Aj keď v súčasnosti majú občania EÚ právo na voľný pohyb osôb, tak sa stávajú prípady, kedy úrad na Slovensku vyžadujú, aby občan EÚ mal povolenie na pobyt. Hovoríme o prípade, ak sa občan EÚ rozhodne zostať na území Slovenskej republiky dlhšie ako 3 mesiace. Taktiež v prípade, ak sa má občan EÚ stať zodpovedným zástupcom spoločnosti, no len ak má záujem žiadať Živnostenský úrad na výkon remeselnej alebo viazanej živnosti.

Ak sa zaujímate o problematiku trvalého pobytu občana EÚ, ktorý sa má stať konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným na území Slovenskej republiky, tak čítajte ďalej.

Dokumenty, ktoré je dôležité odovzdať cudzineckej polícii

Ak si vybavujete povolenie na pobyt je potrebné, aby ste sa na oddelenie dostavili osobne. V tomto prípade Vám zastúpenie na základe plnej moci nebude stačiť. Ak však už Vám bude udelené povolenie na pobyt a nemôžete si prevziať kartičku na pobyt, tak v tomto prípade Vám inštitút splnomocnenia postačí, ak splnomocnenie bude obsahovať overený podpis splnomocniteľa.

Ak sa rozhodnete pre podanie povolenia na pobyt, je potrebné na príslušné oddelenie cudzineckej polície žiadosť, ktorá musí obsahovať:

  • 2 fotografie veľkosti 3×3,5 cm
  • Pas alebo ID kartu
  • Poplatok v hodnote 4,5 EUR v prípade, ak žiada vydať kartičku na pobyt. Je potrebné dodať, že napríklad na oddelení cudzineckej polícii v Bratislave na mieste, kde sa vybavujú občania EÚ sa nenachádza kolkomat.

Účel pobytu

Ak žiadate o udelenie povolenia na pobyt, je potrebné taktiež preukazovať účel pobytu. Ak sa chcete zdržiavať na území Slovenskej republiky a zároveň podnikať preukazuje sa to týmito dokumentmi:

  • Dodanie výpisu z obchodného registra spoločnosti (táto listina nesmie byť staršia ako 90 dní či už ako originál alebo overená kópia)
  • rozhodnutie z valného zhromaždenia spoločnosti o ustanovení za konateľa spoločnosti. Tento spôsob je potrebný iba v prípade, ak občan EÚ nefiguruje vo výpise z obchodného registra.

Po vzniku spoločnosti do obchodného registra, už nie je povinnosť predkladať zakladateľskú listinu respektíve spoločenskú zmluvu spoločnosti..

Praktická rada: Ak sa Vám naskytne problém pri dokazovaní začatia podnikania na účel pobytu občana EÚ nezúfajte, máte možnosť podať žiadosť o pobyt aj na iný účel. Odporúčame Vám žiadať o pobyt takýmito spôsobmi:

  • máte možnosť ukázať, nie odovzdať finančné prostriedky minimálne vo výške 200 EUR,
  • európsky preukaz zdravotného poistenia alebo iný doklad preukazujúci zdravotné poistenie občana EÚ na území Slovenskej republiky.

Zabezpečenie ubytovania

Ďalšou z potrebných dokumentov na preukázanie je aj dokladovať svoje ubytovanie v Slovenskej republike, na ktoré je potrebné predložiť:

  • list vlastníctva použiteľný na právne úkony, najstarší 90 dní a nie z internetu
  • nájomnú zmluvu originál alebo overenú fotokópiu, na ktoré sú potrebné overené podpisy prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti a občana EÚ ako nájomcu