Prevádzkovanie taxislužby aj vrátane dispečingu je v zmysle ustanovenia § 27 zákona o cestnej doprave možné len na základe koncesie.

Na udelenie koncesie musia byť v zmysle zákona žiadateľom splnené nasledujúce podmienky:

 • má pobyt, miesto podnikania alebo sídlo firmy na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonný podľa § 27 ods. 4 a 5,
 • má aspoň jedno vlastné vozidlo, alebo aspoň jedno vozidlo prenajaté, prípadne aspoň jedno vozidlo na leasing, alebo jedno vypožičané. Takéto vozidlo musí spĺňať podmienky podľa § 27 ods. 17

V zmysle § 27 ods. 7 sa koncesia udeľuje na 10 rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti koncesie.

Ďalej jetrvalo  neprenosná na inú osobu. „Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa, ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia, pozostalý manžel alebo pozostalá manželka alebo správca dedičstva.“ V takomto prípade musia tieto osoby do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa koncesie písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu, že pokračujú v prevádzkovaní taxislužby. Následne má dopravný správny orgán 15 dňovú lehotu na námietky. Ak do 30 kalendárnych dní od skončenia konania o dedičstve o podniku zomrelého držiteľa koncesie nenadobudnú vyššie uvedené osoby vlastnú koncesiu, nemôžu ďalej taxislužbu prevádzkovať. 

Podnikanie v doprave do 3,5 tony 

Nákladnú dopravu do 3,5 tony je možné prevádzkovať na voľnú živnosť, ktorú je potrebné ohlásiť na živnostenskom odbore príslušného okresného úradu. Správny poplatok za ohlásenie voľnej živnosti je 5 eur, v prípade elektronického podania ohlásenia je  bez poplatku. Na prevádzkovanie vnútroštátnej cestnej dopravy je potrebné vydanie povolenia, v prípade medzinárodnej cestnej dopravy je nevyhnutné udelenie licencie spoločenstva. Tieto povolenia ani licencie sa na dopravu do 3,5 tony nevzťahujú.  Z uvedeného teda vyplýva, že podnikať v cestnej doprave do 3,5 tony je možné len na základe živnostenského oprávnenia.

Ako podnikať v doprave nad 3,5 tony? 

Narozdiel od podnikania v doprave do 3,5 tony Vám nebude stačiť ohlásenie živnosti. Bude potrebné, aby ste získali povolenie od okresného úradu v sídle kraja, prípadne licenciu spoločenstva na podnikanie v medzinárodnej doprave  spomínaných vyššie

Celý postup je možné zhrnúť do niekoľkých krokov:

 • ak chcete podnikať len vo vnútroštátnej cestnej doprave musíte získať povolenie, ktoré vydáva okresný úrad v sídle kraja,
 • ak ste sa rozhodli pre podnikanie v medzinárodnej cestnej doprave, tak získanie licencie Spoločenstva pred
 • zápis do obchodného registra Slovenskej republiky
 • zaplatenie súvisiacich správnych poplatkov

Radi Vám pomôžeme sa rozbehnúť vaše podnikanie

 • Poskytujeme:
 • úplné právne služby v oblasti dopravného práva
 • vybavenie povolení, licencií