majetok pred nezaplatenými obchodnými pohľadávkami bez ohľadu na to, či ste sa za ne osobne zaručili, alebo nie.

Zdanenie LLC

Na rozdiel od akciovej spoločnosti sa LLC nepovažuje za oddelený daňový subjekt. Daňové úrady (IRS) to nazývajú „pass-through subjekt,“ t.j. daňovo transparentný alebo prietokový subjekt, ktorý podlieha rovnakému daňovému režimu ako verejné obchodné spoločnosti alebo živnosť. To znamená, že všetky zisky a straty LLC prechádzajú na jej spoločníkov a tí priznajú tieto zisky alebo straty na svojich osobných daňových priznaniach. Každý spoločník LLC musí podľa štvrťročných odhadov vykonať daňové platby do IRS. Kým LLC sama neplatí dane, viacosobové LLCs musia podávať IRS každý rok formulár 1065, ktorý plní informačnú funkciu.  Tento formulár, ktorý verejná obchodná spoločnosť musí tiež podať, stanovuje podiel na zisku alebo stratách každého člena LLC, na základe ktorého IRS hodnotí či spoločníci LLC správne vykazujú svoje príjmy v daňových priznaniach.

Konatelia LLC

Majitelia väčšiny malých LLCs sa aj podielajú na riadení podnikania, teda všetci zo spoločníkov konajú za LLC ako jej konatelia. Ich pozícia sa nazýva „člen vedenia“ (managing member). Niekedy sa využíva  alternatívna riadiaca štruktúra – trochu nešikovne sa jej hovorí „manažér riadenia“ (manager management), v ktorom sa určí iba jeden alebo viac spoločníkov LLC (alebo dokonca tretia osoba), ktorá prevezme zodpovednosť za konanie za LLC a jej riadenie. Nonmanaging spoločníci (niekedy rodinní príslušníci, ktorí investovali do spoločnosti LLC), sa nepodieľajú na riadení a iba získavajú podiel na zisku LLC.   Spoločníci alebo manažéri konajúci za LLC („managing member“) pôsobia ako zástupcovia LLC.

Sídlo LLC – Limited Liability Company

Každá LLC musí mať sídlo a adresu na doručovanie v štáte, v ktorom je založená. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie ako aj preposielania pošty si môžete objednať pri založení spoločnosti LLC alebo následne po založení cez kontaktný formulár.

Základné imanie LLC – Limited Liability Company

Spoločnosť LLC nemá povinnosť vytvárať minimálne základné imanie alebo základný kapitál. Pokiaľ si nezvolíte inak, tak spoločnosť Vám založíme so základným kapitálom $100.

Názov LLC – Limited Liability Company

Názov LLC musí obsahovať slová Limited Liability Company, alebo ich skratku LLC.

Anonymita spoločníkov LLC – Limited Liability Company

V niektorých štatoch USA (napr. Delaware) majú spoločníci a konatelia LLC relatívne vysokú anonymitu, t.j. nie sú registrovaní v americkom obchodnom registri. Ak máte záujem založiť si LLC a nadobudnúť na ňu podiely v spoločnosti s.r.o. alebo nehnuteľnosti, tak nás kontaktujte ohľadom Vašich otázok prostredníctvom kontaktného formuláru: Otázka

Najlepší štát pre založenie firmy v USA

Najlepšie podmienky pre založenie a prevádzku LLC poskytujú štáty New York a Florida. Obľúbený je taktiež Delaware. Medzi tieto výhody patria nízke úradné poplatky a rýchlosť založenia a vybavenia dokumentov. Delaware má 0% štátnu daň na všetky príjmy, ktoré plynú od zákazníkov z iných štátov, avšak táto výhoda sa LLC netýka, pretože LLC nepodlieha ani federálnemu ani štátnemu zdaneniu. Pri podnikaní alebo kúpe nehnuteľnosti priamo v USA v niektorom z najväčších štátov akými sú Florida, New York alebo Kalifornia,  je lepšie založiť si spoločnosť LLC priamo v štáte, kde vyvíjate aktivity. Ak máte záujme sa dozvedieť viac ako podnikať v USA a aké úradné a prípadné daňové povinnosti Vám môžu vzniknúť, tak nás kontaktujte cez kontaktný formulár: Otázka

