Spoločnosti v Anglicku musia viesť účtovníctvo a predkladať účtovné výkazy. Ak má spoločnosť obrat do 350.000 GBP, tak si môže účtovníctvo viesť sama.

Účtovné výkazy musia byť predložené patričným úradom do 10 dní od konca účtovného obdobia. Pokiaľ obrat spoločnosti presiahne 350.000 GBP ročne, tak sa musí vykonávať audit a účtovníctvo musí vykonávať len licencovaní daňoví poradcovia.

Požiadavky na účtovnej uzávierky

Všetky britské spoločnosti sú povinné predkladať účtovnú závierku spracovanú v zákonnej podobe na Obchodný register a Daňový úrad.

Účtovná uzávierka musí obsahovať:

1) správa predstavenstva podpísaná konateľom alebo tajomníkom spoločnosti

2) súvaha podpísaná konateľom

3) výkaz ziskov a strát (alebo príjmov a výdavkov v prípade, že spoločnosť neobchoduje za účelom dosiahnutia zisku)

4) poznámky k účtovnej závierke