Verejnú obchodnú spoločnosť definuje v ustanovení § 76 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) ako: „spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.“

Základom verejnej obchodnej spoločnosti je spojenie aspoň dvoch spoločníkov, ktorých účelom môže byť iba výkon podnikateľskej činnosti, ich zapojenie do výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti, znášanie podnikateľského rizika v rozsahu individuálneho podnikania teda osobné ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti a tým pádom neexistencia zákonnej povinnosti vytvoriť základné imanie, vložiť vklad do spoločnosti alebo vytvárať určité orgány spoločnosti.

Spoločníci 

V.o.s. je založená uzavretím spoločenskej zmluvy minimálne dvomi spoločníkmi, môžu nimi byť fyzické a/alebo právnické osoby. V praxi nie je vylúčená ani možnosť založenia verejnej obchodnej spoločnosti fyzickou osobou a spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je práve táto fyzická osoba.

Náležitosti spoločenskej zmluvy 

V zmysle ustanovenia § 78 Obchodného zákonníka obligatórnymi náležitosťami spoločenskej zmluvy, ktorou sa zakladá verejná obchodná spoločnosť sú:

  • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
  • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska v prípade, ak sa jedná o fyzickú osobu,
  • stanovenie predmetu podnikania spoločnosti.

Okrem založenia spoločnosti je nemenej dôležitou funkciou spoločenskej zmluvy úprava vzťahov medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom ako aj spoločníkmi a spoločnosťou. .

Z uvedeného dôvodu a vzhľadom na stručnosť právnej úpravy verejnej obchodnej spoločnosti v Obchodnom zákonníku s množstvom ustanovení dispozitívneho charakteru je vhodné v spoločenskej zmluve okrem povinných náležitostí upraviť aj ďalšie náležitosti týkajúce sa:

  • vkladovej povinnosti spoločníkov a lehoty na splatenie vkladu vrátane výšky úrokov pre prípad omeškania so splatením vkladu,
  • konania v mene spoločnosti t.j. vymedzenie úkonov, na ktoré je potrebný súhlas viacerých, prípadne všetkých spoločníkov,
  • poverenia jedného, prípadne viacerých spoločníkov obchodným vedením spoločnosti,
  • pravidiel deľby zisku, likvidačného zostatku, ako aj znášania straty, či výpočtu vyrovnacieho podielu,
  • bližšieho vymedzenia zákazu konkurencie

Návrh na vklad do obchodného registra 

Spoločníci novozaloženej verejnej obchodnej spoločnosti sú oprávnení podať návrh na vklad spoločnosti do obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 78 ods. 2 Obchodného zákonníka návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci.

Návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého je uvedený v prílohe č. 3 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Návrh môže byť podaný v listinnej forme, elektronicky alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. 

Poplatok za návrh na vklad

Poplatok z návrhu na prvý zápis verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra je 300,- EUR podľa sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Možnosťou ako pri podaní návrhu ušetriť je voľba podania návrhu elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta a sadzba sa znižuje o 50 %.

Vznik v.o.s. 

Pokiaľ návrh spĺňa požadované podmienky, registrový súd vykoná zápis a navrhovateľovi vydá potvrdenie o vykonaní zápisu  ako aj výpis z obchodného registra.

Dňom vzniku verejnej obchodnej spoločnosti je deň, ku ktorému bol vykonaný zápis spoločnosti do obchodného registra.

So založením v.o.s máme boháte skúsenosti, ak chcete ušetriť čas a peniaze. Neváhajte nás kontaktovať.