Založenie LLC

Ak chcete založiť LLC, musíte podať žiadosť o založenie  „articles of organization“ (tzv „osvedčenie o spoločnosti“, certificate of incorporation alebo „osvedčenie o vzniku“) úrad obchodného registra v jednom zo štátov USA podľa Vášho výberu. Tento úrad obchodného registra je často nazývaný divízia pre spoločnosti,  ktorá je obvykle súčasťou tajomníka úradu vlády príslušného štátu USA. Poplatky sa tu pohybujú od cca 100$ až 800$  za založenie. V súčasnosti môžete v každom štáte USA vytvoriť LLC len s jednou osobou. Mnoho štátov poskytuje vzorový jednostránkový formulár pre stanovy spoločnosti, na ktorý je nutné zadať len niekoľko základných údajov  o LLC, ako je meno a adresa a kontaktné informácie na osobu (obvykle nazývaného „registered agent“), ktorá prevezme právne dokumenty v mene LLC. Niektoré štáty USA vyžadujú aj zoznam mien a adries spoločníkov LLC. Okrem articles of organization, je nutné pripraviť aj písomné stanovy spoločnosti LLC („operating agreement“). Tieto nemusíte podávať spolu s articles of association, ale to neznamená, že sa bez nich zaobídete. Stanovy predstavujú kľúčový dokument, pretože stanovujú jednotlivé práva a povinnosti spoločníkov LLC, ich podiely na podniku  a zisku.

Zrušenie LLC

Podľa zákonov mnohých štátov USA, ak vaše stanovy nehovoria inak, ak chce jeden člen odísť z LLC, spoločnosť sa zrušuje. V takom prípade musia spoločníci LLC  splniť zostávajúce obchodné záväzky, splatiť všetky dlhy, rozdeliť si akýkoľvek majetok a zisky medzi sebou, a potom sa rozhodnú či chcú založiť novú LLC alebo či budú pokračovať v podnikaní so zvyšnými členmi. Stanovy spoločnosti môžu takémuto problému zabrániť, ak v nich začleníte ustanovenia upravujúce všeobecné zásady pre prípad odchodu spoločníka alebo jeho smrti.

Zdanenie LLC v USA

V prípade, že LLC podniká na území Spojených štátov, teda má v USA zamestnancov alebo konateľa, alebo má v USA sklady alebo kancelárie, resp. prenajímá v USA nehnuteľnosti, tak aj LLC podlieha zdaneniu v USA. Avšak aj v takomto prípade LLC neplatia daň na úrovni spoločnosti, len na úrovni spoločníkov, čiže LLC posunie svoj výsledok hospodárenia na spoločníka / čky, zisk alebo stratu, a spoločníci si zisk alebo stratu zahrnú do svojho daňového priznania. Spoločníkom môže byť aj iná právnická osoba. Pri dani z príjmov si FO môžete uplatniť nezdaniteľné minimum až do $ 12,000. Ak spoločníci LLC spoločnosti bývajú v USA, musí okrem toho zaplatiť aj odvody, ktoré sú vo výške 15% z čistého príjmu (self-employement tax). V USA sú tri druhy daní: – federálna daň z príjmu (sadzba je od 10% do 35%) – štátna daň z príjmu (sadzba je od 0% do 10%) – daň z predaja (sadzba je od 0% do 10%) Pre fyzické osoby je štruktúra dane spoločníkov LLC nasledujúca (toto neplatí pre spoločníkov LLC, ktorý sú právnické osoby): sadzba 10% z príjmu do $ 8,925 sadzba 15% z príjmu od $ 8,925 do $ 36,250 sadzba 25% z príjmu od $ 36,250 do $ 87,850 sadzba 28% z príjmu od $ 87,850 do $ 183,250 sadzba 33% z príjmu od $ 183,250 do $ 398,350 sadzba 35% z príjmu od $ 398,350 do $ 400,000 sadzba 39.6% z príjmu nad $ 400,000 Spoločníci LLC priznávajú príjem a straty LLC na svojich vlastných daňových priznaniach (tax Returns). Limited Liability Company (LLC) nie je samostatný daňový subjekt ako Ltd. alebo corporation. Daňové úrady (v USA sa daňový úrad nazýva IRS) nazývajú „pass-through subject,“ t.j. daňovo transparentný alebo prietokový subjekt a podlieha rovnakému daňovému režimu ako verejná obchodná spoločnosť (Partnership) alebo živnosť (joint venture). Všetky zisky a straty LLC „prejdú“ z LLC na jej spoločníkov (tzv. členov), ktorí priznajú tieto príjmy alebo straty na svojich osobných daňových priznaniach, tax Returns. LLC teda sama o sebe neplatí federálnu daň z príjmu (federal income taxes). Jedinou kvázi daňovou povinnosťou LLC je, že v niektorých štátoch USA, ak v nich začne podnikať (t.j. má kancelárie alebo zamestnancov) musia platiť fixné ročné poplatky zvyčajne zvanej franchise tax alebo franchise fee.

