V Hong Kongu sú dva typy firiem:
– Limited Company, obdoba akciovej spoločnosti
– Partnership a Limited Partnership
, obdova verejnej obchodnej spoločnosti

Limited

Pre Limited nie je stanovená minimálna výška základného imania. Základné imanie podlieha poplatku vo výške 0,6% z výšky imania. Zvyčajné výšky akciového kapitálu sa pohybujú okolo 1 000 HKD.

S týmto typom spoločností nie je možné bez príslušnej licencie podnikať ako banka, poisťovňa a investičný fond. Ďalej bez povolenia firma z Hong Kongu nemôže predávať akcie verejnosti a ani prijímať od verejnosti vklady. Každý rok musia byť účtovné záznamy overené hongkongským audítorom, ktorý je členom účtovnej komory. Auditované účtovné závierky sú potom s výročnou správou zaslané obchodnému registru (tieto informácie o spoločnosti, sú potom verejné prístupné).

General partnership a limited partnership

General partnership a limited partnership sa líšia zámená v miere zodpovednosti a možnosťou účasti na riadení jednotlivých partnerov.

V general partnership ručia za záväzky spoločnosti všetci partneri celým svojím majetkom a majú tiež rovnaké právo podieľať sa na riadení a rozhodovaní.

V limited partnership musí existovať aspoň jeden general partner, ktorý ručí neobmedzene a aspoň jeden limited partner, ktorý zase ručí len do výšky svojho vkladu a nemôže zasahovať do riadenia partnership. Partnerships majú zvyčajne uzavretú partnerskú dohodu.

S výnimkou niektorých profesionálnych partnerships je maximálny počet spoločníkov obmedzený na 20.

Nutný krok k založeniu oboch typov partnerships je získanie osvedčenie o registrácii od obchodného registra. Limited partnership musia byť zapísané v obchodnom registri, inak bude považované za general partnership.