Ak ste občanom Poľska a chceli by ste žiadať o trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na účely podnikania, napríklad ak sa máte stať konateľom slovenskej obchodnej spoločnosti máte právo žiadať o udelenie trvalého pobytu na Slovensku. Tieto podmienky sa však nevzťahujú iba na občanov Poľska, ale aj na všetkých občanov EÚ.

Neviete sa rozhodnúť pre trvalý alebo prechodný pobyt?

Ak ste občan EÚ máte právo žiadať o trvalý pobyt a nie je Vašou povinnosťou žiadať najprv prechodný pobyt. Slovenské úrady trvalý pobyt občanom EÚ udeľujú na obdobie 5 rokov.

Potrebné dokumenty pre cudzineckú políciu?

Ak sa rozhodne občan EÚ podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu je potrebné aby predložil na cudzineckej polícii nasledujúce dokumenty:

  • Žiadosť, tento dokument je možné dostať na oddelení cudzineckej polície
  • Pas alebo občiansky preukaz
  • 2 fotografie (veľkosť 3×3,5 cm)
  • Správny poplatok za kolky vo výške 4,5 EUR
  • Dokument, ktorým dokážete, že ste podnikateľom najčastejšie zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, výpisom z obchodného registra alebo rozhodnutím o vymenovaní za štatutárny orgán spoločnosti
  • Akým spôsobom je možné dokázať ubytovania na Slovensku?
  1. Prvou z možností je predloženie listu vlastníctva, ktorý musí byť vydaný katastrom nehnuteľnosti, čiže internetový list vlastníctva Vám nepostačí, alebo výpis z listu vlastníctva, ktorý musí byť vydaný na meno zahraničnej osoby a je majiteľom nehnuteľnosti na Slovensku,
  2. Ďalšou z možností je aj preukázanie sa nájomnou zmluvou spolu s vlastníkmi. V tomto prípade je potrebné osvedčenie podpisov všetkých vlastníkov nehnuteľnosti a taktiež doklad o pridelení bytu, ktorý sa preukazuje výpisom z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností,
  3. potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela alebo ubytovne), alebo
  4. poslednou z možností je aj využitie čestného vyhlásenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi. Taktiež sa preukazuje list vlastníctva z katastra nehnuteľností a oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti. Tieto podpisy sa musia osvedčiť u notára alebo na obecnom úrade.

Môžem sa nechať splnomocniť?

Ak sa rozhodnete pre podanie žiadosti o povolenie na pobyt na Slovensku, tak v tomto prípade je potrebná osobná účasť zahraničnej osoby. Na vykonanie ďalších úkonov je možné sa nechať zastúpiť na základe plnej moci. Ak budete žiadať aj o vydanie pobytovej kartičky, je možné na základe plnej moci, aby to za Vás prebrala Vami splnomocnená osoba.

Aká je lehota na vydanie rozhodnutia?

Oddelenie cudzineckej polície je zo zákona povinná rozhodnúť do 30 dní.