Dane z príjmu (Income Taxes)

Daňové úrady USA (už spomínaný IRS) budú zaobchádzať  so spoločníkmi LLC buď ako so spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti (Partnership) a prerozdelia zisky a straty medzi spoločníkov LLC alebo ako so živnostníkom (joint venture), v závislosti od počtu spoločníkov (členov) LLC .

Jednosobová LLC (Single-owner LLCs)

Daňové úrady USA (IRS) zaobchádzajú pre daňové účely s jednočlennými LLCs ako keby jej jediný člen bol živnostník (joint venture), ktorý priamo sám dosahuje všetky príjmy a výdavky. To znamená, že LLC sama o sebe neplatí dane a nemusí podať daňové priznanie daňovým úradom (IRS). Ak máte trvalý pobyt v USA, máte zelenú kartu alebo ste občanom USA, tak ako jediný spoločník / vlastník vašej LLC,  musíte uviesť všetky zisky (alebo straty) LLC na formulári zvanom Schedule C a predložiť ho s vaším daňovým priznaním, ktoré sa podáva na formulári 1040 (t.j. tax return). Dokonca aj vtedy, keď necháte na bankovom účte spoločnosti zisk na konci roka – napríklad na pokrytie budúcich výdavkov alebo rozšírenie podnikania – musíte platiť daň z príjmu (income tax) z týchto príjmov.

Viacosobové LLC (Multi-owner LLC)

S viacosobovou LLC (Multi-owner LLC) Daňové úrady USA (IRS) zaobchádzajú pre daňové účely ako s verejnou obchodnou spoločnosťou (Partnership). Podobne ako jednosobová LLCs, ani s viac _ (co-owned) LLCs neplatia dane z príjmu. Namiesto toho každý spoločník LLC platí dane za svoj podiel na zisku na svojom osobnom daňovom priznaní (income tax Returns spolu s formulárom nazývaným Schedule E). Podiel na ziskoch a stratách každého spoločníka / člena LLC, tzv. distributive share, by mal byť stanovený v zakladateľskej zmluve LLC (tzv. operating agreement).

Rozdelenie zisku medzi spoločníkov / členov LLC.

Väčšina stanov (operating agreements) prijatých LLC spoločnosťami stanovuje, že podiel spoločníka na ziskoch a stratách (distributive share) sa rovná jeho percentuálnemu podielu v podniku. Napríklad, ak Michal vlastní 60% z LLC a Júlia vlastní zvyšných 40%, tak Michal bude mať nárok na 60% ziskov a strát LLC a Júlia bude mať nárok na 40% ziskov a strát LLC. Avšak od tohto rozdelenia sa možno v stanovách (operating agreement) odchýliť a rozdeliť zisky a straty spôsobom, ktorý nie je rovnaký ako vlastnícky podiel spoločníkov v spoločnosti LLC, je to tzv „special allocation.“

Dane z celého distributive share.

Bez ohľadu na to, či sú zisky alebo straty (distributive share) spoločnosti rozdelené spoločníkom, americké daňové úrady IRS zaobchádzajú s každým spoločníkom, ktorý má občianstvo, zelenú kartu alebo trvalý pobyt v USA, ako keby mu tieto zisky alebo straty boli rozdelené, a to za každý rok. To znamená, že každý spoločník / člen LLC, ktorý má občianstvo, zelenú kartu alebo trvalý pobyt v USA, musí platiť dane zo zisku LLC distributive share, ktorý na neho pripadne, či už LLC vyplatí svojim spoločníkom všetok alebo časť zisku alebo nie. Praktický dosah tohto pravidla je, že aj v prípade, že aj keď spoločníci LLC musia nechať zisky v LLC, aby napríklad nakúpili budúci rok zásoby alebo rozšírili podnikanie, tak za súčasný rok musí každý spoločník LLC, ktorý má občianstvo, zelenú kartu alebo trvalý pobyt v USA , zaplatiť daň z príjmov income tax z podielu na zisku, ktorý na neho pripadne.

Podanie formulára o rozdelení ziskov, Form 1065 na americkom daňovom úrade, IRS.

Aj keď  viac (co-owned) LLC neplatia svojej dane z príjmu (income taxes), musia podať každý rok na americký daňový úrad, IRS, formulár zvaný Form 1065. Tento formulár, rovnaký, aký podáva partnership (verejná obchodná spoločnosť), je informačný výkaz, ktorý posudzuje IRS, aby sa ubezpečilo, že spoločníci LLC hlásia vo svojich daňových priznaniach svoje príjmy správne. LLC je tiež povinná poskytnúť každému členovi LLC Schedule K-1, ktorý podrobne stanovuje rozdelenie podielu na zisku a stratách jednotlivého spoločníka LLC. Na druhej strane, každý člen LLC hlási túto informáciu o zisku a strate na vlastnom daňovom priznaní, ktoré sa podáva na formulári, Form 1040, spolu s prílohou E.

Zvážte voľbu zdanenia spoločnosti (corporate taxation)

Ak bude potrebné pravidelne udržiavať značnú časť zisku vo vašej LLC (tzv. „retained earnings“), môže byť výhodnou voľbou zdanenie spoločnosti (corporate taxation). Každá LLC si môže zvoliť, aby sa s ňou pre daňové účely zaobchádzalo ako so povinnou spoločnosťou, t.j. ako s corpotation (limited company, t.j. ekvivalentom akciovej spoločnosti). Toto dosiahne podaním formulára Form 8832, Entity Classification Election (voľba klasifikácie spoločnosti) a zaznamenaním políčka corporate tax treatment (zaobchádzanie ako s akciovou spoločnosťou) na formulári a následným zaslaním tohto formulára na daňový úrad (IRS). Sadzby z daní z príjmov sú za prvých 75.000 dolárov zo zdaniteľného príjmu spoločnosti nižšie ako jednotlivé sadzby daní z príjmov, ktoré sa vzťahujú na väčšinu majiteľov LLC, čo môže ušetriť peniaze vám a vašim spoluvlastníkom na celkových daniach.

Odhad a platba daní z príjmov (income taxes)

LLC členovia sú považovaní skôr za samostatne zárobkovo činné osoby (self-employed business) ako za zamestnanca LLC, takže nie sú predmetom dane vyberanej zrážkou (tax withholding). Namiesto toho je každý člen LLC zodpovedný za vyhradenie dostatku peňazí na zaplatenie dane z tohto členského podielu na zisku. Členovia musia odhadnúť výšku dane, ktorú budú dlhovať za rok a urobiť štvrťročné platby do IRS (a do príslušnej štátnej daňovej agentúry, ak je potrebné uhradiť štátna daň z príjmu (state income tax) – v apríli, júni, septembri a januári.

Dane, ktoré platia živnostníci samostatne zárobkovo činné osoby (self-employment taxes)

LLC členovia nie sú zamestnancami, takže žiadne príspevky na sociálne zabezpečenie a nemocenské poistenie nie sú zrazené z ich mzdy. Namiesto toho je väčšina LLC majiteľov povinná platiť tieto dane – tzv. „Self-employment taxes“, ak sú hradené vlastníkom firmy – priamo k IRS. V súčasnej dobe platí pravidlo, že každý majiteľ, ktorý pracuje alebo pomáha riadiť podnik, musí zaplatiť túto daň na vlastné distributive share (právoplatný podiel na zisku). Avšak, majitelia, ktorí nie sú aktívne v LLC – to znamená, že tí, ktorí len investovali peniaze, ale neposkytujú služby ani nevykonávajú správne rozhodnutia pre LLC – môžu byť oslobodení od platenia dane samostatne zárobkovo činných osôb (self-employment tax) zo svojho podielu zisku. Predpisy v tejto oblasti sú trochu zložitejšie, ale ak sa aktívne podieľate na riadení alebo pracujete vo vašej LLC, môžete očakávať, že budete platiť self-employment tax zo všetkých ziskov LLC pridelených vám. Každý vlastník, ktorý je subjektom self-employment tax hlási dlžnú čiastku na zozname SE, ktorý musí byť podaný každoročne s daňovým priznaním. Majitelia LLC (a sole proprietors a partneri) platia dvakrát toľko self-employment tax ako bežní zamestnanci, pretože príspevky bežných zamestnancov na self-employment tax zodpovedajú ich zamestnávateľom. (Avšak, LLC majitelia majú tiež odpočítať polovicu z celkovej sumy zo svojho zdaniteľného príjmu, čo ušetrí pár dolárov za daňové poplatky.) Výška Self-employent tax pre majiteľov podnikov za rok 2012 je 15,3% (13,3% do 29. februára, 2012) za prvých 110.100 dolárov z príjmu a 2,9% za každú vyššiu čiastku.

Náklady a odvody

Ako už iste viete, nemusíte platiť dane – income taxes alebo self-employment taxes – z väčšiny peňazí, ktoré vaša spoločnosť utráca. Môžete si odpočítať („odpísať“) svoje legitímne obchodné náklady (legitimite business expenses) zo svojho príjmu, čo môže výrazne znížiť zisky, ktoré je nutné hlásiť do IRS. Oprávnené náklady zahŕňajú počiatočné náklady, automobil a cestovné náklady, náklady na vybavenie a reklamné a propagačné náklady. Štátne dane a poplatky Väčšina štátov zdaňuje zisky LLC rovnakým spôsobom ako IRS: majitelia LLC platia dane štátu na ich osobných priznaniach, zatiaľ čo LLC sama o sebe neplatí štátna daň.

Dodatočné poplatky v niektorých štátoch.

Avšak niekoľko štátov účtuje LLC daň na základe výšky príjmu LLC, okrem dane z príjmu (income tax), ktorú nesú majitelia. Napríklad Kalifornia vyberá daň z LLC, ktoré zarábajú viac ako $ 250,000 na rok, daň sa pohybuje približne od $ 900 do 11.000 dolárov. Ročné poplatky v niektorých štátoch. Navyše, niektoré štáty zaviedli LLC ročný poplatok, ktorý nie je závislý na príjme. Ten môže byť nazývaný „franchise tax,“ „annual registration fee“ alebo „renewal fee.“ Vo väčšine štátoch je poplatok približne 100 dolárov, ale Kalifornia vymáha od LLCs „minimum franchise tax“ vo výške až $ 800 za rok. Pred vytvorením LLC zistite, či váš stať účtuje samostatnú LLC tax alebo poplatok. Pre viac informácií navštívte internetové stránky vášho štátneho tajomníka, oddelenie korporácie alebo oddelenie príjmov alebo daní.

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok